gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Cynllun Datblygu Lleol Newydd - Safleoedd Ymgeisiol

Mae Awdurod Cynllunio Lleol Powys (Call) wedi agor y Galwad am Safleoedd Ymgeisiol, am chwe wythnos o 1 Tachwedd tan 13 Rhagfyr 2022.

Mae'r broses yn rhoi'r cyfle i bawb sydd â diddordeb i gyflwyno safleoedd datblygu posibl i'w cynnwys yng Nghynllun Datblygu Lleol newydd Powys (CDLl Newydd). Yna, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn asesu'r Safleoedd Ymgeisiol i benderfynu a ydyn nhw'n addas, neu beidio, i'w cynnwys yn y CDLl Newydd.

Pa fath o safleoedd y gellir eu cyflwyno?

Mae croeso i dirfeddianwyr/cynigwyr gyflwyno safleoedd ar gyfer yr ystod o ddefnyddiau y mae'r cynllun yn gwneud darpariaeth ar eu cyfer. Mae hyn yn cynnwys, tir ar gyfer ond heb ei gyfyngu i'r canlynol:

 • ·         Tai'r Farchnad Agored
 • ·         Tai Fforddiadwy
 • ·         Tai Arbenigol (gan gynnwys ar gyfer pobl hŷn a'r rheini ag anableddau)
 • ·         Cyflogaeth
 • ·         Cyfleusterau Cymunedol
 • ·         Twristiaeth
 • ·         Seilwaith Gwyrdd / Gwagle Agored
 • ·         Gwastraff
 • ·         Iechyd, Addysg a Gofal Cymdeithasol
 • ·         Sipsiwn a Theithwyr
 • ·         Manwerthu
 • ·         Hamdden
 • ·         Ynni Adnewyddadwy
 • ·         Bioamrywiaeth
 • ·         Seilwaith Trafnidiaeth
 • ·         Mwynau

Cyflwyno Safle Ymgeisiol

Rhaid cyflwyno safleoedd ymgeisiol drwy ddefnyddio'r ffurflen gyflwyno safle ymgeisiol.  Bydd angen i gynigwyr safleoedd ddarparu gwybodaeth ategol i ddangos bod y safle'n hyfyw ac y bydd yn bosibl ei gyflawni

Os nad yw cynigwyr safleoedd yn gallu defnyddio'r ffurflen gyflwyno electronig, mae diwyg gwahanol ar gael drwy gais,oddi wrthldp@powys.gov.uk.  Mae copïau papur hefyd ar gael yn y llyfrgelloedd canlynol:

Aberhonddu, Llanfair-ym-Muallt, Llandrindod, Llanfyllin, Llanidloes, Llanwrtyd, Machynlleth, Y Drenewydd, Llanandras, Rhaeadr gwy, Y Trallwng ac Ystradgynlais.

Mae manylion cyswllt ac oriau agor ar gyfer pob llyfrgell ar gael yma: Dod o hyd i'r llyfrgell agosaf

Dylid anfon Ffurflenni Cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol wedi'u cwblhau ynghyd â gwybodaeth ategol i Bolisi Cynllunio erbyn 5.00 pm ddydd Mawrth 13eg Rhagfyr 2022. I gyflwynwyr safleoedd nad ydynt yn defnyddio'r ffurflen gyflwyno electronig, mae'r manylion am sut i gyflwyno wedi'u darparu ar y ffurflenni papur a ffurflenni cyflwyno mewn diwyg arall. 

Mae'r tîm Polisi Cynllunio wedi cynhyrchu fideos tiwtorial byr i roi cymorth i gynigwyr safleoedd sy'n dymuno cyflwyno safle ymgeisiol.  Gellir gweld y rhain yma:

 

Canllawiau a Gwybodaeth ynglŷn â'r Broses Safleoedd Ymgeisiol

Dylai cyflwyniadau Safleoedd Ymgeisiol ystyried y canllawiau a gwybodaeth ganlynol:

 • Nodiadau Canllaw ar Safleoedd Ymgeisiol (PDF) [393KB] - sy'n rhoi arweiniad ar ateb pob cwestiwn ar y ffurflen ac ar y wybodaeth ychwanegol sydd angen ei chyflwyno i ategu'r cais.
 • Y Map Cyfyngiadau rhyngweithiol -i adnabod unrhyw gyfyngiadau polisi allweddol a safleoedd dynodedig.  Bydd angen i gynigwyr safleoedd gyfeirio at y Map Cyfyngiadau er mwyn ymateb i gwestiynau perthnasol ar y Ffurflen Gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol.  Cofiwch NI ddylid dibynnu ar y data hwn at ddibenion cyfreithiol ac efallai na fydd yn cynnwys y gwybodaeth diweddaraf o'r newidiadau a wnaed i'r data cyfyngiadau yn y Sir.  Ni all y Cyngor dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriad neu anghywirdeb a all godi'.
 • Methodoleg Asesu Safloedd Ymgeisiol (PDF) [594KB] - mae'n rhoi manylion y broses, meini prawf asesu a'r fethodoleg i'w defnyddio gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol i benderfynu ar addasrwydd Safleoedd Ymgeisiol i'w cynnwys fel Safleoedd wedi'u Dyrannu o fewn y CDLl Newydd.  Mae Atodiad 1 o'r ddogfen hon yn rhoi manylion y fframwaith i'w ddefnyddio ar gyfer asesu safleoedd fel rhan o'r broses Arfarnu Cynaliadwyedd Integredig.
 • Canllawiau ar Asesu Safleoedd Ymgeisiol (PDF) [1MB] mae hwn yn rhoi manylion y broses a fydd yn cael ei defnyddio i asesu hyfywedd Safleoedd Ymgeisiol.  Mae'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn disgwyl i gynigwyr safleoedd gyflwyno Asesiad Hyfywedd Safleoedd  Cychwynnol, gan ddefnyddio'r Model Hyfywedd Datblygu (DVM) a ddatblygwyd yn rhanbarthol, ynghyd â gwybodaeth hyfywedd atodol, yn ystod y cam Galwad am Safleoedd Ymgeisiol.  Dylid defnyddio'r Canllawiau hyn ochr yn ochr â'r Canllawiau Defnyddiwr sy'n cyd-fynd â'r model, a fideos 'sut i' sydd wedi'u paratoi i helpu gyda'r broses o gwblhau'r model. Gellir cael copi o'r model ar gyfer Safle Ymgeisiol penodol a'r Llawlyfr i Ddefnyddwyr drwy gysylltu â Thîm y CDLl ar ldp@powys.gov.uk gan roi manylion cyfieirad y safle a chynllun lleoliad.
 • Asesiad Cymeriad Tirwedd Lleol - wedi'i baratoi fel tystiolaeth i oleuo CDLl Newydd Powys.  Mae'n darparu arweiniad ar sut y dylid ystyried cymeriad tirlun fel rhan o'r cynigion datblygu.  Bydd angen i gynigwyr safleoedd gyfeirio at yr asesiad hwn wrth ymateb i Gwestiwn 44 ar y Ffurflen Gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol.

Cefnogir CDLl Newydd Powys gan brosesau asesu penodol gyda'r nod o sicrhau bod y cynllun yn cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy, llesiant a gofynion eraill yn gysylltiedig â chydraddoldeb, iechyd, y Gymraeg a'r amgylchedd.  Mae'r dogfennau canlynol yn rhoi trosolwg o'r prif brosesau asesu a'u prif elfennau:

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyfnod y Galwad am Safleoedd Ymgeisiol yw'r amser priodol i gynigwyr safleoedd gyflwyno safleoedd ar gyfer y posibilrwydd o'u cynnwys yn y CDLl newydd.  Bydd yr holl gyflwyniadau yn cael eu cyhoeddi ar Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol yn ystod y Cyfnod Strategaeth a Ffefrir (Mai/Mehefin 2023). Bydd llai o obaith gan safleoedd sy'n cael eu cynnig ar ôl y cyfnod Strategaeth a Ffefrir o gael eu hystyried yn addas i'w cynnwys yn y cynllun.  Hefyd, dylai cynigwyr safleoedd fod yn ymwybodol y gallai peidio â chyflwyno gwybodaeth ddigon manwl olygu na fydd safle yn cael ei dwyn ymlaen