gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Parc busnes hirddisgwyliedig ym Mhowys yn barod i'w feddiannu

Image of the new business units at Abermule

10 Tachwedd 2022

Image of the new business units at Abermule
Mae parc busnes hirddisgwyliedig ym Mhowys bellach wedi'i drosglwyddo gan y contractwr gyda thenantiaid yn symud i mewn yn fuan i nifer o'r unedau ac unedau eraill yn barod i fusnesau eraill wneud defnydd o'r cyfleusterau cynaliadwy diweddaraf.

Mae naw uned newydd wedi eu dylunio a'u creu ym Mharc Busnes Aber-miwl ar safle maes glas yn y pentref rhwng y Trallwng a'r Drenewydd.

Cafodd y safle ei brynu gan Lywodraeth Cymru ac mae'r cyngor yn ddiolchgar am y cymorth ariannol a roddwyd ganddynt i sicrhau bod y datblygiad yn cael ei gwblhau.

Mae'r cwmni SWG Group o Bowys wedi bod ar y safle ers deg mis, gan greu'r unedau a'r isadeiledd cysylltiedig.

Dywedodd y Cynghorydd Jake Berriman, Aelod Cabinet ar gyfer Powys Gysylltiedig: "Ar ôl i'r unedau busnes hyn gael eu clustnodi at ddibenion cyflogaeth o fewn y Cynllun Datblygu Lleol ers dros 20 mlynedd, mae'n gyffrous iawn eu gweld yn cael eu darparu mewn ardal lle mae galw mawr am safleoedd cyflogaeth."

"Mae Parc Busnes Aber-miwl yn ddatblygiad o safon uchel a fydd yn cyfrannu'n gadarnhaol at economi Powys. Bydd y lleoliad yn manteisio ar brif seilwaith ffyrdd a thrafnidiaeth y sir, gyda'r safle hefyd yn cyfrannu tuag at wytnwch newid hinsawdd y cyngor drwy ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy a charbon isel."

Dywedodd Jacqui Gough, cyfarwyddwr SWG Group: "Mae'r parc busnes hwn wedi bod yn brosiect enfawr i ni ac rydym yn falch iawn o'i gyflawni ar gyfer y cyngor a'i weld yn dwyn ffrwyth."

"Roedd sawl agwedd i'w hystyried yn ystod y broses ddylunio ac adeiladu ar gyfer y prosiect hwn, ac roedd cynaliadwyedd amgylcheddol yn un o'r elfennau tyngedfennol."

"Mae'r parc busnes yn gyfleuster effeithiol ac effeithlon, ac mor gynaliadwy â phosibl wrth ystyried yr ardal o'i gwmpas, ac roedd angen ac adeiladu ar y rhywogaethau brodorol fydd yn cael eu plannu ar y safle, a chynyddu."

"Mae ein staff a'n contractwyr wedi gweithio'n galed i ddarparu opsiynau hyblyg i fusnesau newydd a chwmnïau lleol, gan roi hwb i'r economi leol a gwella rhagolygon cyflogaeth lleol."

Mae pob uned yn elwa o'r gallu i ddefnyddio seilwaith gwefru cerbydau trydan a'i chyfleusterau cegin a lles ei hun.

Mae gweddill yr unedau ar gael i'w rhentu gan y cyngor, am fwy o fanylion, cysylltwch ag aelod o'r tîm gosod masnachol ar 01597 826773 neu anfonwch e-bost at property.services@powys.gov.uk arall. Mae'r eiddo hefyd yn cael eu hysbysebu ar Zoopla Commercial.