Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Beth yw Maethu Preifat?

What is private fostering

Mae Maethu Preifat yn digwydd pan fo plentyn o dan 16 oed (neu iau na 18 oed os yw'n anabl) yn cael ei ofalu amdano yng nghartref rhywun nad yw'n berthynas agos neu'n warcheidwad am fwy na 28 niwrnod.

Mae trefniadau maethu preifat yn aml yn digwydd fel ymateb cadarnhaol i amgylchiadau anodd teulu; fodd bynnag, mae'n rhaid i les y plentyn ddod yn gyntaf bob amser.

Ydy'r plentyn yn cael ei faethu'n breifat?

Os yw plentyn yn byw gyda pherthynas fel y'i diffinnir o dan Ddeddf Plant 1989, h.y. mam-gu neu dad-cu, brawd, chwaer, modryb neu ewythr (boed o waed llawn neu hanner neu drwy briodas) neu lys-riant yna NID ydynt yn cael eu maethu'n breifat.

Os yw plentyn yn byw gyda ffrind i'r teulu, rhieni ffrind neu gymydog, maent yn cael eu maethu'n breifat. O bryd i'w gilydd, gallai rhywun nad oedd teulu'r plentyn yn ei adnabod yn flaenorol fod yn barod i faethu'r plentyn yn breifat.

NID yw'n drefniant maethu preifat os ydych chi'n gofalu am blentyn rhywun arall am gyfnod byr, e.e. pan fyddant yn sâl, mynd i'r ysbyty neu fynd ar wyliau.

Pryd bydd maethu preifat yn digwydd?

Mae maethu preifat yn aml yn dechrau heb lawer o gynllunio neu fod yr hyn a ddechreuodd fel trefniant tymor byr yn parhau am gyfnod hirach.

Dyma rai enghreifftiau:

  • Mae plant eisiau aros yn yr un ysgol pan fydd  eu rhieni yn symud fel eu bod yn symud i mewn gyda ffrindiau.
  • Efallai y bydd unigolyn ifanc yn dod ymlaen yn well gyda rhieni ffrind na'u rhieni eu hun ac felly yn symud i mewn.
  • Mae dadleuon gartref yn arwain at unigolyn ifanc yn dymuno byw ar wahân i'w teulu.
  • Mae rhieni wedi anfon plentyn i'r wlad hon am eu rhesymau addysg neu iechyd.