Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Rhent a Thaliadau Gwasanaeth - Cwestiynau ac Atebion

Pam mae'r Cyngor wedi codi'r rhent ar gyfer 2024-2025?

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi grantiau i'r Cyngor i helpu adeiladu cartrefi newydd ac i ategu rhaglen genedlaethol Safonau Ansawdd Tai Cymru.

Er hynny, nid ydym yn derbyn unrhyw gymhorthdal gan y llywodraeth ar gyfer gwasanaethau dydd i ddydd ar gyfer ein tenantiaid. Mae'n rhaid talu am bopeth a wnawn yn ddyddiol, megis atgyweiriadau a gosod cartrefi, allan o'r rhent a dderbynnir gennych chi. Er hynny, mae costau'n cynyddu bob blwyddyn, er enghraifft mae costau deunyddiau adeiladu'n cynyddu drwy'r amser.

Mae hynny'n golygu bod yn rhaid cynyddu'r rhent hefyd er mwyn talu'r costau ychwanegol hyn. 

Mae'r rhent hefyd yn helpu talu costau benthyg ar gyfer gwelliannau mawr, megis ystafelloedd ymolchi, ceginau a ffenestri newydd.

Sut penderfynodd y Cyngor ar y newid i fy rhent?

Mae cynnydd rhent eleni wedi ystyried cydymffurfio â Pholisi Llywodraeth Cymru ar gyfer Rhent Tai Cymdeithasol, ac mae hefyd wedi ystyried fforddiadwyedd ar gyfer tenantiaid o ran yr holl gostau sydd ynghlwm wrth fyw mewn eiddo, gan gynnwys er enghraifft y rhent, taliadau gwasanaeth a chostau ynni.

Hefyd mae'r Panel Craffu Tenantiaid wedi bod yn rhan o'r trafodaethau o ran gosod rhent ar gyfer 2024-2025.

O Ebrill 1af 2024, bydd rhent cyfartalog ym Mhowys yn cynyddu 6.7% ar gyfer pob un o'r 5,523 cartref sy'n eiddo i'r Cyngor, heblaw am daliadau gwasanaeth.

Caiff taliadau gwasanaeth a godir ar denantiaid y CFT (Cyfrif Refeniw Tai) eu diwygio o Ebrill 1af 2024 er mwyn caniatáu i'r Cyngor adfer y gost sy'n gysylltiedig â darparu'r gwasanaethau hyn.

O Ebrill 1af 2024, bydd cost rhentu garej ym Mhowys yn cynyddu o £13.73 to £14.65 yr wythnos (£17.58 ar gyfer unigolion nad ydynt yn denantiaid, fydd yn destun TAW)

Bydd taliadau llain garej, oni bai y bydd cyfradd benodol a gytunwyd adeg ei osod yn berthnasol, o Ebrill 1af 2024 yn cynyddu o £174.59 i £186.29 y flwyddyn.

Bydd y gost meddiannu wythnosol o Ebrill 1af 2024, ar gyfer lleiniau Sipsiwn a Theithwyr yn codi 6.7%; bydd y rhent cyfartalog yn £122.09.

Bydd cynnydd o 6.7% mewn rhenti a thaliadau gwasanaeth eraill, nas nodir uchod, o Ebrill 1af 2024.

Pam bod fy nhâl gwasanaeth wedi newid?

Seilir taliadau gwasanaeth ar wir gost darparu gwasanaethau atodol i'ch cartref sy'n ychwanegol i'r ddarpariaeth sylfaenol o ran gwaith cynnal a chadw, rheoli, a buddsoddiad hirdymor. Mae'r costau hyn yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, felly byddwn yn newid y tâl gwasanaeth i gyfateb i'r gost o ddarparu'r gwasanaethau hyn.

Pam nad ydw i wedi cael gwybod am fy nghost carthffosiaeth yn newid?

Ar ôl derbyn cyngor cyfreithiol arbenigol, mae'r polisi ynghylch Taliadau Carthffosiaeth yn cael ei adolygu a byddwch yn cael eich hysbysu o'r tâl ar neu cyn 1 Mawrth 2024.

Pam fy mod i'n talu tâl gwasanaeth ar gyfer lifft nad wyf fyth yn ei ddefnyddio?

Darperir lifftiau mewn blociau i bawb eu defnyddio. Mae'r tâl gwasanaeth yn talu'r gost o ddarparu a chynnal a chadw'r lifft, a gall unrhyw denant ei ddefnyddio. Os bydd lifft ar gael mewn bloc, disgwylir i'r holl gartrefi yno gyfrannu at y gost o ddarparu'r cyfleuster pwysig hwn.

Rwyf yn talu trethi dŵr, felly pam mae gofyn imi dalu tâl gwasanaeth i'r Cyngor am garthffosiaeth?

Mae'r trethi dŵr ar gyfer cyflenwi dŵr ffres yn unig, ac nid ar gyfer carthffosiaeth. Caiff eich carthffosiaeth ei brosesu trwy system sy'n eiddo i'r Cyngor, nid y cwmni dŵr. Mae angen i'r Cyngor adfer y gost o ddarparu'r gwasanaeth hwn ichi.

Nid wyf yn gallu fforddio talu fy rhent - beth gallaf ei wneud?

Mae rhenti'r cyngor ym Mhowys ymhlith yr isaf - ac mae ein holl eiddo yn cael eu gosod drwy Gontract Meddiannaeth Ddiogel.

Mae hyn yn golygu, mor bell â'ch bod yn talu'ch rhent ac yn glynu wrth amodau'ch contract, mae gennych sicrwydd o safbwynt meddiannaeth mor bell â'ch bod am aros yn eich cartref. Er hynny, byddwn yn deall y bydd adegau efallai, pan fydd hi'n anodd talu biliau megis rhent.

Os byddwch yn meddwl na fyddwch yn gallu talu'ch rhent, cysylltwch â'r Un Rhif Tai ar 01597 827464 cyn gynted â phosibl. Byddwn yn gallu rhoi cyngor ichi ar sut i osgoi mynd i ôl-ddyledion rhent. Hefyd mae gennym dîm o Swyddogion Cymorth Ariannol sy'n gallu helpu pobl i reoli eu harian, a ble fo'n bosibl, hawlio cymorth drwy'r system nawdd cymdeithasol - megis Credyd Cynhwysol neu Fudd-dal Tai.

Rydym yma i'ch helpu, felly peidio ag oedi ein ffonio os byddwch yn poeni am dalu eich rhent, beth bynnag fo'r rheswm.