gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Dim gwasanaeth mapiau ar y wefan 21ain Mawrth

Gweinidog yn gweld sut y mae ysgol gynradd yn cefnogi gofalwyr ifanc

Julie Morgan, Deputy Minister for Social Services, talks to Welshpool CiW Primary School’s outgoing Headteacher Justine Baldwin and Cllr Peter Roberts, Powys County Council’s Cabinet Member for a Learning Powys

20 Chwefror 2023

Julie Morgan, Deputy Minister for Social Services, talks to Welshpool CiW Primary School’s outgoing Headteacher Justine Baldwin and Cllr Peter Roberts, Powys County Council’s Cabinet Member for a Learning Powys
Yn ystod ymweliad gan un o weinidogion Llywodraeth Cymru cafodd gwaith y mae ysgol gynradd yn y Trallwng yn ei gwneud i gefnogi gofalwyr ifanc ei ganmol.

Bu Julie Morgan, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, yn ymweld ag Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng ddydd Gwener (17 Chwefror) pan wnaeth ganmol ei chynllun Cydnabod Hawliau Gofalwyr Ifanc.

Mae'r corff arolygu Estyn, eisoes wedi tynnu sylw at y gwaith hwn fel "arfer da" ac roedd yr ysgol yn falch iawn o dderbyn mwy o glod.

Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng wastad wedi cydnabod hawliau gofalwyr ifanc, ond yn ystod y pandemig Covid canfuwyd bod rhai disgyblion heb eu hadnabod gan staff fel rhai oedd yn cyflawni'r rôl hon.

I fynd i'r afael â hyn, ac i helpu i ddarparu cymorth, penododd yr ysgol aelod o staff i weithredu fel pencampwr gofalwyr ifanc.

Mae'r ysgol yn nodi ar gofrestrau dosbarthiadau pa ddisgyblion sy'n ofalwyr ifanc a hefyd ar Broffiliau Un Dudalen, a ddefnyddir i dynnu sylw at anghenion dysgu ychwanegol.  Sefydlwyd grŵp cymorth cyfoedion i ofalwyr ifanc sy'n cyfarfod unwaith yr wythnos ac sy'n cael ei gefnogi gan elusen gofalwyr, Credu.

Mae Credu yn derbyn cyllid Teuluoedd yn Gyntaf gan Lywodraeth Cymru i'w helpu i gefnogi gofalwyr ifanc yn y Trallwng ac ar draws Powys.

Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng yn olrhain cynnydd ei gofalwyr ifanc fel grŵp, mewn meysydd fel lles, cyrhaeddiad a phresenoldeb, ac yn dadansoddi tueddiadau i wneud yn siŵr eu bod yn cael eu cefnogi'n ddigonol.

Mae hefyd wedi sefydlu grŵp pontio gydag Ysgol Uwchradd y Trallwng i wneud yn siŵr bod hawliau ei gofalwyr ifanc yn parhau i gael eu diwallu unwaith y byddant yn symud i addysg uwchradd.

Dywedodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: "Roeddwn wrth fy modd yn gweld y gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng i gydnabod a chefnogi ei gofalwyr ifanc.

"Maen nhw'n wynebu heriau ychwanegol mewn bywyd bob dydd, ac roedd yn wych clywed bod llawer ohonyn nhw'n falch o'u statws gofalu a bod ganddyn nhw lefelau uwch o hunan-barch a hunanhyder ers ymuno â'r grŵp cymorth cyfoedion."

Ychwanegodd y Cynghorydd Peter Roberts, Aelod Cabinet ar gyfer Powys sy'n Dysgu, Cyngor Sir Powys: "Mae'r ysgol hon yn arwain y ffordd ar gyfer gweddill Cymru gyda'i phenderfyniad i sicrhau bod gofalwyr ifanc yn gallu mwynhau eu hawliau o dan Gonfensiynau'r Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, yn ystod ac yn dilyn pandemig Covid-19.  Mae wedi rhannu ei phrofiad gyda phob ysgol arall ym Mhowys ac mae Polisi newydd Gofalwyr Ifanc ar gyfer ysgolion y Cyngor wedi ei ddatblygu gyda mewnbwn gan yr ysgol a'i dysgwyr. "

Gellir gweld astudiaeth achos Estyn ar waith Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng gyda gofalwyr ifanc yma: https://www.estyn.llyw.cymru/arfer-effeithiol/cydnabod-hawliau-gofalwyr-ifanc

Mae Credu yn cefnogi gofalwyr ifanc ac oedolion.  I ddarganfod mwy am waith Credu ym Mhowys ewch i'w gwefan: https://www.gofalwyr.cymru/

LLUN: Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol yn siarad â Justine Baldwin, y Pennaeth sy'n ymadael Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng a'r Cynghorydd Peter Roberts, Aelod Cabinet ar gyfer Powys sy'n Dysgu, Cyngor Sir Powys.