gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gallu Meddyliol Uwch

Darperir gan: Rhiannon Mainwaring

Diwrnod Llawn o Hyfforddiant Rhithwir - Uwch Galluedd Meddyliol 09.15 ar gyfer cofrestru. Diwrnod astudio 09.30 i 16.30

Gwybod am 5 egwyddor y Ddeddf a sut i'w rhoi ar waith - Egwyddorion y Ddeddf Galluedd Meddyliol a sut i'w cymhwyso mewn sefyllfaoedd arwyddocaol a chymhleth. Cynorthwyo person i wneud ei benderfyniadau ei hun - Egwyddor 2 a Chyfraith Achos i gefnogi. Caniatâd am Driniaeth, Caniatâd Dilys, cefnogi gwneud penderfyniadau ac awdurdod cyfreithiol os nad oes caniatâd.

Buddiannau Gorau a'i bwysigrwydd wrth reoli gwneud penderfyniadau ar ran eraill Gweithredu'n gyfreithlon er budd gorau rhywun. Pwysigrwydd cynnwys y person ac eraill arwyddocaol yn y broses o wneud penderfyniadau BI. Astudiaeth achos - P diffyg gallu - ystyried dull mantolen. Tynnu sylw at gyfraith achosion CoP gan ddangos arfer da. Rôl yr EAGM neu Eiriolaeth.

MHA/MCA interface Treatment scenarios including physical, exclusions to treatment for mental disorder, CTO, Anorexia Nervosa, and medical treatment by force. Highlight the practical application of MHA and MCA on treatment situations drawing on relevant case law and from the Codes of Practices of both legislations. Also briefly consider the series of rulings by the Upper Tribunal in relation to the community powers of the MHA and their relationship with DoLS. To clarify the misunderstandings of whether DoLS or the MHA has more rights or is less restrictive.

Edrych ar warchodaeth gyfreithiol - adrannau 5 a 6 o'r Ddeddf Galluedd Meddyliol a'u pwysigrwydd Ystyried cyfyngiadau / ataliadau o fewn y Ddeddf pan fo'n briodol ac yn gyfreithlon, Egluro'r cyfyngiadau ar bŵer a rheolaeth mewn lleoliad iechyd / gofal.  Gwahaniaeth rhwng atal person a thynnu rhyddid person. Cynllunio Gofal a chyfyngiadau cyfreithlon.

Y Llys Gwarchod a'i rôl Archwilio gwneud penderfyniadau mewn anghydfodau neu amgylchiadau cymhleth.

Rhyngwyneb MHA/MCA Senarios triniaeth gan gynnwys corfforol, gwaharddiadau i driniaeth ar gyfer anhwylder meddwl, CTO, Anorecsia Nerfosa, a thriniaeth feddygol trwy rym. Tynnu sylw at gymhwysiad ymarferol DIM a MCA ar sefyllfaoedd triniaeth gan ddefnyddio cyfraith achos perthnasol ac o Godau Ymarfer y ddwy ddeddfwriaeth. Ystyriwch yn fyr hefyd y gyfres o ddyfarniadau gan yr Uwch Dribiwnlys mewn perthynas â phwerau cymunedol y Ddeddf Iechyd Meddwl a'u perthynas â'r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. Egluro'r camddealltwriaeth ynghylch a oes gan y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid neu'r Ddeddf Iechyd Meddwl fwy o hawliau neu a yw'n llai cyfyngol.

Dyddiadau

  • 19 Mehefin 2023, 9.15am - 4.30pm
  • 16 Tachwedd 2023, 9.15am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau