Toglo gwelededd dewislen symudol

"Rydym wedi gweld ein hunain pa mor bwysig yw i bobl ifanc sy'n derbyn gofal aros yn agos at eu cartref, ysgol a rhwydweithiau cymdeithasol."

Foster carers Dan and Emma

14 Awst 2023

Foster carers Dan and Emma
Maethu Cymru Powys yn tynnu sylw at fuddion maethu gyda'r cyngor.

Mae Maethu Cymru Powys - sy'n rhan o'r rhwydwaith sy'n cynrychioli'r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru - yn galw ar fwy o bobl i fod yn ofalwyr maeth gyda'r awdurdod lleol, ac yn annog y sawl sy'n maethu ar hyn o bryd gydag asiantaeth ddi-elw i drosglwyddo i dîm eu hawdurdod lleol. 

Yn ôl y Cyng. Sandra Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: "Mae nifer fawr o fuddion yn gysylltiedig â bod yn Ofalwr Maeth gyda'r cyngor lleol - o gefnogaeth a hyfforddiant i naws cymunedol, ond yn anad dim, yr opsiwn i'r bobl ifanc aros yn ein sir ni. 

"Os hoffech ddysgu rhagor am Faethu gyda'r Cyngor, croeso ichi gysylltu â ni i gael sgwrs anffurfiol."

Mae'r gofalwyr maeth Emma a Dan, sydd wedi newid o asiantaeth annibynnol i Faethu Cymru Powys, yn egluro'r gwahaniaeth a brofwyd trwy faethu gyda'r awdurdod lleol.

Dywed Emma a Dan, sy'n ofalwyr maeth ym Mhowys: "Wnaethon ni ddechrau maethu trwy asiantaeth, ond wnaethon ni newid i faethu gyda'r Awdurdod Lleol cwpl o flynyddoedd yn ôl   Ein bwriad oedd canolbwyntio ein hymdrechion ar weithio i wasanaeth yn hytrach na busnes, a dyna'r teimlad oedd gennym am ein hasiantaeth.

"Roedd yn bwysig inni deimlo naws agosrwydd cryfach, a gweithio ochr yn ochr â'n hawdurdod lleol yn ein cymuned leol.

"Yn ein rôl fel gofalwyr maeth, rydym wedi gweld ein hunain, pa mor bwysig yw i bobl ifanc sy'n derbyn gofal aros yn agos at eu cartref, ysgol a rhwydweithiau cymdeithasol.

"Mae angen gofalwyr maeth ar yr awdurdodau lleol er mwyn gwireddu hyn, a'n gobaith yw bod yn rhan o'r ateb, i fod yn rhan o dîm a gwasanaeth ehangach sy'n maethu gyda naws teuluol a chymunedol.

"Ar ôl 10 mlynedd fel gofalwyr maeth, rydym yr un mor angerddol ag erioed; rydym yn eiriolwyr brwd ar ran y plant a'r bobl ifanc, ac yn cael hyd i ffyrdd newydd bob dydd i gael ein hannog, bod yn awyddus ac yn hynod fodlon gyda'n gwaith."

Mae Maethu Cymru Powys yn annog mwy o bobl fel Emma a Dan i agor eu cartrefi i helpu meithrin dyfodol gwell ar gyfer plant lleol mewn angen. 

Am ragor o wybodaeth ynglyn â maethu, a sut i drosglwyddo i Faethu Cymru Powys os ydych chi'n maethu'n barod, ewch i: 
Gwefan: powys.maethucymru.llyw.cymru
Ffôn: 0800 22 30 627
Ebost: fostering@powys.gov.uk