Toglo gwelededd dewislen symudol

Enillydd: Mae'r tîm caffael yn GO-falu am yr amgylchedd

Wayne Welsby, the council’s Professional Lead for Procurement and Commercial Services collecting the Sustainable Procurement award.

17 Tachwedd 2023

Wayne Welsby, the council’s Professional Lead for Procurement and Commercial Services collecting the Sustainable Procurement award.
Mae'r gwaith i leihau ôl-troed carbon Cyngor Sir Powys trwy newid ei ffordd o brynu nwyddau a gwasanaethau wedi cael ei wobrwyo â gwobr genedlaethol.

Roedd cystadleuaeth galed rhwng Tîm Caffael a Gwasanaethau Masnachol y cyngor a sefydliadau eraill ar y rhestr fer sef llywodraeth ganolog, GIG a'r sector cyhoeddus, ond cyhoeddwyd y tîm yn fuddugol yng nghategori Caffael Cynaliadwy yng Ngwobrwyon GO Cymru 2023/24.

Mae'r tîm wedi adnabod y cyflenwyr sy'n gyfrifol am yr allyriadau carbon uchaf, a'r meysydd risg uchaf er mwyn gallu targedu'r rhain i arwain at y gwelliannau mwyaf. Hefyd mae'n sicrhau y caiff cynaliadwyedd ei ystyried o gychwyn cyntaf pob prosiect, ac mae wedi llunio pecyn cymorth i ategu hyn ac i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).

Er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o fewn y cyngor am gaffael cynaliadwy, crëwyd Rhwydwaith Gwyrdd o swyddogion, a'r gobaith yw y byddan nhw'n mynd ati i hyrwyddo gwelliannau pellach o fewn eu meysydd gwasanaeth unigol.

O safbwynt allanol, gofynnwyd i gyflenwyr sy'n derbyn dros £200,000 y flwyddyn am gyflenwi gwasanaethau i'r cyngor rannu eu cynlluniau lleihau carbon gyda'r tîm, gyda'r nod o hysbysu'r strategaeth prynu yn y dyfodol a'r ffyrdd gorau o gefnogi cyflenwyr i wireddu newid.

"Mae'r gwaith a wnaethpwyd i sicrhau fod ein hymarferion caffael mor gynaliadwy â phosibl yn hollbwysig os byddwn yn gwireddu ein nod o greu Powys gryfach, decach a gwyrddach," meddai'r Cyng David Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar gyfer Cyllid a Thrawsnewid Corfforaethol, "oherwydd, dengys ein hymchwil ni fod ein cadwyn cyflenwi'n gyfrifol am 70% o'n hallyriadau carbon.

"Hoffwn longyfarch y Tîm Caffael a Gwasanaethau Masnachol ar eu llwyddiant yng Ngwobrwyon GO. Cafwyd ymdrech fawr gan bawb oedd yn gynwysedig ac maen dangos ein hymrwymiad i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd wrth i ni hefyd ymgodymu â sefyllfa ariannol heriol iawn."

Cyflawnwyd y gwaith yma fel rhan o raglen trawsnewid Hinsawdd a Natur y cyngor; nod y rhaglen yw ei helpu i gyrraedd Sero Net o ran allyriadau carbon erbyn 2030 ac i ddiogelu a rheoli mewn ffordd gadarnhaol 30% o dir a dŵr y sir er budd natur erbyn yr un dyddiad.

Mae Gwobrwyon GO yn dathlu cyraeddiadau sefydliadau cyhoeddus, preifat a sector gwirfoddol Cymru o safbwynt caffael: https://wales.goawards.co.uk/

LLUN: Arweinydd Proffesiynol Gwasanaethau Caffael a Masnachol y cyngor, Wayne Welsby, yn casglu'r wobr am Gaffael Cynaliadwy.