Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Grant Cychwyn Busnes

Cyflwyniad

Fel rhan o'u hymrwymiad parhaus i ddatblygu economaidd a chefnogi busnesau mae Cyngor Sir Powys yn darparu Grant Dechrau Busnes Powys sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU.

Nod yr ymyriad grant yw cryfhau ecosystemau entrepreneuraidd lleol a chefnogi busnesau ar bob cam o'u datblygiad i ddechrau, cynnal, tyfu ac arloesi, gan gynnwys trwy rwydweithiau lleol.

Nod y Gronfa Dechrau Busnes yw rhoi cefnogaeth i greu busnesau newydd yn y sir, gan arwain yn uniongyrchol at greu swyddi, sydd o ganlyniad, yn gwella'r economi leol.

Cynllun grant busnes fydd y Gronfa, fydd yn cynnwys cymorth tuag at brosiectau gwariant cyfalaf a gwariant refeniw arbenigol (heb gynnwys costau rhedeg parhaus), lle mae swyddi newydd yn cael eu creu a/neu eu diogelu oherwydd y cymorth ariannol.

Y Cynnig

Grantiau ar gael rhwng £1,000.00 a £10,000.00

Bydd pob dyfarniad grant yn seiliedig ar 50% o'r costau cymwys NEU uchafswm o £5,000.00 fesul swydd a grëir, p'un bynnag yw'r lleiaf. (Rhaid creu o leiaf un swydd newydd i gael mynediad at y gronfa) Gellir cynnwys perchennog y busnes fel swydd newydd.

Yr isafswm grant yw £1,000.00 (yn seiliedig ar o leiaf un swydd newydd a grëwyd) a'r uchafswm grant i bob busnes yw £10,000.00.

Ystyrir dwy swydd ran-amser gyfwerth ag un swydd amser llawn (SALL). Dylai SALL fod yn seiliedig ar oriau amser llawn safonol y cyflogwr. Os mai dim ond ar sail pro rata y byddwch yn creu swydd ran-amser, bydd y grant yn cael ei dalu ar sail pro rata h.y., uchafswm o £2,500.00 am swydd ran-amser.

Rhaid hawlio'r holl swyddi a grëwyd fel rhan o'r grant o fewn 6 mis i ddyddiad y taliad grant terfynol neu 30ain Tachwedd 2024 pa un bynnag yw'r dyddiad cynharaf.

Rydym yn annog i bob swydd a grëwyd gyda chefnogaeth y grant i gael y Cyflog Byw Gwirioneddol. https://cyflogbyw.cymru/beth-ydy-e/

Bydd y gronfa'n cefnogi entrepreneuriaid newydd gyda'u dyheadau cychwyn busnes trwy ddarparu cyfraniad ariannol tuag at brosiectau gwariant cyfalaf a/neu wariant refeniw arbenigol, a fydd naill ai'n galluogi prosiectau buddsoddi cyfalaf pellach neu gynnig i gychwyn busnes penodol a allai olygu costau refeniw uchel.

Dim ond unwaith y gall pob busnes wneud cais am y Gronfa Dechrau Busnes, ond gellir gwneud cais am Gronfa Twf Busnes Powys ar gyfer prosiectau ar wahân os ydynt yn tyfu'r busnes ac yn creu swyddi pellach. Mae'n rhaid cyflawni'r canlyniadau o'r gronfa cychwyn busnes, h.y., cychwyn masnachu a chreu swyddi cyn y gellir ystyried cais am y gronfa twf.

Os yw'r busnes yn gwneud cais am unrhyw arian cyhoeddus arall fel grant Canol y Dref, ni ellir dyblygu'r gwariant a'r allbynnau.

Mae'n bwysig nodi bod grantiau'n cael eu talu'n ôl-weithredol, rhaid i ymgeiswyr fod â'r modd ariannol i brynu'r eitem(au) ymlaen llaw, ac yna hawlio gwerth y grant gan Gyngor Sir Powys trwy ddilyn y broses hawlio.

Rhaid cyflwyno ceisiadau o fewn 4 mis i'r llythyr cynnig neu erbyn 30 Medi 2024 fan bellaf, pa un bynnag yw'r dyddiad cynharaf. Er mwyn cynorthwyo llif arian, bydd y tîm grantiau'n ystyried cyflwyno dau hawliad, ond rhaid cytuno ar hynny ymlaen llaw gyda'r Cyngor.

Cymhwysedd

Caiff Grant Dechrau Busnes Powys ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin a'i ddarparu gan Gyngor Sir Powys ac felly dim ond ar gael ar gyfer ceisiadau gan grwpiau neu unigolion sydd â chynigion busnes newydd hyfyw wedi eu lleoli ym Mhowys, fydd yn gweithredu o fewn, neu'n gwasanaethu un o'r sectorau cymwys. Mae'r grant ar gael ar gyfer busnesau sydd heb ddechrau yn unig (heb fasnachu eto).

Bydd y grant ar agor nes bydd y gronfa wedi'i dyrannu'n llawn.

Mae cymorth wedi'i anelu'n bennaf at fusnesau newydd fydd yn gweithredu o fewn, neu'n gwasanaethu'r sectorau twf a sylfaen canlynol:

 • Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Blaengar
 • Adeiladu
 • Diwydiannau Creadigol
 • Ynni a'r Amgylchedd
 • Cyllid a Gwasanaethau Proffesiynol
 • Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu
 • Gwyddorau Bywyd
 • Bwyd a Diod
 • Twristiaeth
 • Mân-werthu
 • Gofal

Fodd bynnag, bydd ceisiadau'n cael eu hystyried fesul achos ar sail eu cyfraniad a'u gwerth posibl i'r economi leol, e.e. creu swyddi yng nghanol prif drefi a threfi llai'r sir, ardaloedd gwledig.

Nid yw'r sectorau canlynol yn gymwys i gael cymorth: - cynhyrchiant amaethyddol sylfaenol, coedwigaeth, dyframaeth, pysgota a gwasanaethau statudol, e.e. iechyd sylfaenol ac addysg.

Rhaid prynu'r holl wariant sy'n gysylltiedig â'r grant a'i hawlio o fewn 4 mis i ddyddiad y llythyr cymeradwyo neu ddim hwyrach na 30ain Medi 2024, pa un bynnag sydd gynharaf. Ni roddir unrhyw estyniadau i geisiadau gael eu cyflwyno.

Rhaid creu'r busnes arfaethedig a'r swyddi cysylltiedig o fewn 6 mis i daliad terfynol y grant neu 30ain Tachwedd 2024 pa un bynnag sydd gynharaf. Byddwn yn monitro'r busnes a'r swyddi a grëir a bydd angen tystiolaeth. Gallai methu â chyflawni'r allbynnau yr ymrwymwyd iddynt arwain at ad-hawlio'r taliad grant.

Ar ôl rhoi rhybudd rhesymol, mae Cyngor Sir Powys yn cadw'r hawl i fonitro a chadw tystiolaeth ar flynyddoedd 1, 3 a 5 o'r dyddiad y dyfernir y grant.

Ar gyfer beth y gallwch ddefnyddio'r grant

Bydd y grant yn berthnasol i wariant cyfalaf a/neu refeniw o fewn prosiect cymeradwy a gall gynnwys:

Gwariant cyfalaf:

 • Prynu offer newydd neu ail law, ee offer, peiriannau, offer arbenigol, ac ati. Sylwch y gallai offer gynnwys eitemau fel tryciau efo fforch godi, telehandlers, peiriannau cloddio, ac ati. Nid yw cerbydau cyffredinol fel faniau a cheir yn gymwys.** gweler y nodyn isod ynglŷn â phrynu eitemau ail law
 • Prynu a gosod offer i greu neu wella gofod masnachu awyr agored, e.e., llochesi, gazebos, ac ati. Sylwch y bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o'r caniatâd perthnasol os yw'n briodol, h.y. caniatâd cynllunio, trwyddedau, ac ati.
 • Caledwedd TG a Thelathrebu os yw'n gysylltiedig yn uniongyrchol â chyflawni'r prosiect

Gwariant refeniw arbenigol:

 • Hyfforddiant arbenigol / technegol (ddim o reidrwydd wedi'i achredu)
 • Comisiynu / Gosod Peiriannau
 • Meddalwedd arbenigol
 • Cynhyrchu gwefannau, e-fasnach/ siopau ar-lein, apiau, ac ati.
 • Rhaid cynhyrchu gwefannau a datblygiadau e-fasnach sy'n gysylltiedig â'r grant yn ddwyieithog
 • Deunyddiau Hyrwyddo a Marchnata fel rhan o gynllun marchnata llawn (a asesir fesul achos)
 • Rhaid cynhyrchu pob deunydd marchnata a hyrwyddo yn ddwyieithog
 • Ymgynghorwyr Arbenigol (a asesir fesul achos)
 • Tystysgrif Sicrwydd Ansawdd (a asesir fesul achos)
 • Taliadau sy'n gysylltiedig â danfon unrhyw offer cyfalaf

Ar gyfer beth na allwch ddefnyddio'r grant

Mae gwariant anghymwys yn cynnwys: -

 • Gwariant refeniw cyffredinol megis costau staff neu unrhyw drethi eraill, hurbwrcas/prydles,
 • Gwella'r eiddo / mân waith adeiladu
 • Costau atgyweirio, cynnal a chadw ac addurno,
 • Gosodion a ffitiadau newydd, dodrefn, ac offer swyddfa cyffredinol ac ati.
 • Ffioedd a chostau wrth gefn a ymrwymwyd neu a wariwyd cyn y cynnig a derbyn y grant.
 • Cerbydau Cyffredinol megis ceir a faniau
 • Costau cyfalaf gweithio fel stoc, rhent, trethi, gweinyddiaeth.
 • Aelodaeth ac ymlyniad i gyrff llywodraethu
 • Costau gwaith sy'n cael ei wneud fel gofyniad statudol cyfreithiol, gan gynnwys caniatâd cynllunio.
 • Astudiaethau dichonoldeb
 • Os yw'r busnes wedi'i gofrestru ar gyfer TAW, yna ni fydd TAW yn gymwys. Bydd TAW yn daladwy mewn achosion o gwmnïau sydd heb gofrestru ar gyfer TAW.
 • Ni ddylid mynd i unrhyw wariant cyn cymeradwyo'r grant gan na ellir dyfarnu'r grantiau yn ôl-weithredol.
 • Ni fydd pryniannau arian parod yn cael eu hystyried ar gyfer taliad grant.
 • Ni fydd eitemau a brynir drwy brydles, hurbwrcas, cytundebau credyd /prydlesi cyllid estynedig yn cael eu hystyried ar gyfer cyllid grant.
 • Ffioedd proffesiynol sy'n gysylltiedig ag ymgynghorwyr busnes cyffredinol gan gynnwys cynlluniau busnes / ysgrifennu BID ac unrhyw ffioedd sy'n gysylltiedig â chwblhau cais at ddibenion grantiau

Offer ail law

Mae costau prynu offer ail law yn gymwys ar gyfer grant o dan yr amodau a ganlyn: -

 • Rhaid i werthwr yr offer ddarparu datganiad yn nodi ei darddiad, a chadarnhau na chafodd ei brynu ar unrhyw adeg yn ystod y saith mlynedd diwethaf gyda chymorth grantiau cenedlaethol neu Ewropeaidd;
 • Ni fydd pris yr offer yn fwy na'i werth ar y farchnad a bydd yn llai na chost offer newydd tebyg, a
 • Rhaid i'r offer feddu ar y nodweddion technegol sy'n angenrheidiol ar gyfer y gweithrediad a chydymffurfio â normau a safonau cymwys, ee Iechyd a Diogelwch

Y Cais a'r Asesiad

Bydd pob cais a gwblhawyd yn cael ei ystyried ar sail cyntaf i'r felin tan y bydd y gronfa wedi'i dyrannu'n llawn.

Bydd pob cais yn cael ei asesu yn erbyn allbynnau a chanlyniadau'r prosiect grant, h.y.  

 • Cymhareb gwerth am arian / grant fesul swydd a grëir a buddsoddiad sector preifat a ysgogwyd gan y grant yn ogystal â hyfywedd y cynllun busnes i gefnogi'r cynlluniau cychwyn busnes a thwf cynaliadwy
 • Nifer y swyddi a grëir
 • Nifer y busnesau sy'n mabwysiadu gwasanaethau neu gynnyrch newydd
 • Nifer y busnesau sy'n cymryd rhan mewn marchnadoedd newydd
 • Nifer y busnesau sy'n mabwysiadu technolegau neu brosesau newydd
 • Cynnyrch newydd i'r farchnad

Mae'r Awdurdod Lleol wedi ymrwymo i ddod yn garbon sero-net erbyn 2030 ac mae'n awyddus i hyrwyddo arferion busnes cynaliadwy trwy ei raglenni ariannu. Fel rhan o'r cais, gofynnir i chi sut mae'ch busnes yn dangos ymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy ac i Addewid Twf Gwyrdd Llywodraeth Cymru. https://businesswales.gov.wales/cy/pynciau-a-chyfarwyddyd/cynaliadwyedd-a-chyfrifoldeb-cymdeithasol/addewid-twf-gwyrdd

I ddechrau, mae'n ofynnol i ymgeisydd gyflwyno datganiad o ddiddordeb. 

Bydd y datganiad o ddiddordeb wedyn yn cael ei asesu at ddibenion cymhwysedd ac os cewch eich cymeradwyo, fe'ch gwahoddir i gyflwyno cais llawn.

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau a dychwelyd y canlynol:

 • Ffurflen Gais wedi'i chwblhau'n llawn,
 • Cynllun busnes (dylai'r cynllun busnes gynnwys adran ar sut mae'r busnes am weithredu arferion busnes cynaliadwy)
 • 2 flynedd o ragolygon ariannol (rhagolygon llif arian)
 • Dyfynbrisiau ysgrifenedig ffurfiol ar gyfer yr eitemau a gynhwysir yn y cais
 • Safonau'r Iaith Gymraeg - gweler rhagor o wybodaeth isod
 • Polisi Amgylcheddol / Cynaliadwyedd - Bydd angen i ymgeiswyr amlinellu'r ffyrdd y mae'r busnes yn ymrwymo i leihau ei effaith ar yr amgylchedd.

Dylid nodi bod Grant Cychwyn Busnes Powys o'r Gronfa Ffyniant Gyffredin yn grant dewisol ac yn amodol ar gymeradwyaeth Cyngor Sir Powys. Bydd pob cais yn cael ei asesu gan banel sy'n cyfarfod yn fisol i ystyried ceisiadau sy'n bodloni'r safon erbyn y dyddiad cau a roddir.

Noder os gwelwch yn dda - Bydd angen cyflwyno ceisiadau cyn iddynt gael eu cyflwyno i'r panel felly mae'n rhaid cadarnhau gofynion hanfodol fel cyllid cyfatebol, caniatâd cynllunio (lle bo hynny'n berthnasol), ac ati cyn y bydd y tîm grant yn paratoi'r cais ar gyfer ystyriaeth y panel.

Bydd eithriadau i'r amodau hyn yn cael eu hystyried fesul achos.

Rheolau caffael - Cael dyfynbrisiau

Prynu nwyddau, gwasanaethau neu waith

Wrth gaffael gwaith, nwyddau a gwasanaethau, disgwylir i ymgeiswyr gynnal y broses mewn modd sy'n sicrhau didwylledd, gwerth am arian a thegwch a rhaid iddynt ddilyn y gweithdrefnau caffael fel y'u hamlinellir yn yr adran hon.

Meddyliwch Powys yn Gyntaf

Rydym yn eich annog i archwilio'r farchnad i weld a oes unrhyw fusnesau ym Mhowys sy'n gallu darparu'r nwyddau / gwasanaeth yr ydych yn ceisio eu prynu a'u cynnwys yn eich gwahoddiadau i roi dyfynbris.  Mae gan Gyngor Sir Powys a busnesau sy'n gweithredu o fewn y Sir ran fawr i'w chwarae yn adferiad economaidd Powys ac mae datblygu cyflenwad lleol yn hanfodol.

Trothwyon Caffael

Bydd yr union weithdrefnau i'w dilyn yn dibynnu ar faint yr archeb neu'r contract i'w osod. Mae Cyngor Sir Powys (CSP) yn gweithredu cyfres raddedig o weithdrefnau sy'n cydnabod yr angen i ysgafnhau gofynion gweinyddol ar gyfer contractau sy'n cynnwys symiau llai.

 

Prynu nwyddau, gwasanaethau neu waith Wrth gaffael gwaith, nwyddau a gwasanaethau, disgwylir i ymgeiswyr gynnal y broses mewn modd sy'n sicrhau didwylledd, gwerth am arian a thegwch a rhaid iddynt ddilyn y gweithdrefnau caffael fel y'u hamlinellir yn yr a

Mae Hysbysiad Cydymffurfiaeth Safonau'r Gymraeg yn gosod gofyniad statudol ar Gyngor Sir Powys i sicrhau bod yr holl grantiau y mae'n eu dyfarnu yn cael effaith gadarnhaol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg, ac nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr nodi eu hymrwymiadau i'r Gymraeg yn eu hateb i'r cwestiynau ar y ffurflen gais.

Rheoli Cymhorthdal

Mae'r cynllun hwn yn dod o dan Ddeddf Rheoli Cymhorthdal gyfredol Llywodraeth y DU (2022).

Ni ddylai cyfanswm yr Isafswm Cymorth Ariannol (MFA) a dderbynnir dros gyfnod treigl o dair blynedd ariannol fod yn fwy na £315,000 ar gyfer pob busnes*. Os ydych wedi derbyn unrhyw gymorth ariannol arall yn y 3 blynedd ariannol ddiwethaf disgrifiwch y cymorth yn y blwch isod. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw monitro lefel yr MFA a dderbynnir; gofynnir i chi ddatgan nad aethpwyd y tu hwnt i hyn pe bai cynnig yn cael ei wneud. [* Mae trothwy ariannol yr MFA yn berthnasol ar lefel grŵp cwmni.]

Rhaid i bob cais hefyd ystyried sut y bydd yn cyflawni yn ôl rheolaeth cymhorthdal yn unol â Llywodraeth y DU

https://www.gov.uk/government/collections/subsidy-control-regime

Lle nad yw ymgeiswyr yn dangos yn ddigonol bod y prosiect arfaethedig yn cydymffurfio â Chyfundrefn Rheoli Cymhorthdal y DU, mae'n bosibl y caiff ei ystyried yn anghymwys, a gallai eich cais gael ei wrthod.

Ar ôl Cwblhau - Telerau ac Amodau

Dylid nodi bod Grant Cychwyn Busnes Powys o'r Gronfa Ffyniant Gyffredin yn grant dewisol ac yn amodol ar gymeradwyaeth Cyngor Sir Powys.

Bydd y grant yn cael ei ad-hawlio os bydd busnes yn rhoi'r gorau i fasnachu, yn adleoli neu'r eiddo sy'n cael ei werthu o fewn 5 mlynedd i'w ddyfarnu, neu os na chyflawnir y nod o greu busnes neu swyddi o fewn y cyfnod penodedig.

Rhaid i Gwmnïau Cyfyngedig ddefnyddio'r cyfrif banc busnes i brynu'r holl eitemau sy'n gysylltiedig â'r grant. Anogir Unig Fasnachwyr a Phartneriaethau i ddefnyddio'r cyfrif banc busnes hefyd, i brynu'r holl nwyddau a brynir mewn perthynas â'r grant.

Mae'n bwysig nodi bod grantiau'n cael eu talu'n ôl-weithredol, felly mae'n rhaid i ymgeiswyr fod â'r modd ariannol i brynu'r eitem/eitemau ymlaen llaw, ac yna hawlio gwerth y grant gan Gyngor Sir Powys.

Gan fod grantiau'n cael eu talu'n ôl-weithredol, os bydd y cais yn llwyddiannus, telir arian y grant yn uniongyrchol i gyfrif banc busnes yr ymgeisydd. Mae hyn yn seiliedig ar dderbyn tystiolaeth o brynu a thâl, h.y. datganiadau banc gwreiddiol neu rai arlein wedi eu hargraffu ac anfonebau gwreiddiol i gadarnhau gwariant. Nid yw lluniau sgrin o drafodion unigol yn dderbyniol.

Rhaid gwneud cais i'r tîm grant ynghylch unrhyw newidiadau i'r cais o ran cyflenwyr a gwariant, cyn prynu. Gall methu â cheisio cymeradwyaeth olygu na thelir y grant am yr eitemau hynny.

Bydd angen tystiolaeth ffotograffig o'r holl eitemau sy'n gysylltiedig â'r grant i gefnogi'r hawliad. Mewn rhai achosion, bydd angen ymweld â'r safle.

Rhaid i'r ymgeisydd dderbyn telerau ac amodau'r grant trwy lofnodi a dychwelyd cytundeb Grant Cychwyn Busnes Powys o'r Gronfa Ffyniant Gyffredin o fewn 30 diwrnod i'w dderbyn. Rhaid i'r holl wariant sy'n gysylltiedig â'r grant gael ei gwblhau o fewn 4 mis i ddyddiad y cytundeb Cynnig Grant neu 30ain Medi 2024, pa un bynnag yw'r dyddiad cynharaf. Ni roddir estyniad ar gyfer cyflwyno'r hawliad.

Rhaid cyflawni'r swydd(i) sy'n gysylltiedig â'r prosiectau o fewn 6 mis i daliad terfynol y grant neu fis Mawrth 2025 pa un bynnag yw'r dyddiad cynharaf. Byddwn yn monitro'r busnes a'r swyddi a grëir a bydd angen tystiolaeth. Gallai methu â chyflawni'r allbynnau yr ymrwymwyd iddynt arwain at ad-hawlio'r taliad grant.

At ddibenion pob grant, byddwn yn monitro'r hawliad a'r dystiolaeth gyda rhybudd ymlaen llaw ar flynyddoedd 1, 3 a 5 o'r dyddiad y dyfernir y grant.

Os na fydd y prosiect yn mynd rhagddo o fewn y cyfnod a nodir yn y cytundeb cynnig grant, bydd y cynnig grant yn dod i ben yn awtomatig. Gellir gwneud estyniad o'r cyfnod cynnig grant, ar yr amod bod cais yn cael ei wneud yn ysgrifenedig. Rhaid i'r ymgeisydd wneud cais am unrhyw amrywiad i'r Telerau ac Amodau fel y nodir yng nghytundeb y Cynnig Grant a bydd angen i hynny gael ei gymeradwyo gan y tîm grant a'i awdurdodi gan y cyngor.

Ni fydd pryniannau arian parod yn cael eu hystyried ar gyfer taliad grant. 

Ni fydd eitemau a brynir trwy drefniant les, prynu trwy logi, cytundebau credyd estynedig/prydlesi cyllid yn cael eu hystyried ar gyfer cyllid grant.

Mae eitemau a brynir gyda chardiau credyd yn gymwys, ond bydd angen i'r ymgeisydd ddangos tystiolaeth o'r trafodiad ar eu bil cerdyn credyd.

** Rhaid i gwmnïau cyfyngedig ddefnyddio'r cardiau credyd busnes i brynu eitemau sy'n gysylltiedig â'r grant yn hytrach na chardiau personol y cyfarwyddwr/wyr.

Ni fydd grantiau'n cael eu cynnig na'u talu os yw'r busnes neu'r ymgeisydd yn ôl-ddyledus gydag unrhyw daliad i unrhyw un o'r awdurdodau lleol sy'n rhan o weithredu'r cynllun.

Adfachu Arian Grant

Bydd cyllid yn cael ei atal a/neu, i'r graddau y mae taliad wedi'i wneud, bydd derbynnydd y grant yn ad-dalu cyllid naill ai'n gyfan gwbl neu'n rhannol, gan gynnwys os:

 1. bu gordaliad cyllid;
 2. yn ystod ei fywyd economaidd, bod y prosiect yn mynd trwy newid sylweddol a ddiffinnir fel un sy'n cael ei ddefnyddio at ddibenion heblaw'r rhai a nodir yn y cais, neu, yn cael perchennog newydd heb hysbysu Cyngor Sir Powys.

Y bywyd economaidd yw'r cyfnod hyd at 5 mlynedd o ddyddiad taliad olaf y grant a bydd angen ad-dalu'r cyllid fel a ganlyn:

 • O fewn 1 flwyddyn - Cyllid i'w ad-dalu'n llawn
 • O fewn 2 flynedd - 80% o'r cyllid i'w ad-dalu
 • O fewn 3 blynedd - 60% o'r cyllid i'w ad-dalu
 • O fewn 4 blynedd - 40% o'r cyllid i'w ad-dalu
 • O fewn 5 mlynedd - 20% o'r cyllid i'w ad-dalu
 • Ar ôl 5 mlynedd - Dim cyllid i'w ad-dalu

Y gofynion uchod yw'r gofynion ad-dalu lleiaf

Os na chaiff y swyddi eu creu a/neu eu diogelu, yna mae gan y Cyngor Sir yr hawl i adennill y grant yn rhannol neu'n llawn.

Rhaid ad-dalu'r grant yn llawn pan ofynnir am hynny os: -

 • canfyddir bod yr ymgeisydd wedi gwneud unrhyw gamliwio mewn cysylltiad â'r cais.
 • yw'r ymgeisydd wedi torri'r amod uchod.
 • nad yw'r asedau a'r eiddo (os yn berthnasol) yn cael eu hadfer yn llawn o fewn 12 mis i unrhyw ddigwyddiad sy'n arwain at golled neu ddifrod i'r eiddo.

Sut i wneud cais

Cyn i ni ofyn i chi wneud cais llawn, bydd angen i chi gyflwyno datganiad o ddiddordeb sy'n amlinellu eich cynnig busnes a'ch costau. Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

 • Eich manylion
 • Manylion y busnes a disgrifiad o'i brif weithgaredd
 • Costau prosiect dangosol
 • Manylion unrhyw arian/cyllid ychwanegol

Gallwch ddod o hyd i'r ffurflen yn y ddolen isod