Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Blaenoriaethau Lleol - Powys

Night sky over Lake Vyrnwy

Blaenoriaethau Cyngor Sir Powys - Gryfach, Tecach, Gwyrddach 

Mae Cabinet Cyngor Sir Powys wedi cyflwyno eu gweledigaeth I adeiladu Powys cryfach, tecach a gwyrddach. Mae'r gwaith i ddatblygu'r economi ymwelwyr ym Mhowys yn cyfrannu at weledigaeth y Cyngor i adeiladu ac economi wledig gryfach, fwy gwydn ym Mhowys.

Cryfach, Tecach, Gwyrddach - Ein Cynllun Corfforaethol

Mae gweithgaredd twristiaeth Cyngor Sir Powys yn rhan o wasanaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio'r Cyngor ac mae ganddo rôl ddeuol wrth gyflawni blaenoriaethau marchnata ymwelwyr y cyngor, ochr yn ochr â chefnogi datblygiad parhaus y sector twristiaeth ym Mhowys, yn enwedig gweithio i gefnogi busnesau, cyrchfannau a chymunedau sy'n darparu gwasanaethau i ymwelwyr.

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i gefnogi dull rheoli cyrchfannau, ac mae'n gweithio mewn partneriaeth â Croeso Cymru, sefydliadau partner, busnesau twristiaeth, clystyrau a grwpiau cymunedol yn y 4 cyrchfan ganlynol sy'n ffurfio Powys.

 • · Bannau Brycheiniog
 • · Mynyddoedd Cambria
 • · Biosffer Dyfi
 • · Rhwydwaith Cyrchfan Canolbarth a Gogledd Powys

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnal amrywiaeth o ymchwil i dueddiadau twristiaeth, boddhad ymwelwyr, stoc gwelyau ac effaith twristiaeth ar economi Powys (STEAM).  Yn eistedd ar bartneriaeth ymchwil Croeso Cymru, rydym yn casglu data ar y cyd â sefydliadau eraill ac awdurdodau lleol yng Nghymru.

Gellir gweld ymchwil twristiaeth Cymru - Twristiaeth a digwyddiadau mawr | Is-bwnc | LLYW.CYMRU

Blaenoriaeth Lleol

Ledled y sir, mae trefi ac ardaloedd cymunedol, o ardaloedd daearyddol amrywiol, wedi meddwl yn ofalus sut y gallant gysylltu â'r darlun ehangach a magwraeth a dyfodol yn llawn twristiaeth cyfle.

 

 

Cymdeithasau Twristiaeth

Rydyn ni i gyd yn elwa ar fwy o gysylltiad a gallwn ddysgu cymaint gan y rhai o'n cwmpas.

Rhwydweithiau cyfathrebu cyffredinol:

 • Rhwydwaith Cyrchfan Canolbarth a Gogledd Powys (MNPDN)- Rhwydwaith sy'n cynnwys cynrychiolaeth o'r 29 grŵp twristiaeth sy'n gweithredu ar draws Sir Faesyfed a Maldwyn. Ochr yn ochr â'r 'rhwydwaith craidd' hwn mae'r cyfathrebu ehangach sianel y grŵp Facebook, sy'n agored i bob gweithredwr twristiaeth yn Sir Drefaldwyn a Sir Faesyfed. Gan weithredu fel 'swyddfa gefn' twristiaeth, ei nodau yw cryfhau cyfathrebu a gwybodaeth y sector twristiaeth o fewn yr ardal mewn ymdrech i annog cydweithio a gwella hunaniaeth y rhanbarth.
 • Twristiaeth Bannau Brycheiniog yw'r gymdeithas fasnach annibynnol ar gyfer busnesau sy'n gysylltiedig â thwristiaeth yn ardal Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. info@breconbeaconstourism.co.uk
 • BB- Twristiaeth Gynaliadwy CIC, Cwmni Buddiannau Cymunedol annibynnol sy'n ymroddedig i hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brychieniog / Bannau Brychieniog.  Rydym yn credu yng ngrym ymgysylltu â'r gymuned ac yn croesawu trigolion a busnesau lleol i ymuno â ni yn ein cenhadaeth. Trwy gynnig y wybodaeth ddiweddaraf am y diwydiant, cyfleoedd rhwydweithio, a chymorth busnes, rydym yn eich grymuso i wneud penderfyniadau gwybodus sydd o fudd i'ch busnes a'r amgylchedd.  Mae ein hamgylchedd naturiol yn ecosystem fregus ac nid yw ein heconomi leol o fusnesau cydgysylltiedig yn wahanol. Trwy feithrin dull llawr gwlad, ein nod yw gwella gwytnwch a chyflawni mwy gyda'n gilydd.  Ewch i'n hyb cymunedol eco-fanwerthu yn Aberhonddu i archwilio cynnyrch lleol a nwyddau traul eco-gyfeillgar ar gyfer eich busnes.  Ymunwch â ni i greu newid cadarnhaol a llunio economi gylchol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy ar gyfer ein Parc Cenedlaethol unigryw. hello@bb-sustainabletourism.org
 • Mae Cymdeithas Twristiaeth Canolbarth Cymru (MWT) yn sefydliad nid-er-elw sy'n cael ei arwain gan fusnes, sydd wedi ymrwymo i ddarparu gweithgareddau sy'n cefnogi twf a datblygiad diwydiant twristiaeth cryf a chynaliadwy. Yn ogystal â darparu cefnogaeth uniongyrchol i fusnesau unigol, grwpiau twristiaeth gymunedol a chymdeithasau drwy aelodaeth, rydym hefyd yn darparu ymgyrchoedd marchnata a hyrwyddo i hyrwyddo'r gyrchfan i'n marchnadoedd targed. www.mwtcymru.co.uk

Cysylltwch â thwristiaeth yn eich ardal chi...

 • Twristiaeth Bannau Brycheiniog
 • BB- Twristiaeth Gynaliadwy CIC
 • Rhwydwaith Twristiaeth Mynyddoedd Cambria
 • Cyngor Cymuned Carno
 • Biosffer Dyfi
 • Farmstay Cymru
 • Gwyliau Gwyrdd Cymru
 • Tref-y-clawdd & Grŵp Twristiaeth Ardal
 • Cymdeithas Marchnata Llyn Efyrnwy
 • Cyngor Tref Llandrindod
 • Siambr Masnach a Thwristiaeth Llandrindod
 • Llani Cyf
 • Twristiaeth Canolbarth Cymru
 • Cyngor Tref Trefaldwyn
 • Canolbarth Cymru Naturiol
 • Cyngor Tref y Drenewydd
 • Ymddiriedolaeth Llanandras
 • Grŵp Fferm Radnor (wedi peidio â gweithredu)
 • Rhaeadr 2000 Cyf
 • Gororau Maesyfed Ymlaen
 • Blas Llanwrtyd
 • Blaswch Maldwyn
 • Trawsnewid Llanandras
 • Cyngor Tref y Trallwng