Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Sicrhau cyllid i wella'r ddarpariaeth teithio llesol mewn dwy dref ym Mhowys

Image of a cycle path sign

22 Ebrill 2024

Image of a cycle path sign
Mae Cyngor Sir Powys wedi sicrhau rhagor o gyllid gan Lywodraeth Cymru i ymestyn a gwella'r llwybrau teithio llesol o fewn y sir. 

Mae'r cyngor wedi ymrwymo i wella cyfleusterau i breswylwyr sy'n dymuno gwneud teithiau cerdded neu feicio byr, ac wedi bod yn gweithio gyda chymunedau i ddod o hyd i lwybrau teithio llesol posibl ledled Powys. Trwy ymarferion ymgysylltu ac ymgynghoriadau, mae llwybrau teithio llesol y gellid naill ai eu gwella neu eu cyflwyno wedi'u nodi a'u hychwanegu at Fapiau Rhwydwaith Teithio Llesol (ATNM) y cyngor.

Bydd Llwybrau Diogel diweddaraf Llywodraeth Cymru mewn Cymunedau a chyllid Teithio Llesol yn cefnogi'r cynlluniau canlynol sydd wedi'u cynnwys yn ATNM y sir.

  • Cynllun Teithio Llesol Ffordd Llanidloes Llangurig

Bydd y cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau hwn yn uwchraddio'r llwybr troed presennol ar Heol Llangurig (o gyffiniau cyffordd Cae Gwyn) i greu llwybr defnydd a rennir sy'n arwain yn uniongyrchol at yr ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd, gan wella hygyrchedd, a chaniatáu i fwy o ddisgyblion a'u teuluoedd gerdded neu feicio i'r ysgol ac oddi yno.

  • Cam dau Teithio Llesol Y Trallwng

Dyma ail gam prosiect Teithio Llesol aml-gam a bydd yn canolbwyntio ar wella wyneb y llwybr rhwng y parc manwerthu a'r gyfnewidfa fysiau. Bydd y cynllun hefyd yn ceisio gwella mynediad i lwybr halio'r gamlas trwy osod rampiau sy'n cydymffurfio â DDA (Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd) (o'r llwybr wedi'i uwchraddio), gan greu cyswllt uniongyrchol â'r llwybr teithio llesol a sefydlwyd yn ddiweddar ar Ffordd Hafren.

Bydd gwaith i ddatblygu dyluniadau yn cychwyn yn fuan a bydd y gymuned yn cael ei hysbysu ar bob cam o'r prosiect, y disgwylir iddo gael ei gwblhau'n llawn erbyn mis Mawrth 2025.

"Rydym yn falch iawn ein bod wedi sicrhau'r rhandaliad diweddaraf hwn o gyllid Llywodraeth Cymru, sy'n ein galluogi i gadw'r momentwm i fynd a dechrau gweithio ar y gyfres nesaf o brosiectau teithio llesol," meddai Matt Perry, Prif Swyddog Cyngor Sir Powys - Lle.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi'i pwysleisio bod yn rhaid i deithio llesol fod y dull teithio naturiol ar gyfer teithiau byr bob dydd, neu fel rhan o daith hirach ar y cyd â dulliau cynaliadwy eraill, a bydd y buddsoddiad parhaus mewn llwybrau teithio llesol ymarferol ym Mhowys, fel y rhai y bwriedir ar eu cyfer yn y Trallwng a Llanidloes, yn helpu i gyflawni'r weledigaeth hon."

Daw cyllid Teithio Llesol gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Trafnidiaeth Cymru, drwy grant penodol a elwir yn ddyraniad craidd, a grantiau mwy ar gyfer prosiectau penodol y mae'n rhaid i awdurdodau lleol wneud cais amdanynt mewn proses gystadleuol.