Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor yn prynu pedwar cartref newydd ar gyfer rhent cymdeithasol

Image of new homes purchased by the council

20 Mehefin 2024

Image of new homes purchased by the council
Cyhoeddwyd fod pedwar cartref newydd sydd wedi'u hadeiladu fel rhan o ddatblygiad tai yn ne Powys wedi cael eu prynu gan y cyngor sir ar gyfer rhent cymdeithasol.

Mae Tîm Datblygu Tai Newydd Cyngor Sir Powys wedi prynu'r tai dwy ystafell wely fel rhan o'r ymdrechion i gynyddu nifer y tai cymdeithasol fforddiadwy a diogel y gall eu cynnig i bobl Powys.

Prynwyd y tai fel rhan o Gynllun 'Oddi ar y Silff' gan Morgan Homes, sy'n adeiladu 110 o gartrefi newydd ym Mharc Brynygroes yn Ystradgynlais.

Fel rhan o'r caniatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad, dyrannwyd pedwar o'r unedau tai ar gyfer tai fforddiadwy gyda'r unedau sy'n weddill i'w gwerthu ar y farchnad agored gan y datblygwr.

Bydd y Cynllun 'Oddi ar y Silff' hwn yn helpu'r cyngor i gyflawni ei Gynllun Busnes Tai - 'Gartref ym Mhowys', rhaglen bum mlynedd fydd yn galluogi'r cyngor i ddarparu mwy o gartrefi i'w rhentu'n gymdeithasol.

Meddai Matt Perry, Prif Swyddog 'Lle', Cyngor Sir Powys: "Mae gan y cyngor gynllun uchelgeisiol i helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng tai yn y sir a bydd y pryniant 'oddi ar y silff' hwn yn ein helpu i gyrraedd y nod.

"Rydym am sicrhau mwy o gartrefi cymdeithasol ar draws y sir, naill ai drwy adeiladu cartrefi cyngor newydd ein hunain, gweithio gyda phartneriaid cymdeithasau tai neu drwy weithio gyda datblygwyr tai a chytuno ar gytundebau pecyn yn y dyfodol.

"Bydd hyn wedyn yn ein galluogi i ddarparu mwy o dai cymdeithasol sy'n diwallu anghenion ein preswylwyr ac yn sicrhau ein bod yn helpu i adeiladu dyfodol cryfach, tecach a gwyrddach i Bowys."