gwelededd ddewislen symudol Toggle

Beth sy'n digwydd ar ôl i chi roi gwybod am bryder diogelu

Mae pob pryder diogelu ynghylch cam-drin oedolyn mewn perygl yn cael ei gymryd o ddifrif.

Gan ddibynnu ar natur eich pryder diogelu, mae'n bosibl y bydd timau amrywiol yn cael eu cynnwys. Bydd y tîm mwyaf priodol sy'n ymwneud â'r pryderon a godwyd gennych yn edrych ymhellach ar y sefyllfa, a gallwch fod yn sicr ei fod yn cael ei ystyried o ddifrif a'i ddilyn i fyny.

Mewn rhai amgylchiadau, efallai na fyddwn yn gallu rhannu gwybodaeth bellach am y cynnydd neu'r canlyniad gyda chi. Mae pob sefyllfa yn wahanol, a byddwn yn ystyried dymuniadau'r person sydd mewn perygl neu ei gynrychiolydd a rhannu gwybodaeth gymesur, briodol er mwyn cadw pobl yn ddiogel.

Pan fyddwch yn rhoi gwybod am gamdriniaeth/esgeulustod byddwn yn:

 • gwrando arnoch
 • ystyried eich pryderon o ddifrif
 • ymateb yn sensitif
 • ystyried unrhyw berygl enbyd y gallai'r oedolyn agored i niwed fod ynddo
 • siarad â'r heddlu os yw'n fater troseddol
 • gwneud ymholiadau am y pryderon
 • ystyried dymuniadau'r oedolyn mewn perygl
 • datblygu cynllun gyda'r oedolyn a fydd yn eu cadw'n ddiogel yn y dyfodol

Gellir cymryd camau yn erbyn yr unigolyn sy'n achosi niwed iddynt.

Cyswllt

 • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
 • Teleffon: 0345 602 7050
 • Cyfeiriad: CYMORTH (Gwasanaethau i Oedolion), Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Eich sylwadau am ein tudalennau