Cwynion yr ysgol

Ni allwn ymateb i gwynion am ysgolion unigol gan mai cyrff llywodraethu'r ysgolion sy'n gyfrifol am drafod y cwynion hynny.
Os ydych yn dymuno gwneud cwyn am ysgol unigol, gofynnwch i'r ysgol dan sylw am gopi o'i gweithdrefn gwyno.
 

Y Cwricwlwm ac Addoliad Crefyddol

Mae ein polisi ar drafod cwynion am y cwricwlwm ac addoli ar y cyd yn unol ag amodau Adran 409 Deddf Addysg 1996. Cyngor Sir Powys yw'r Awdurdod Lleol (Yr ALl).

Mae'r polisi wedi cael ei lunio yn dilyn ymgynghoriad gyda phenaethiaid a llywodraethwyr ysgolion ac wedi'i gymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Gwladol. Mae'r trefniadau yn cynnwys cwynion a wneir am gyflawni dyletswyddau neu ymarfer pwerau gan y cyngor neu gorff llywodraethu ysgolion a gynhelir gan y cyngor. 

Mae'r ddogfen sy'n nodi ein trefniadau ar gael i'w darllen ym mhob ysgol a gynhelir gan y cyngor, mewn llyfrgelloedd cyhoeddus ac mewn swyddfeydd addysg. Os ydych yn dymuno gwneud cwyn o dan y trefniadau hyn, byddwn yn rhoi copi i chi. Bydd copi o'r cylchlythyr cyfarwyddyd a gyhoeddir gan y Swyddfa Gymreig 26/89 ar gael hefyd.

Cwynion am y Cyngor

Ar gyfer pob cwyn arall, edrychwch ar ein tudalennau ar sut i wneud cwyn 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu