SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adolygiad o Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Powys

Adolygiad o Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Powys

Ym mis Gorffennaf 2016 comisiynodd Partneriaeth Natur Powys gwmni Environment Systems Ltd i gynnal prosiect i adolygu Cynllun Gweithredu cyfredol Cynllun Bioamrywiaeth Powys (LBAP). Cynllun Adferiad Natur Powys fydd canlyniad yr adolygiad.

Lawrlwythwch Adolygiad Partneriaeth LBAP Powys yma [493KB]

Powys LBAP Review

 

Ym mis Gorffennaf 2016 comisiynwyd Environment Systems Ltd gan Bartneriaeth Bioamrywiaeth Powys i gynnal prosiect byr i adolygu Cynllun Bioamrywiaeth Lleol Powys (LBAP).  Allbwn yr adolygiad hwn fydd Cynllun Adferiad Natur Powys.

Bydd Cynllun Adferiad Natur Powys yn cael ei seilio ar y data sydd ar gael yn lleol i ddarparu meysydd y gall budd-ddeiliaid cadwraeth natur ac aelodau o'r cyhoedd ledled Powys weithio arnynt mewn ardaloedd penodol.

Hyd yma, mae'r gwaith wedi cynnwys adolygiad o rywogaethau o bwysigrwydd lleol i Bowys, ac adolygiad o'r cynefin sydd ar gael a data mapiau cysylltedd er mwyn deall lle mae ein hecosystemau lled-naturiol cadarn yn bodoli ar hyno bryd, h.y. ein cyfalaf naturiol cyfredol. Mae dadansoddiad ar y gweill i ddarganfod lle mae cyfleoedd i wella cadernid ecosystemau a darparu ar gyfer ein planhigion a'n bywyd gwyllt pwysig.

Mae cysyniadau'r dadansoddiad data wedi'u seilio ar 'ddull ecosystem', ac fel y cyfryw, maen nhw wedi cynnwys dialog gyda phawb sy'n cofnodi planhigion a bywyd gwyllt ymhob cwr o Bowys.  Casglwyd yr holl wybodaeth i baratoi Cynlluniau Gweithredu Cynefinoedd, a fydd yn ffurfio Cynllun craidd Adferiad Natur Powys.  Mae sawl cynllun drafft; Cynllun Gweithredu Cyffredinol, saith Cynllun Gweithredu Cynefinoedd a thri Cynllun Gweithredu Rhywogaethau wedi cael eu cynhyrchu a bydd yn cael eu rhoi yn eu ffurf terfynol dros y misoedd nesaf.  Bydd Cynllun Gweithredu Adferiad Natur Powys yn cael ei lansio ar ddiwedd 2018.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu