1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Fforwm Mynediad Lleol

Image of open land

Mae gan Gyngor Sir Powys ddyletswydd gyfreithiol i sefydlu Fforwm Mynediad Lleol (FfMLl). Prif swyddogaeth y FfMLl yw rhoi cyfarwyddyd i'r Cyngor am fynediad y cyhoedd i dir yn yr ardal ar gyfer hamddena yn yr awyr agored a mwynhau'r ardal, gan ystyried anghenion rheoli tir a harddwch naturiol yr ardal. 

 

Cyfarfodydd

LAF Agenda - 9th January 2018 [174KB]

LAF Agenda - 31st August 2017 [182KB]

LAF Agenda - 7th February 2017 [114KB]

Mae'r FfMLl yno hefyd i gynghori cyrff eraill, gan gynnwys Adnoddau Naturiol Cymru, am 'fynediad agored'. 

Un cyfrifoldeb pwysig sydd gan y FfMLl yw ystyried a ddylid rhoi mynediad cyhoeddus i dir ai peidio dan y cynllun amaeth-amgylchedd Glastir, sydd heb fynediad cyhoeddus ar hyn o bryd, ac os felly, lle ddylai'r mynediad hwn fod.

Mae pob cyfarfod yn agored i'r cyhoedd, ac mae'r Fforwm yn cysylltu â MFfLl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy'n dod yn bennaf o fewn Powys.

Daw aelodau'r Fforwm o bob cwr o Bowys, ac mae'n cynnwys meysydd diddordeb mor eang sy'n bosibl. Mae un Cynghorydd Sir yn eistedd ar y Fforwm i gynrychioli'r Cyngor. Mae'r holl aelodau'n eistedd fel unigolion ac nid fel cynrychiolwyr corff.

Caiff sefydlu a gweithredu'r FfMLlau ei llywodraethu gan Reoliadau a chyfarwyddyd. Rhaid i'r FfMLl gwrdd o leiaf dwywaith y flwyddyn. Fodd bynnag, cynhelir cyfarfodydd fel arfer deirgwaith y flwyddyn ac fel arfer yn ardal Llandrindod, neu mewn lleoliad arall a gytunir gan aelodau'r Fforwm. Penderfynwyd y byddai un cyfarfod y flwyddyn yn ymweliad safle, i'w gytuno unwaith eto gan aelodau.

Mae'r rheoliadau yn dweud fod rhaid i'r FfMLl gael ysgrifenydd enwebedig. Dangosir manylion cyswllt yr ysgrifennydd o dan y rhan 'Cysylltiadau' ar y dudalen hon. Bydd staff Gwasanaethau Cefn Gwlad sy'n gallu cynghori ar fusnes pob cyfarfod yn cefnogi'r Ysgrifennydd yn y FfMLl.

 

Aelodau'r Fforwm

Aelodau'r Fforwm o'r 7 Chwefror 2017 tan 7 Chwefror 2020 yw:-

 1. Michael Brennan
 2. Edmund Hayward 
 3. Bryan Jones
 4. Chris Ledbury 
 5. Vicky Morgan
 6. Chris Tomley (Is-gadeirydd)
 7. Charles de Winton
 8. Tony Cooke,
 9. Emyr Davies
 10. Graham Taylor
 11. Richard Tyler (Cadeirydd)
 12. Michael Mosse
 13. Roger Williams (Cynghorydd Sir)
 14. Josie Pearson
 15. Richard Rendall

 

 

Cysylltiadau

 • Ebost: mark.stafford-tolley@powys.gov.uk   
 • Ffôn: 01597 827677
 • Ffôn: 07810 156097
 • Cyfeiriad: Local Access Forum sectretary, The Gwalia, Ithon Road, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu