SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Fforwm Mynediad Lleol

 Image of open landMae gan Gyngor Sir Powys ddyletswydd gyfreithiol i sefydlu Fforwm Mynediad Lleol (FfMLl). Prif swyddogaeth y FfMLl yw rhoi cyfarwyddyd i'r Cyngor am fynediad y cyhoedd i dir yn yr ardal ar gyfer hamddena yn yr awyr agored a mwynhau'r ardal, gan ystyried anghenion rheoli tir a harddwch naturiol yr ardal. 

Mae'r FfMLl yno hefyd i gynghori cyrff eraill, gan gynnwys Adnoddau Naturiol Cymru, am 'fynediad agored'. 

Un cyfrifoldeb pwysig sydd gan y FfMLl yw ystyried a ddylid rhoi mynediad cyhoeddus i dir ai peidio dan y cynllun amaeth-amgylchedd Glastir, sydd heb fynediad cyhoeddus ar hyn o bryd, ac os felly, lle ddylai'r mynediad hwn fod.

Mae pob cyfarfod yn agored i'r cyhoedd, ac mae'r Fforwm yn cysylltu â MFfLl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy'n dod yn bennaf o fewn Powys.

 

Cyfarfodydd

Oherwydd y pandemig Coronafeirws, mae'r cyfarfodydd Fforwm Mynediad Lleol yn cael eu cynnal yn rhithiol ar hyn o bryd, trwy 'Teams'.  Dyma ddyddiadau'r cyfarfodydd sydd wedi'u trefnu hyd yn hyn:

 • Dydd Mawrth 6 Hydref 2020 am 4pm;
 • Dydd Iau 14 Ionawr 2021 am 4pm.

Os hoffech wylio cyfarfod o'r Fforwm Mynediad Lleol fel aelod o'r cyhoedd, cysylltwch â rights.of.way@powys.gov.uk cyn y cyfarfod a gallwn anfon dolen atoch dros e-bost i ymuno.

Fforwm Mynediad Lleol Powys Cofnodion 02.07.2020 [192KB]

Fforwm Mynediad Lleol Powys Agenda 02.07.2020 [103KB]

Gweld mwy o ddogfennau

Daw aelodau'r Fforwm o bob cwr o Bowys, ac mae'n cynnwys meysydd diddordeb mor eang sy'n bosibl. Mae un Cynghorydd Sir yn eistedd ar y Fforwm i gynrychioli'r Cyngor. Mae'r holl aelodau'n eistedd fel unigolion ac nid fel cynrychiolwyr corff.

Caiff sefydlu a gweithredu'r FfMLlau ei llywodraethu gan Reoliadau a chyfarwyddyd. Rhaid i'r FfMLl gwrdd o leiaf dwywaith y flwyddyn. Fodd bynnag, cynhelir cyfarfodydd fel arfer deirgwaith y flwyddyn ac fel arfer yn ardal Llandrindod, neu mewn lleoliad arall a gytunir gan aelodau'r Fforwm. Penderfynwyd y byddai un cyfarfod y flwyddyn yn ymweliad safle, i'w gytuno unwaith eto gan aelodau.

Mae'r rheoliadau yn dweud fod rhaid i'r FfMLl gael ysgrifenydd enwebedig. Dangosir manylion cyswllt yr ysgrifennydd o dan y rhan 'Cysylltiadau' ar y dudalen hon. Bydd staff Gwasanaethau Cefn Gwlad sy'n gallu cynghori ar fusnes pob cyfarfod yn cefnogi'r Ysgrifennydd yn y FfMLl.

Aelodau'r Fforwm

Aelodau'r Fforwm o'r Ebrill 2020 tan Ebrill 2023 yw:-

 1. 1.    Graham Taylor (Chair)

  2.    Michael Brennan (Vice Chair)

  3.    County Councillor Roger Williams

  4.    Annette Turner

  5.    Brian Jones

  6.    Charles De Winton

  7.    Chris Ledbury

  8.    Emyr Davies

  9.    Jill Kibble

  10.  John Rowlands

  11.  Josie Pearson

  12.  Katherine Shaw

  13.  Robert Hyde

  14.  Tony Cook

 

 

Cysylltiadau

 • Ebost: rights.of.way@powys.gov.uk  
 • Ffôn: 01597 827500
 • Cyfeiriad: Ysgrifennydd Fforwm Mynediad Lleol, Y Gwalia, Ithon Road, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu