HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Cyllidebau ysgol a chyllid

Fforwm Ysgolion

Yn ôl Rheoliadau Fforymau Ysgolion (Cymru) 2003, mae'n rhaid i bob Cyngor sefydlu Fforwm Ysgolion.  Mae'r Fforwm hwn yn hanfodol i ddatblygu deialog hyderus a deallus rhwng y Cyngor ac ysgolion ar faterion yn ymwneud â'r gyllideb.  Mae hyn yn cynnwys lefelau ariannu ysgolion am y flwyddyn i ddod, pwysau ar gyllidebau'r dyfodol, newidiadau i'r fformiwla ariannu lleol ac adolygu contractau / cytundebau lefel gwasanaeth am wasanaethau i ysgolion.

Mae'r Cyngor yn ymgynghori â'r Fforwm Ysgolion bob blwyddyn ar faterion yn ymwneud â chyllideb ysgolion ac adolygu'i Gynllun ar Ariannu Ysgolion.  Mae'r Fforwm yn gorff ymgynghorol a chynghori, ac nid yw'n gwneud penderfyniadau.

Mae Fforwm Ysgolion Powys yn cynnwys 22 o aelodau, ac mae hyd at chwarter ohonynt ddim yn cynrychioli ysgolion.  Rhaid i gynrychiolwyr ysgolion gynnwys nifer gyfatebol o gynrychiolwyr o blith ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ysgolion cymunedol, ysgolion gwirfoddol a rhaid i o leiaf un ohonynt gynrychioli ysgol arbennig.  Hefyd, rhaid cael o leiaf un rhiant lywodraethwr.

2018/2019 Aelodau presennol

Yn Cynrychioli Penaethiaid Ysgolion Cynradd

Linda Crockett             

Bethan Gwawr Jones              

Linda Green                

Shan Kenchington             

Jess Stuart-Lyon       

Yn Cynrychioli Penaethiaid Ysgolion Uwchradd

Phil Jones                

Jackie Parker               

Jim Toal                

John Williams              

Russell Cadwallader        

Yn Cynrychioli Llywodraethwyr Ysgolion

Anthony Lancett        Llywodraethwr Cymunedol

Eira Jones       Llywodraethwr Sefydledig

Graham Taylor         Llywodraethwr Cymunedol

Hugh Pattrick        Llywodraethwr AALl

Councillor Kath Roberts-Jones         Llywodraethwr AALl

Katie Moffatt         Rhiant Lywodraethwr

Maurice Thorn         Llywodraethwr Cymunedol

Sara Davies       Rhiant Lywodraethwyr

Susan Hill         Llywodraethwr Cymunedol

Yn Cynrychioli Cyrff Proffesiynol/Undebau Llafur

Angela Butler        Cynrychiolydd Athrawon

Deidre Hanson       Cynrychiolydd Athrawon

Paul Williams        Cynrychiolydd nad yw'n Dysgu

Yn Cynrychioli Awdurdodau Esgobaethol

John Meredith        Cyfarwyddwr Addysg Esgobaethol

Arsyllwyr

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander        Aelod Portffolio ar faterion Dysgu a'r Gymraeg

Y Cynghorydd Aled Davies        Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Chludiant

Y Cynghorydd Peter Roberts        Cadeirydd Pwyllgor Dysgu, Sgiliau a'r Economi

Cyllid

Mae'r Cynllun Ariannu Ysgolion yn nodi'r berthynas ariannol rhwng yr Awdurdod a'r ysgolion a gynhelir sy'n cael eu hariannu gan y Cyngor.  Mae'n cynnwys gofynion o ran rheoli cyllid a materion cysylltiedig, sy'n rhwymo'r Awdurdod ac ysgolion.

Mae'r Cynllun yn berthnasol i ysgolion cymunedol, ysgolion gwirfoddol a reolir, ysgolion a gynorthwyir, ysgolion sefydledig ac ysgolion cymunedol arbennig sy'n cael eu cynnal gan yr Awdurdod.

Lawrlwytho cynllun ariannu ysgolion Powys [418KB]

Ariannu Ysgolion - Datganiad Cyllideb Adran 52

Yn ôl Rheoliadau Llywodraeth Cymru, mae'n rhaid i bob Awdurdod Addysg Lleol gyhoeddi Datganiadau Adran 52 yn flynyddol.

  • Rhan 1 - manylion y gwariant a gynllunnir ar gyfer ysgolion unigol.
  • Rhan 2 - gwybodaeth ar fethodoleg ar bennu Cyfrannau Cyllideb Ysgolion
  • Rhan 3 - gwybodaeth ar gyfrannau cyllideb pob un o ysgolion yr awdurdod.
Rhan 1Rhan 2Rhan 3
Rhan 1 2016-17 [142KB] Rhan 2 2016-17 [326KB] Rhan 3 2016-17 [275KB]
Rhan 1 2017-18 [142KB] Rhan 2 2017-18 [348KB] Rhan 3 2017-18 [278KB]
Rhan 1 2018-19 [140KB] Rhan 2 2018-19 [310KB]   Rhan 3 2018-19 [274KB]
Rhan 1 2019-20 [404KB] Rhan 2 2019-20 [302KB] Rhan 3 2019-20 [272KB]
Rhan 1 2020-21 [132KB] Rhan 2 2020-21 [300KB] Rhan 3 2020-21 [256KB] ​​​​​​​

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu