SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyllidebau ysgol a chyllid

Fforwm Ysgolion

Yn ôl Rheoliadau Fforymau Ysgolion (Cymru) 2003, mae'n rhaid i bob Cyngor sefydlu Fforwm Ysgolion.  Mae'r Fforwm hwn yn hanfodol i ddatblygu deialog hyderus a deallus rhwng y Cyngor ac ysgolion ar faterion yn ymwneud â'r gyllideb.  Mae hyn yn cynnwys lefelau ariannu ysgolion am y flwyddyn i ddod, pwysau ar gyllidebau'r dyfodol, newidiadau i'r fformiwla ariannu lleol ac adolygu contractau / cytundebau lefel gwasanaeth am wasanaethau i ysgolion.

Mae'r Cyngor yn ymgynghori â'r Fforwm Ysgolion bob blwyddyn ar faterion yn ymwneud â chyllideb ysgolion ac adolygu'i Gynllun ar Ariannu Ysgolion.  Mae'r Fforwm yn gorff ymgynghorol a chynghori, ac nid yw'n gwneud penderfyniadau.

Mae Fforwm Ysgolion Powys yn cynnwys 22 o aelodau, ac mae hyd at chwarter ohonynt ddim yn cynrychioli ysgolion.  Rhaid i gynrychiolwyr ysgolion gynnwys nifer gyfatebol o gynrychiolwyr o blith ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ysgolion cymunedol, ysgolion gwirfoddol a rhaid i o leiaf un ohonynt gynrychioli ysgol arbennig.  Hefyd, rhaid cael o leiaf un rhiant lywodraethwr.

2020 Aelodau presennol

Yn Cynrychioli Penaethiaid Ysgolion Cynradd

Jess Stuart-Lyon, Ysgol Trefonnen C in W Community Primary School
Shan Kenchington, Mount Street Infants Primary School
Mark Wakeley, Crickhowell Primary School
David Lewis (representing Linda Crockett), Rhayader C in W Community Primary School
Bethan G Jones, Llanbrynmair School
Linda Green, Llanbedr CinW School       

Yn Cynrychioli Penaethiaid Ysgolion Uwchradd

Jim Toal, Welshpool High School
Jackie Parker, Crickhowell High School
John Williams, Gwernyfed High School
Russell Cadwallader (Special School Headteachers)     

Representing School Governors

Graham Taylor, Rhayader C in W School (Chair)
Susan Hill, Maesyrhandir Primary School
Maurice Thorn, Ysgol Calon Cymru
Anthony Lancett, Presteigne Primary School
Huw Pattrick, Ysgol Maesydderwen
Cllr Kath Roberts-Jones

Yn Cynrychioli Cyrff Proffesiynol/Undebau Llafur

Angela Butler (NASUWT)
Paul Williams (non-teacher representative)

Yn Cynrychioli Awdurdodau Esgobaethol

John Meredith        Cyfarwyddwr Addysg Esgobaethol

Arsyllwyr

Cynghorydd Phyl Davies (Aelod Portffolio ar faterion Dysgu a'r Iaith Gymraeg)
Cynghorydd Aled Davies  (Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth)
Cynghorydd Peter Roberts (Cadeirydd Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau)

Cyllido Ysgolion

Mae'r Cynllun Ariannu Ysgolion yn nodi'r berthynas ariannol rhwng yr Awdurdod a'r ysgolion a gynhelir sy'n cael eu hariannu gan y Cyngor.  Mae'n cynnwys gofynion o ran rheoli cyllid a materion cysylltiedig, sy'n rhwymo'r Awdurdod ac ysgolion.

Mae'r Cynllun yn berthnasol i ysgolion cymunedol, ysgolion gwirfoddol a reolir, ysgolion a gynorthwyir, ysgolion sefydledig ac ysgolion cymunedol arbennig sy'n cael eu cynnal gan yr Awdurdod.

Lawrlwytho cynllun ariannu ysgolion Powys [681KB]

Ariannu Ysgolion - Datganiad Cyllideb Adran 52

Yn ôl Rheoliadau Llywodraeth Cymru, mae'n rhaid i bob Awdurdod Addysg Lleol gyhoeddi Datganiadau Adran 52 yn flynyddol.

  • Rhan 1 - manylion y gwariant a gynllunnir ar gyfer ysgolion unigol.
  • Rhan 2 - gwybodaeth ar fethodoleg ar bennu Cyfrannau Cyllideb Ysgolion
  • Rhan 3 - gwybodaeth ar gyfrannau cyllideb pob un o ysgolion yr awdurdod.
Rhan 1Rhan 2Rhan 3
Rhan 1 2016-17 [142KB] Rhan 2 2016-17 [326KB] Rhan 3 2016-17 [275KB]
Rhan 1 2017-18 [142KB] Rhan 2 2017-18 [348KB] Rhan 3 2017-18 [278KB]
Rhan 1 2018-19 [140KB] Rhan 2 2018-19 [310KB]   Rhan 3 2018-19 [274KB]
Rhan 1 2019-20 [404KB] Rhan 2 2019-20 [302KB] Rhan 3 2019-20 [272KB]
Rhan 1 2020-21 [132KB] Rhan 2 2020-21 [300KB] Rhan 3 2020-21 [256KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu