1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Gwybodaeth Ddefnyddiol

A ydw i'n gymwys?

Gall unrhyw oedolyn sy'n gymwys am ofal cymunedol neu riant i unrhyw blentyn sy'n gymwys am ofal cymdeithasol fod yn gymwys am Daliadau Uniongyrchol.   Gofynnwch i'ch Rheolwr Gofal am ragor o wybodaeth.Image of a man with a laptop

Faint fydd y taliadau?

Bydd hyn yn dibynnu ar faint o gymorth bydd ei angen arnoch.  Pan fydd eich anghenion wedi'u hasesu byddwn yn gwybod pa lefel o gymorth fydd ei angen arnoch.  Bydd penderfyniad yn cael ei wneud ar y swm o arian y byddwch yn ei dderbyn a bydd hyn yn cael ei gynnwys yn eich Cynllun Gofalpersonol.

Bydd pob taliad uniongyrchol yn cael eu gwneud heb unrhyw gyfraniad oddi wrthoch chi fel y pennir gan yr asesiad ariannol/prawf modd.

Ar beth allaf wario'r taliadau?

Gallwch brynu'r gwasanaethau a fydd yn diwallu'r anghenion a gytunwyd yn eich Cynllun.  Gallai'r rhain gynnwys:

  • Gofal yn y cartref a gofal personol
  • Seibiannau
  • Gofal dydd

Gallwch ddefnyddio gofalwr sy'n gweithio i asiantaeth, gallwch brynu gwasanaethau'n uniongyrchol o ddarparwr neu gyflogi eich Cynorthwy-ydd(wyr) Personol eich hunan.

Ni allwch ddefnyddio'r taliadau ar gyfer:

  • Gwasanaethau, cyfarpar neu nwyddau nad ydynt wedi'u cynnwys yn eich Cynllun
  • Gofal preswyl parhaol neu dymor hir

Beth fydd angen i mi wneud?

Bydd angen i chi ddangos Gwasanaethau Cymdeithasol eich bod yn gwario eich arian fel y cytunwyd cyn gynted ag y byddwch yn derbyn Taliadau Uniongyrchol.  Byddant yn edrych ar eich cyfrifon yn gyson.  Os ydych yn cyflogi staff, bydd angen i chi ddilyn rheolau cyfraith cyflogi.

Ym mha le y gallaf gael help gyda Thaliadau Uniongyrchol?

Mae gan Gyngor Sir Powys gwasanaeth arbenigol i'ch helpu chi gyda'r broses Taliadau Uniongyrchol.  Bydd y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol yn gweithio gyda'ch Rheolwr Gofal i wneud yn siwr eich bod yn cael yr help sydd ei angen arnoch pryd bynnag rydych ei angen gyda'ch Taliadau Uniongyrchol.

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu