Trwyddedau Petrolewm

petrol station - Petroleum spirit licencesRydym yn trwyddedu petrolewm er mwyn gwneud yn siwr fod y rhai sy'n ei gadw a'i ddosbarthu yn gwneud hynny'n ddiogel, gan ddiogelu'r cyhoedd a'r amgylchedd.

Ydw i angen trwydded?

Er dibenion trwyddedu, mae 'petrolewm' yn unrhyw gynnyrch petrolewm crai sydd â phwynt tanio o dan 21 gradd. Mae hyn yn cynnwys petrol, bensen a phentân, ond nid yw'n cynnwys sbirit gwyn, paraffîn, olew disel neu olew tanwydd.

Mae'n rhaid i orsaf betrol (masnachol ac anfasnachol) sy'n storio mwy na 15 litr o betrolewm gael trwydded:

Mae hyn yn cynnwys safleoedd masnachol a ffermydd sydd â thanciau storio petrol i roi petrol mewn tanciau tanwydd neu beiriannau tanio mewnol, un ai'n fecanyddol neu drydanol, (sylwch fod hyn yn ddiffiniad llawer ehangach na dim ond cerbydau modur).

Sut i wneud cais

Os na fyddwch wedi cael ateb o fewn 14 diwrnod calendr o anfon eich cais, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.

Mae'r ffi ar gyfer trwydded petrolewm yn dibynnu ar faint o betrolewm fydd yn cael ei storio.  Mae trwyddedau'n cael eu rhoi ar gyfer safle, a byddant yn ddilys am flwyddyn fel arfer; mae modd eu trosglwyddo, ond byddwn yn codi tâl am  drosglwyddo trwydded.

Llenwch gais ar-lein trwy ddefnyddio'r dolenni isod.  Bydd y dolenni yn eich trosglwyddo i wefan arall y llywodraeth. 

Gwneud cais am drwydded storio petrolewm

Newid trwydded storio petrolewm

Gwneud cais i drosglwyddo trwydded storio petrolewm

Gwneud cais i adnewyddu trwydded storio petrolewm

Gallwch gael ffurflenni cais trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r swyddfa trwyddedu ardal gyda'r ffi.

Byddwn yn codi tâl am y drwydded hon.

Ffioedd a thaliadau am drwyddedau

 

Apeliadau

Os ydych yn anfodlon gyda'n penderfyniad ar eich cais am drwydded, mae croeso i chi gysylltu â ni i'w drafod. 

Os yw cais yn cael ei wrthod gallwch apelio i'r Ysgrifennydd Gwladol.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Os oes gennych chi fel unigolyn preifat gwyn am fusnes sy'n gweithredu o dan y drwydded hon, cysylltwch â'r masnachwr yn y lle cyntaf -  llythyr fyddai orau (gyda phrawf iddo gael ei ddosbarthu). Os nad yw hyn wedi gweithio ac os ydych yn byw yn y DG, bydd Cyswllt Defnyddwyr yn cynnig cyngor i chi.  Os ydych y tu allan i'r DG, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewropeaidd y DG.

Cysylltiadau

  • Ebost: trading.standards@powys.gov.uk
  • 0345: 0345 6027030 
  • Manylion cyswllt ar gyfer Gogledd Powys: Safonau Masnach - Cyngor Busnes, Neuadd Ffordd Hafren, Y Trallwng, Powys, SY21 7AS
  • Manylion cyswllt ar gyfer De Powys: Safonau Masnach - Cyngor Busnes, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Manylion cyswllt ar gyfer Canol Powys: Safonau Masnach - Cyngor Busnes, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu