SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dadansoddi Peryglon a Rheolbwyntiau Critigol (HACCP)

 

Eich cyfrifoldebau chi

Dan Reoliad yr UE (Rhif) 852/2004 mae gofyn i chi adnabod peryglon posibl mewn perthynas â bwyd, penderfynu pa rai o'r peryglon yma sydd angen eu rheoli er mwyn sicrhau bod y bwyd yn iach, rhoi mesurau rheoli effeithiol ar waith a monitro'r gweithdrefnau i atal y peryglon hyn rhag achosi niwed i ddefnyddwyr, a chadw cofnod ysgrifenedig o'ch monitro. Bydd angen i chi adolygu'r gweithdrefnau'n rheolaidd. 

Perchennog y busnes sy'n gyfrifol am ddatblygu system HACCP. Dylai staff eraill y busnes fod yn rhan o'r gwaith, gan y bydd yn rhaid i'r holl staff helpu i sicrhau bod y bwyd yn ddiogel.

 

 

Dadansoddi Peryglon a Rheolbwyntiau Critigol (HACCP)

Un o'r systemau sy'n cael ei defnyddio gan fusnesau bwyd boed bach neu fawr, i sicrhau bod bwyd yn ddiogel yw'r un a elwir yn Dadansoddi Peryglon a Rheolbwynt Critigol (HACCP). Cymerir cyfres o gamau rhesymegol yn y system yma (gweler y siart ar y dde).

Bydd edrych ar eich ffordd o weithio a'r arferion sydd gennych ar waith yn eich helpu i wybod beth sy'n gallu mynd o'i le a beth allai niweidio eich cwsmeriaid. Mae gwybod beth allai fynd o'i le yn eich helpu i gymryd mesurau effeithiol i osgoi'r problemau hyn.  Mae gwirio bod yr hyn sydd i fod i ddigwydd yn digwydd mewn gwirionedd, a chadw cofnodion o hyn yn arfer da. Byddai hyn yn sicrhau eich bod wedi cymryd pob gofal pe byddai angen i chi amddiffyn eich hun unrhyw dro.

 

 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch lawrlwytho  nodiadau cyfarwyddyd [591KB]  llawn HACCP.

Mae gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd becyn 'Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell' sydd ar gael i'w lawrlwytho.

 

 

Gweithdrefn HACCP

 1. PEenderfynwch pwy fydd yn datblygu'r system HACCP
 2. Lluniwch siart llif o'r hyn rydych chi'n ei wneud
 3. Nodwch pan all peryglon i ddiogelwch bwydd ddigwydd
 4. Penderfynwch pa gamau sy'n bwyntiau critigol a pha rai sy'n arfer da
 5. Gosod safonau (cyfyngiadau critigol ar gyfer y rheolbwyntiau
 6. Penderfynwch pwy fydd yn datblygu'r system HACCP
 7. Nodwch beth yw'r gweithdrefnau monitro (gwiriadau) ar gyfer rheolbwyntiau critigol
 8. Nodwch y camau unioni sy'n cael eu cymryd pan fydd y monitro'n dangos nad yw'r rheolbwyntiau'n digwydd
 9. Rhoi system HACCP ar waith a sicrhau ei bod yn gweithio'n effeithiol
 10. Adolygu'r system HACCP
 11. Cadw'r holl ddogfennaeth a'r cofnodion

 

 

Cyswllt

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig cyfleuster i chi gael galwad nôl.

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu