Yr Amgylchedd a Niwsans - Tir Halogedig

Mae gan Bowys hanes sylweddol o safleoedd sydd o bosibl wedi'u halogi. Ymhlith yr enghreifftiau mae gweithfeydd nwy, chwareli a safleoedd tirlenwi.

Beth yw Tir Halogedig?

Diffinnir tir halogedig dan Ran 2A Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 fel:

 ""unrhyw dir a leolir o fewn ardal awdurdod lleol ac sy'n ymddangos iddo fel ei fod yn y fath gyflwr, oherwydd bod sylweddau o fewn, ar neu o dan y tir, sy'n

a) achosi niwed arwyddocaol neu lle bo posibilrwydd arwyddocaol o niwed o'r fath yn cael ei achosi; neu

b) lle bo llygru dyfroedd a reolir yn digwydd, neu'n debygol o gael ei achosi."

Beth mae Cyngor Sir Powys yn ei wneud am Dir Halogedig?

Yn unol â'r gyfraith, mae gofyn i awdurdodau lleol archwilio eu hardaloedd i ddynodi Tir Halogedig. Os caiff Tir Halogedig ei ganfod, rhaid i'r Cyngor gymryd camau i reoli'r peryglon a achosir gan yr halogiad. Yn y bôn, nod y ddeddfwriaeth yw dod o hyd i dir sydd wedi'i halogi er mwyn ei lanhau er budd y cyhoedd a'r amgylchedd ehangach. 

Ym mis Ionawr 2017, cyhoeddodd Cyngor Sir Powys fersiwn diwygiedig o'i Strategaeth Archwilio sy'n ystyried y canllaw statudol diwygiedig ac yn nodi dull y cyngor o asesu Tir Halogedig.

Lawrlwythwch y Strategaeth Archwilio yma [743KB]

 

 

Cyswllt

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig cyfleuster i chi gael galwad nôl.

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu