1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Parhad Busnes

Mae cynllunio ar gyfer parhad busnes yn bwysig gan ei fod yn sicrhau bod gwaith busnes hanfodol yn gallu parhau, ni waeth pa fath o ddigwyddiad sydd yn bygwth rhoi pen ar weithredoedd beunyddiol y sefydliad.

Mae gan Gyngor Sir Powys ddyletswydd i hybu parhad busnes i'r sectorau busnes a gwirfoddol trwy eu hannog i gynllunio ar gyfer trychinebau fel llifogydd, tanau, colli pŵer a cholli staff allweddol.

 

 

Oeddech chi'n gwybod?

  • Mae tua 20 y cant o fusnesau'n dioddef tarfu mawr bob blwyddyn.
  • Dywedodd 58 y cant o fusnesau iddyn nhw weld tarfu sylweddol yn dilyn ymosodiadau terfysgol Medi 11eg, gydag un mewn wyth yn dioddef effeithiau dybryd.
  • Dydy 80 y cant o fusnesau sy'n colli data yn sgil trychineb ddim yn ailagor, neu maen nhw'n cau o fewn deunaw mis.
  • Rhaid i 90 y cant o fusnesau sy'n colli data ar ôl trychineb neu lifogydd gau o fewn dwy flynedd.

 

Mae cynllunio parhad busnes effeithiol yn helpu busnesau a sefydliadau i ragweld peryglon a chynllunio eu hymateb ymlaen llaw. Mae profiad yn dangos bod datblygu cynllun parhad yn gallu helpu i leihau effaith a chostau argyfwng. Mae'n golygu y bydd eich sefydliad yn llawer mwy tebygol o fedru parhau i fasnachu/cyflenwi gwasanaethau pe bai trychineb yn digwydd.

Er bod argyfyngau mawr yn brin ym Mhowys, mae digwyddiadau llai'n tarfu arnom yn llawer mwy rheolaidd. Mae hyn yn dangos bod angen i ni baratoi.

Y nod yw sicrhau bod sefydliadau lleol yn barod ar gyfer argyfwng a all effeithio ar eu gallu i ddarparu gwasanaeth i'r cyhoedd. Felly pe bai digwyddiad yn bod dylai fod llai o effaith ar yr economi leol a bydd bywyd cymunedol yn dod yn ôl i drefn cyn gynted ag y bo modd.

 

Pam bod angen cynllun parhad busnes arnoch chi?

Mae profiad yn dangos bod sefydliadau gyda threfniadau parhad busnes yn eu lle'n fwy tebygol o barhau ac adfer yn gyflym mewn achos argyfwng na'r rhai nad ydynt wedi paratoi cynllun. Nid dim ond argyfyngau mawr sy'n aflonyddu ar sefydliadau; gall ystod eang o amhariadau beunyddiol darfu ar rediad rhwydd sefydliad.

Bydd datblygu cynllun parhad busnes yn eich cynorthwyo i reoli'ch risgiau i sicrhau y gall eich sefydliad barhau i weithredu i o leiaf lefel a bennwyd ymlaen llaw. Trwy hyn byddwch y gallu parhau i gyflenwi gwasanaethau yn ystod argyfwng a thu hwnt.

Os nad oes gennych gynllun parhad busnes yn ei le eto, beth am dreulio deng munud i baratoi un ar unwaith gyda Chynllun Deng Munud Y Grŵp Dyfalbarhad Argyfwng Busnes

Mae'r ddogfen The Expecting the unexpected: Business continuity in an uncertain world a luniwyd gan Lywodraeth ei Mawrhydi'n cynnwys cyngor defnyddiol ar barhad busnes. Nod y wefan yw darparu gwybodaeth am y peryglon i'r cyhoedd, busnesau a grwpiau gwirfoddol a chymunedol. Mae hefyd yn rhoi cyngor ar beth i'w wneud pe bai digwyddiad yn taro.

Pe baech chi'n dymuno cael mwy o gymorth neu'n dymuno trafod materion penodol ynghylch parhad busnes, mae croeso i chi gysylltu â'r Tîm Rheoli Risg a Pharhad Busnes drwy e-bost ar bcm@powys.gov.uk.

 

 

Diogelwch Seiber

Mae Technoleg Gwybodaeth yn rhan holl bwysig o fusnesau modern, ac mae'n hanfodol bwysig bod pob busnes yn Gwybod am Beryglon Seiber i'w hamddiffyn rhag torri rheolau diogelwch data ac ymosodiadau seiber.

Gall Cyngor ymarferol ar ddiogelwch seiber i fusnesau bach eich helpu i wneud y pethau sylfaenol yn gywir. Trwy ddilyn y cyngor hwn byddwch yn sicrhau bod eich busnes/mudiad mor wydn ag y bo modd yn ystod ymosodiad a all digwydd.

 

 

Llifogydd

Ewch i weld a ydych chi mewn perygl o lifogydd a sut mae paratoi ymlaen llaw ar gyfer hyn ar y Natural Resources Wales

Os ydych chi'n credu'ch bod chi mewn perygl o lifogydd gallwch gofrestru â Chyfoeth Naturiol Cymru i gael rhybuddion llifogydd am ddim.

Mae Would your business stay afloat yn ganllaw defnyddiol i sicrhau nad yw'ch busnes yn methu ar ôl digwyddiad annisgwyl mawr.

Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalennau Rhybuddion a Chyngor am Lifogydd

 

 

Cofrestr Risgiau Cymunedol

Un o ofynion statudol Deddf Argyfyngau Sifil 2004 yw ystyried tebygrwydd ac effaith amrywiaeth o beryglon yn ardal Heddlu Dyfed Powys.

I'n helpu i benderfynu lle dylem ganolbwyntio o ran cynllunio mewn argyfwng, mae'n bwysig ein bod yn parhau i asesu peryglon posibl yn ein Sir. Mae Deddf Argyfyngau Sifil 2004 yn pwysleisio pwysigrwydd asesu peryglon.

Gallwch gael hyd i'r gofrestr risgiau cymunedol a mwy o wybodaeth trwy fynd i wefan Fforwm Dyfalbarhad Lleol Dyfed Powys.

Mae hwn yn waith parhaus. Bydd asesiadau risg y gofrestr dim ond yn rhoi sylw i ddigwyddiadau nad ydynt yn faleisus (hynny yw, peryglon) yn hytrach na bygythiadau (e.e. digwyddiadau terfysgol). Nid yw'r ffaith bod peryglon neu sefyllfaoedd penodol wedi cael eu cynnwys yn golygu bod y Fforwm Dyfalbarhad Lleol yn credu y byddan nhw'n digwydd. Neu, pe paen nhw'n digwydd, y byddan nhw'n digwydd i'r fath raddau. Yn hytrach, mae'r senarios yn disgrifio'r gwaethaf a all digwydd yn nhyb rhesymol y Cyngor ar sail asesiadau risg.

Y Gofrestr Risgiau Cymunedol yw'r cam cyntaf mewn proses cynllunio argyfyngau. Mae'n ein helpu ni a'n partneriaid i sicrhau bod y cynlluniau rydym yn eu datblygu'n gymesur â'r risg, ac yn y pen draw i'n helpu ni i'ch helpu chi.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu