SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Parhad Busnes

Mae cynllunio parhad busnes yn golygu sicrhau fod eich busnes yn cael ei baratoi petai'r annisgwyl yn digwydd.

Mae gan Gyngor Sir Powys ddyletswydd i hybu parhad busnes i'r sectorau busnes a gwirfoddol trwy eu hannog i gynllunio ar gyfer trychinebau fel llifogydd, tanau, colli pŵer a cholli staff allweddol.

 

Oeddech chi'n gwybod?

  • Mae bron 1 mewn 5 o fusnesau yn dioddef digwyddiadau aflonyddgar pob blwyddyn.
  • Bydd 80% o fusnesau a effeithir gan ddigwyddiad mawr naill ai byth yn ailagor neu'n cau o fewn 18 mis.
  • Mae 90% o fusnesau sy'n colli data trwy argyfwng yn cael eu gorfodi i gau o fewn 2 flynedd.

 

Mae cynllunio parhad busnes effeithiol yn helpu busnesau a sefydliadau i ragweld peryglon a chynllunio eu hymateb ymlaen llaw. Mae profiad yn dangos bod datblygu cynllun parhad yn gallu helpu i leihau effaith a chostau argyfwng. Mae'n golygu y bydd eich sefydliad yn llawer mwy tebygol o fedru parhau i fasnachu/cyflenwi gwasanaethau pe bai trychineb yn digwydd.

Er bod argyfyngau mawr yn brin ym Mhowys, mae digwyddiadau llai'n tarfu arnom yn llawer mwy rheolaidd. Mae hyn yn dangos bod angen i ni baratoi.

Y nod yw sicrhau bod sefydliadau lleol yn barod ar gyfer argyfwng a all effeithio ar eu gallu i ddarparu gwasanaeth i'r cyhoedd. Felly pe bai digwyddiad yn bod dylai fod llai o effaith ar yr economi leol a bydd bywyd cymunedol yn dod yn ôl i drefn cyn gynted ag y bo modd.

 

 

A allwch chi fforddio dolen neu gyswllt gwan?

Mae cynllunio parhad busnes yn golygu sicrhau fod eich busnes yn cael ei baratoi petai'r annisgwyl yn digwydd. Fe fydd yn helpu i sicrhau fod eich busnes yn dioddef yr ymyrraeth leiaf posibl ac yn parhau i weithredu yn y pen draw yn ystod argyfwng a thu hwnt iddo.  

Bydd cael rheolaeth gadarn ar waith o ran parhad y busnes hefyd yn eich helpu i ddelio gyda'r argyfyngau llai hynny neu ddigwyddiadau o ymyrraeth sydd wedi'u cynllunio gan eu rhwystro rhag datblygu i fod yn rhai na allwch eu rheoli.

Mae cynllunio parhad busnes yn bwysig i bob busnes, o'r lleiaf hyd at y cwmniau rhyngwladol mwyaf.

Er bod angen rhoi ystyriaeth ofalus i ddatblygu eich proses parhad busnes, nid yw'n anodd ei gyflawni ac ni ddylai fod yn ddrud. Fodd bynnag, bydd amser sy'n cael ei dreulio nawr yn atal digwyddiadau o aflonyddwch rhag troi'n drychineb i'ch busnes.

Mae Grŵp Hapddigwyddiadau Sifil Awdurdodau Lleol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi cynhyrchu'r Canllaw  Business Continuity: Can you afford a weak link [1MB] i'ch helpu i sicrhau fod eich busnes yn barod

 

Hunanasesiad

Mae Grŵp Hapddigwyddiadau Sifil Awdurdodau Lleol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru hefyd wedi cyhoeddi templed hunan-asesu i'ch cynorthwyo wrth amlygu materion yn gyflym y mae angen i chi eu hystyried i'ch paratoi am argyfwng a all aflonyddu ar eich busnes.  

Os nad oes gennych gynllun parhad busnes, bydd y templed hwn yn eich helpu i amlinellu'r materion sydd angen i chi eu hystyried i'ch galluogi i baratoi ar gyfer argyfwng a all aflonyddu ar eich busnes. Os oes gennych gynllun, yna gall eich helpu i ddynodi unrhyw faterion nad ydych chi wedi'u hystyried yn flaenorol.

Gall cynllun effeithiol wneud eich busnes yn fwy deniadol i gwsmeriaid gan fod nifer sy'n gofyn i gyflenwyr gael cynllun parhad busnes erbyn hyn. Gall y broses gynllunio wella eich busnes a gall cael cynllun parhad busnes ostwng eich premiymau yswiriant.  

Helpwch ni i'ch helpu chi, trwy lenwi'r templed hwn i weld a yw eich busnes yn barod am argyfwng [844KB]

 

Os ydych angen cymorth ychwanegol neu os ydych yn dymuno trafod unrhyw fater penodol o ran parhad busnes, gallwch gysylltu â'n Tîm Hapddigwyddiadau Sifil ar emergency.planning@powys.gov.uk.

 

 

Peryglon Posibl

 

 

Cofrestr Risgiau Cymunedol

Un o ofynion statudol Deddf Argyfyngau Sifil 2004 yw ystyried tebygrwydd ac effaith amrywiaeth o beryglon yn ardal Heddlu Dyfed Powys.

I'n helpu i benderfynu lle dylem ganolbwyntio o ran cynllunio mewn argyfwng, mae'n bwysig ein bod yn parhau i asesu peryglon posibl yn ein Sir. Mae Deddf Argyfyngau Sifil 2004 yn pwysleisio pwysigrwydd asesu peryglon.

Gallwch gael hyd i'r gofrestr risgiau cymunedol a mwy o wybodaeth trwy fynd i wefan Fforwm Dyfalbarhad Lleol Dyfed Powys.

Mae hwn yn waith parhaus. Bydd asesiadau risg y gofrestr dim ond yn rhoi sylw i ddigwyddiadau nad ydynt yn faleisus (hynny yw, peryglon) yn hytrach na bygythiadau (e.e. digwyddiadau terfysgol). Nid yw'r ffaith bod peryglon neu sefyllfaoedd penodol wedi cael eu cynnwys yn golygu bod y Fforwm Dyfalbarhad Lleol yn credu y byddan nhw'n digwydd. Neu, pe paen nhw'n digwydd, y byddan nhw'n digwydd i'r fath raddau. Yn hytrach, mae'r senarios yn disgrifio'r gwaethaf a all digwydd yn nhyb rhesymol y Cyngor ar sail asesiadau risg.

Y Gofrestr Risgiau Cymunedol yw'r cam cyntaf mewn proses cynllunio argyfyngau. Mae'n ein helpu ni a'n partneriaid i sicrhau bod y cynlluniau rydym yn eu datblygu'n gymesur â'r risg, ac yn y pen draw i'n helpu ni i'ch helpu chi.

 

 

Cysylltiadau


 

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu