Hysbysiad: Balansau cyfrifon rhent tai yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Parhad Busnes

Mae cynllunio ar gyfer parhad busnes yn bwysig gan ei fod yn sicrhau bod gwaith busnes hanfodol yn gallu parhau, ni waeth pa fath o ddigwyddiad sydd yn bygwth rhoi pen ar weithredoedd beunyddiol y sefydliad.

Mae gan Gyngor Sir Powys ddyletswydd i hybu parhad busnes i'r sectorau busnes a gwirfoddol trwy eu hannog i gynllunio ar gyfer trychinebau fel llifogydd, tanau, colli pŵer a cholli staff allweddol.

 

 

Oeddech chi'n gwybod?

  • Mae tua 20 y cant o fusnesau'n dioddef tarfu mawr bob blwyddyn.
  • Dywedodd 58 y cant o fusnesau iddyn nhw weld tarfu sylweddol yn dilyn ymosodiadau terfysgol Medi 11eg, gydag un mewn wyth yn dioddef effeithiau dybryd.
  • Dydy 80 y cant o fusnesau sy'n colli data yn sgil trychineb ddim yn ailagor, neu maen nhw'n cau o fewn deunaw mis.
  • Rhaid i 90 y cant o fusnesau sy'n colli data ar ôl trychineb neu lifogydd gau o fewn dwy flynedd.

 

Mae cynllunio parhad busnes effeithiol yn helpu busnesau a sefydliadau i ragweld peryglon a chynllunio eu hymateb ymlaen llaw. Mae profiad yn dangos bod datblygu cynllun parhad yn gallu helpu i leihau effaith a chostau argyfwng. Mae'n golygu y bydd eich sefydliad yn llawer mwy tebygol o fedru parhau i fasnachu/cyflenwi gwasanaethau pe bai trychineb yn digwydd.

Er bod argyfyngau mawr yn brin ym Mhowys, mae digwyddiadau llai'n tarfu arnom yn llawer mwy rheolaidd. Mae hyn yn dangos bod angen i ni baratoi.

Y nod yw sicrhau bod sefydliadau lleol yn barod ar gyfer argyfwng a all effeithio ar eu gallu i ddarparu gwasanaeth i'r cyhoedd. Felly pe bai digwyddiad yn bod dylai fod llai o effaith ar yr economi leol a bydd bywyd cymunedol yn dod yn ôl i drefn cyn gynted ag y bo modd.

 

Pam bod angen cynllun parhad busnes arnoch chi?

Mae profiad yn dangos bod sefydliadau gyda threfniadau parhad busnes yn eu lle'n fwy tebygol o barhau ac adfer yn gyflym mewn achos argyfwng na'r rhai nad ydynt wedi paratoi cynllun. Nid dim ond argyfyngau mawr sy'n aflonyddu ar sefydliadau; gall ystod eang o amhariadau beunyddiol darfu ar rediad rhwydd sefydliad.

Bydd datblygu cynllun parhad busnes yn eich cynorthwyo i reoli'ch risgiau i sicrhau y gall eich sefydliad barhau i weithredu i o leiaf lefel a bennwyd ymlaen llaw. Trwy hyn byddwch y gallu parhau i gyflenwi gwasanaethau yn ystod argyfwng a thu hwnt.

Os nad oes gennych gynllun parhad busnes yn ei le eto, beth am dreulio deng munud i baratoi un ar unwaith gyda Chynllun Deng Munud Y Grŵp Dyfalbarhad Argyfwng Busnes

Mae'r ddogfen The Expecting the unexpected: Business continuity in an uncertain world a luniwyd gan Lywodraeth ei Mawrhydi'n cynnwys cyngor defnyddiol ar barhad busnes. Nod y wefan yw darparu gwybodaeth am y peryglon i'r cyhoedd, busnesau a grwpiau gwirfoddol a chymunedol. Mae hefyd yn rhoi cyngor ar beth i'w wneud pe bai digwyddiad yn taro.

Pe baech chi'n dymuno cael mwy o gymorth neu'n dymuno trafod materion penodol ynghylch parhad busnes, mae croeso i chi gysylltu â'r Tîm Rheoli Risg a Pharhad Busnes drwy e-bost ar bcm@powys.gov.uk.

 

 

Diogelwch Seiber

Mae Technoleg Gwybodaeth yn rhan holl bwysig o fusnesau modern, ac mae'n hanfodol bwysig bod pob busnes yn Gwybod am Beryglon Seiber i'w hamddiffyn rhag torri rheolau diogelwch data ac ymosodiadau seiber.

Gall Cyngor ymarferol ar ddiogelwch seiber i fusnesau bach eich helpu i wneud y pethau sylfaenol yn gywir. Trwy ddilyn y cyngor hwn byddwch yn sicrhau bod eich busnes/mudiad mor wydn ag y bo modd yn ystod ymosodiad a all digwydd.

 

 

Llifogydd

Ewch i weld a ydych chi mewn perygl o lifogydd a sut mae paratoi ymlaen llaw ar gyfer hyn ar y Natural Resources Wales

Os ydych chi'n credu'ch bod chi mewn perygl o lifogydd gallwch gofrestru â Chyfoeth Naturiol Cymru i gael rhybuddion llifogydd am ddim.

Mae Would your business stay afloat yn ganllaw defnyddiol i sicrhau nad yw'ch busnes yn methu ar ôl digwyddiad annisgwyl mawr.

Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalennau Rhybuddion a Chyngor am Lifogydd

 

 

Cofrestr Risgiau Cymunedol

Un o ofynion statudol Deddf Argyfyngau Sifil 2004 yw ystyried tebygrwydd ac effaith amrywiaeth o beryglon yn ardal Heddlu Dyfed Powys.

I'n helpu i benderfynu lle dylem ganolbwyntio o ran cynllunio mewn argyfwng, mae'n bwysig ein bod yn parhau i asesu peryglon posibl yn ein Sir. Mae Deddf Argyfyngau Sifil 2004 yn pwysleisio pwysigrwydd asesu peryglon.

Gallwch gael hyd i'r gofrestr risgiau cymunedol a mwy o wybodaeth trwy fynd i wefan Fforwm Dyfalbarhad Lleol Dyfed Powys.

Mae hwn yn waith parhaus. Bydd asesiadau risg y gofrestr dim ond yn rhoi sylw i ddigwyddiadau nad ydynt yn faleisus (hynny yw, peryglon) yn hytrach na bygythiadau (e.e. digwyddiadau terfysgol). Nid yw'r ffaith bod peryglon neu sefyllfaoedd penodol wedi cael eu cynnwys yn golygu bod y Fforwm Dyfalbarhad Lleol yn credu y byddan nhw'n digwydd. Neu, pe paen nhw'n digwydd, y byddan nhw'n digwydd i'r fath raddau. Yn hytrach, mae'r senarios yn disgrifio'r gwaethaf a all digwydd yn nhyb rhesymol y Cyngor ar sail asesiadau risg.

Y Gofrestr Risgiau Cymunedol yw'r cam cyntaf mewn proses cynllunio argyfyngau. Mae'n ein helpu ni a'n partneriaid i sicrhau bod y cynlluniau rydym yn eu datblygu'n gymesur â'r risg, ac yn y pen draw i'n helpu ni i'ch helpu chi.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu