SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Tyfu Canolbarth Cymru

Cliciwch yma i fynd i dudalen ‘Tyfu Canolbarth Cymru’
 

Partneriaeth ranbarthol a threfniant ymgysylltu yw Tyfu Canolbarth Cymru, rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus, a gyda Llywodraeth Cymru. Mae'r fenter yn ceisio cynrychioli buddiannau'r rhanbarth a lobïo o blaid ein blaenoriaethau ar gyfer gwella'r economi lleol.

Mae nifer o nodweddion unigryw i ranbarth Canolbarth Cymru, sy'n rhannol yn cynnwys terfynau gweinyddol Cynghorau Sir Ceredigion a Phowys, ac mae hyn yn golygu bod tyfu'r economi lleol yn her oherwydd ei natur wledig, gorddibyniaeth ar Fentrau Bychain a Chanolig eu maint (SME) a'r ffaith ei bod ar y cyrion.

Ar y llaw arall, mae'r nodweddion hyn yn darparu sawl cyfle ar gyfer ehangu yn y dyfodol, diwylliant entrepreneuraidd a hunan-ddibynnol, lle i ehangu, gwelliannau i'r seilwaith, a'u tebyg.

Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn dymuno dwyn ynghyd busnesau lleol, arweinwyr academaidd a llywodraeth leol i greu gweledigaeth ar gyfer twf Canolbarth Cymru yn y dyfodol, a hyrwyddo a dylanwadu ar ei hehangiad.

Ar draws y sector cyhoeddus, y trydydd sector a'r sector preifat yng Nghanolbarth Cymru, rydym yn cydnabod yr angen i ddatblygu consensws ar y blaenoriaethau ar gyfer ein rhanbarth, ynghyd â rhannu ein gweledigaeth i wneud cynnydd gyda swyddi, twf a'r economi lleol. Mae angen effeithiau cryfach a gwell canlyniadau trwy weithio gyda'n gilydd ar draws y rhanbarth, gydag adnoddau cyhoeddus sy'n crebachu.

Bydd Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn darparu arweinyddiaeth ranbarthol ar gyfer ein gweledigaeth, a bydd yn fecanwaith 'ysgafn' effeithiol a fydd yn craffu, yn herio, yn dod o hyd i gyfleoedd a gwendidau ac felly'n cychwyn ac yn cynnig ymyriadau a fydd yn cyflawni gwell canlyniadau a rhagor ohonynt ar gyfer ein rhanbarth.

Ein nod yw

 • annog rhyngweithio gyda busnesau, addysg bellach ac uwch, a gyda budd-ddeiliaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat
 • adnabod themâu a sectorau allweddol, a blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi.
 • cefnogi arloesedd, menter a buddsoddiad sy'n cael ei arwain gan fusnesau yng Nghanolbarth Cymru.
 • cefnogi cysyniadau Parthau Twf Lleol Powys, SIROLI a Pharth Twf Gwledig Dyffryn Teifi.
 • ymgysylltu â Fforwm Economaidd Canol Cymru a Fforwm Twristiaeth Canolbarth Cymru.
 • sicrhau gwaith cydweithredol a thrawswffurfiol ehangach gyda sefydliadau sy'n bartneriaid allweddol a'r gymuned fusnes 
 • cytuno ar swyddogaethau, cyfrifoldebau a gwell trefniadau cyflwyno wrth hyrwyddo datblygiad economaidd. 

 

Aelodaeth
 • Llywodraeth Cymru
 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cyngor Sir Powys
 • Trafnidiaeth Canolbarth Cymru
 • Ffederasiwn y Busnesau Bychain
 • Undeb Amaethwyr Cymru
 • Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru
 • Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol Canolbarth Cymru
 • Cydweithrediaeth Iechyd Canolbarth Cymru
 • Fforwm Economaidd Canol Cymru
 • Grwp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru
 • Parthau Twf Lleol Powys
 • Parth Twf Lleol Dyffryn Teifi
 • Bwrdd Rhaglen Cymunedau Cryfach (Powys)
 • Dyfodol Cynaliadwy - Partneriaeth Adfywio Ceredigion
 • Partneriaeth Dysgu Ranbarthol De-Orllewin a Chanolbarth Cymru
 • Prifysgol Aberystwyth
 • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Coleg Ceredigion
 • Grwp NPTC: Campws Bannau Brycheiniog / Campws y Drenewydd
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys
Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu