gwelededd ddewislen symudol Toggle

Meddyginiaeth (Achrededig)

Cwrs achrededig 1 diwrnod trwy Zoom am hyd at 20 o ddysgwyr.

Dyma amlinelliad o'r cwrs 

 • Hunanasesu gwybodaeth a chymhwysedd
 • Asesiad llythrennedd a rhifedd drwy astudiaethau achos
 • Rôl y sefydliadau Polisi a Gweithdrefn Rhoi Meddyginiaeth
 • Deddfwriaeth ac arfer gorau
 • Deddf Meddyginiaethau 1968
 • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974
 • Deddf Cofrestru ac Arolygu Gofal Cymdeithasol 2016 a Rheoliadau Gwasanaethau a Reoleiddir (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2017
 • Deddf Diogelu Data 2018
 • NICE SC1: Rheoli Meddyginiaethau mewn Cartrefi Gofal
 • NICE NG67:Rheoli meddyginiaethau i oedolion sy'n derbyn gofal cymdeithasol yn y gymuned
 • Gofal Cymdeithasol Cymru: Dyletswydd Didwylledd
 • Gofal Cymdeithasol Cymru: Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol
 • RISCA Rheoliad 58 Meddyginiaeth a chanllawiau statudol
  • Polisi a gweithdrefn
  • Hyfforddiant a chymhwysedd staff
  • Archebu ac ail-archebu
  • Storio
  • Cyffuriau rheoledig
  • Cysoni
  • Rheoli stoc
  • Goruchwylio ac archwilio
  • Tasgau dirprwyedig
 • Cynlluniau personol ac asesiadau risg
  • Cyfeirio at anghenion meddyginiaeth mewn cynlluniau personol
  • Risgiau sy'n gysylltiedig â meddyginiaeth
   • risgiau o gymryd y feddyginiaeth
   • risgiau hirdymor
   • risgiau o beidio â chymryd y feddyginiaeth
  • Sicrhau bod cynlluniau personol ac asesiadau risg yn gyson â'i gilydd a'r MAR

o         Meysydd risg eraill

   • Teuluoedd sy'n dod â meddyginiaeth i mewn i'r gwasanaeth
   • Dyletswyddau rhoi meddyginiaeth a rennir
   • Newidiadau i feddyginiaethau

·       Gwrtharwyddion a rhyngweithiadau cyffuriau

·       Effeithiau anffafriol a sut i gael gafael ar wybodaeth am effeithiau anffafriol

·       Cofnodion meddyginiaeth (MAR)

  • Pwrpas MAR
  • Cwblhau MAR â llaw
  • Recordio ar MAR
  • Arfer da a gwallau cyffredin gyda chofnodi
  • Defnyddio'r codau am beidio â rhoi'r meddyginiaeth
  • Defnyddio'r nodiadau gofal ar gefn y MAR

·                     Meddyginiaeth PRN

  • Diffinio PRN
  • Meddyginiaeth dos amrywiol
  • Protocolau PRN

·                     Meddyginiaeth argroenol a'r angen am fap corff neu TMAR

·                     Diffinio meddyginiaeth

·                     Dosbarthiadau meddyginiaeth

  • Presgripsiwn yn unig
  • Fferyllfa
  • Rhestr cyffredinol o rai sy'n cael eu gwerthu
  • Cyffuriau rheoledig

·                     Pwysigrwydd cael gafael ar y wybodaeth ynghylch pam mae'r person yn cymryd y feddyginiaeth

·                     Lefelau cymorth

  • Canllawiau Cymru Gyfan ar gyfer Byrddau/Ymddiriedolaethau Iechyd a Darparwyr Gofal Cymdeithasol mewn Perthynas â Meddyginiaethau a Gweithwyr Cymorth Gofal

·                     Pecynnu meddyginiaeth - manteision ac anfanteision

  • Pecynnu gwreiddiol - mewn bocsys
  • Blychau Dossett
  • Cod pils
  • Pecynnau pothell
 • Cyffuriau rheoledig
  • Deddf Camddefnyddio Cyffuriau, 1971
  • Trefnlenni
  • Storio
  • Cofnodi
  • Cyffuriau rheoledig yng nghartref yr unigolyn ei hun
  • Cyffuriau rheoledig a pholisi a gweithdrefnau'r sefydliad

·                     Rheoli risgiau elïau lliniarol fflamadwy

·                     Paratoi

  • Powdwr e.e Fybogel
  • Tabledi sy'n toddi
  • Daliannau

·                     6 hawl rhoi meddyginiaeth

·                     Arfer da o ran meddyginiaeth mewn bocsys - defnyddiwch un stribed yn unig ar y tro a dilynwch y drefn gywir

·                     Rhoi meddyginiaeth (os yw'n cael ei ganiatáu gan bolisi'r sefydliad)

  • Tabledi geneuol
  • Hylifau geneuol
  • Clwt drwy'r croen
  • Diferion llygaid
  • Diferion trwynol
  • Meddyginiaeth ar gyfer y glust

·                     Hylifau Tewhau

  • Fframwaith IDDSI
  • Storio'n ddiogel

·                     Meddyginiaeth dros y cownter a meddyginiaeth gartref (os yw'n cael ei ganiatáu gan bolisi'r sefydliad)

·                     Gwallau cyffredin

  • Gwallau proses
  • Cofnodi gwallau
  • Gwallau gweinyddol
  • Rheoli'r gwall

·                     Archwiliadau a sicrhau ansawdd

·                     Gwaredu meddyginiaethau

  • Cartrefi nyrsio
  • Cartrefi preswyl
  • Gofal cartref a byw â chymorth

Ar ôl y cwrs, bydd y dysgwyr yn cwblhau asesiad amlddewis o 30 cwestiwn, bydd hyn yn cael ei ddychwelyd drwy e-bost i'w farcio ar ddiwrnod y cwrs. Rhaid i ddysgwyr gyflawni sgôr o 23 neu uwch i basio'r cwrs a chael eu cyflwyno i'w hardystio gan y corff dyfarnu.

Bydd tystysgrifau'n cael eu hanfon drwy e-bost pan fyddant yn cael eu derbyn gan y corff dyfarnu.

Dyddiadau (9.30am - 4.30pm)

17 Mai 2022

29 Gorffennaf 2022

21 Medi 2022

10 Tachwedd 2022

10 Ionawr 2023

7 Mawrth 2023

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau