SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dod yn warchodwr plant cofrestredig

Dod yn warchodwr plant cofrestredig

 Become a registered childminderGweithion o fewn Gofal Plant

Mae adnoddau newydd ar weithio ym maes gofal plant ar gael oddi wrth Gyngor Gofal Cymru. Mae eu llyfryn yn cynnwys gwybodaeth am ddyletswyddau nodweddiadol, y cymwysterau sydd eu hangen arnoch ac astudiaeth achos.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Cyngor Gofal Cymru am brofiad gwaith o fewn Gofal Cymdeithasol a Blynyddoedd Cynnar.

 

Become a registered childminderDechrau Arni

Mae'r AGC wedi llunio pecyn gwybodaeth ar ddod yn ofalwr plant cofrestredig. Mae ganddynt gyfarwyddyd ar y broses gofrestru ynghyd â gwybodaeth ar reoliadau a'r safonau cenedlaethol isaf.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn ddarparwr gofal plant, gall y Swyddog Cefnogi/Recriwtio Gofalwyr Plant yn to Tim Cymorth Busnes Gofal Plant eich helpu i ddod o hyd i gyngor a chefnogaeth.

 

Become a registered childminderE-Ddysgu

Mae pecyn E-Ddysgu gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi sy'n trafod pynciau megis:

 • Dechrau busnes
 • Cofrestru eich bod yn hunangyflogedig
 • Pa gofnodion ddylwn i eu cadw?
 • Beth allaf ei hawlio yn erbyn fy incwm?

Mae'r pecyn wedi'i ddylunio fel ei fod yn hwylus i'w ddefnyddio - nid oes rhaid i chi wneud y cyfan ar unwaith.

 

12 cam i ddod yn warchodwr plant

 1. Cysylltu â Thim Cymorth Busnes Gofal Plant i drefnu a mynychu sesiwn briffio ar 01597 829678 
 2. Ysgrifennu at eich landlord (os ydych yn denant) ac at Gyngor Sir Powys i ofyn caniatâd i redeg busnes o'ch cartref.
 3. Darllen y canllawiau Safonau Cenedlaethol o Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a gofyn am ffurflenni cais i gofrestru i warchod plant a ffurflenni gwirio'r DBS (neu lawrlwytho a llenwi'r ffurflenni) 
 4. Trefnu lle ar y cwrs Gwarchod Plant CYPOP 5, trwy'r Uned Hyfforddi.
 5. Llunio'r polisïau a gweithdrefnau angenrheidiol, gan y bydd rhaid cynnwys y rhain yn eich cais i gofrestru.  Mae gan Tim Cymorth Busnes Gofal Plant sampl o bolisïau i chi eu haddasu. 
 6. Trefnu lle ar Gwrs Cymorth Cyntaf a chwrs, Glanweithdra Bwyd ac unrhyw gyrsiau eraill sy'n berthnasol i chi.  Byddwn yn awgrymu y dylech fynychu cwrs Amddiffyn Plant.  Mae'r rhain am ddim drwy'r Uned Hyfforddi. 
 7. Llenwi eich ffurflenni cais AGC a'ch ffurflenni gwirio DBS, gan gynnwys unrhyw ddogfennau a gwybodaeth ategol.  Gwnewch apwyntiad gyda'r AGC yng Nghaerfryddin i fynd drwy eich cais (0300 7900 126)
 8. Taro golwg dros eich cartref o safbwynt plentyn bach a gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol e.e. diogelu rhag corneli siarp a gosod cloeon ar gypyrddau. 
 9. Cysylltu â Tim Cymorth Busnes Gofal Plant am gwmni aelodaeth ac yswiriant a awgrymir. Gwirio eich yswiriant cerbyd a chartref.  Bydd angen i chi gynnwys defnydd busnes ar yswiriant eich cerbyd. 
 10. Llunio cyllideb a phrynu'r cyfarpar sydd ei hangen arnoch. 
 11. Bydd yr AGC yn cysylltu â chi i drefnu ymweliad cyn cofrestru.  Pan fyddwch wedi rhoi eu holl argymhellion ar waith, fe gewch eich cofrestru.  
 12. Cysylltu â'r swyddfa drethi a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi i gofrestru fel unigolyn hunan gyflogedig.   Byddwch hefyd yn gymwys i dderbyn grant o hyd at £200 gan PPPI pan fyddwch yn cofrestru.  Cysylltwch a Tim Cymorth Busnes Gofal Plant am ragor o wybodaeth a ffurflen grant.

Bydd Tim Cymorth Busnes Gofal Plant yn parhau i'ch cefnogi chi ac i gynnig help a chyngor fel bo'r angen. 

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth gallwch gysylltu â Tim Cymorth Busnes Gofal Plant. 

 

Cyswllt

 • Ebost: cypptraining@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827331
 • Cyfeiriad: Hyfforddiant Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu