Trawsnewid System Anghenion Dysgu Ychwanegol

ALN logo

Cafodd Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 12 Rhagfyr 2017 a daeth yn Ddeddf ar 24 Ionawr 2018 ar ol cael Cydsyniad Brenhinol. Bydd yn creu'r fframwaith deddfwriaethol i wella'r broses o gynllunio a chyflwyno darpariaeth ddysgu ychwanegol, trwy ddull sy'n canolbwyntio ar unigolion er mwyn nodi anghenion yn fuan, rhoi system gymorth a monitro effeithiol ar waith, ac addasu ymyriadau er mwyn sicrhau eu bod yn cyflawni'r deilliannau a ddymunir.

Bydd y canlynol yn ategu'r Ddeddf:

  • rheoliadau - is-ddeddfwriaeth lle mae angen rhagor o fanylion
  • Cod ADY - canllawiau statudol a gofynion gorfodol er mwyn helpu pobl a sefydliadau
  • i weithio o fewn y gyfraith.

Yn ogystal â'r ddeddfwriaeth a'r cyfarwyddyd statudol newydd, mae Cyngor Sir Powys yn manteisio ar y cyfle hwn i asesu ei ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol drwyddi draw i sicrhau ein bod yn cynnig yr un gwasanaeth teg a chydradd ledled y sir.

Gwelwch y fideo gan Lywodraeth Cymru isod i ganfod mwy:

Beth sy'n newid?

Hoffem drawsnewid disgwyliadau, profiadau a deilliannau i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

I wneud hyn, rydym wedi datblygu rhaglen trawsnewid system anghenion dysgu ychwanegol (ADY) a fydd yn gweddnewid y systemau gwahanol ar gyfer anghenion addysgol arbennig (AAA) mewn ysgolion ac ar gyfer anawsterau a/neu anableddau dysgu (AAD) mewn addysg bellach, er mwyn creu system unedig i gefnogi dysgwyr ADY o 0 hyd at 25 oed.

Bydd y system, ar ei newydd wedd, yn:

  • sicrhau bod pob dysgwr sydd ag ADY yn cael cymorth i oresgyn rhwystrau i ddysgu ac yn cyflawni ei lawn botensial
  • gwella'r broses o gynllunio a chyflwyno cymorth i ddysgwyr o 0 hyd at 25 oed sydd ag ADY, gan roi anghenion, safbwyntiau, dymuniadau a theimladau'r dysgwyr wrth wraidd y broses
  • canolbwyntio ar bwysigrwydd nodi anghenion yn gynnar a rhoi ymyriadau amserol ac effeithiol ar waith sy'n cael eu monitro a'u haddasu i sicrhau eu bod yn cyflawni'r deilliannau a ddymunir.

Dim ond un agwedd ar y pecyn o newidiadau ehangach sydd eu hangen yw'r ddeddfwriaeth a'r canllawiau statudol newydd, ond agwedd bwysig iawn serch hynny. Mae'r rhaglen trawsnewid system ADY hefyd yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau'r gweithlu addysg, er mwyn darparu cymorth effeithiol i ddysgwyr sydd ag ADY yn yr ystafell ddosbarth, yn ogystal â sicrhau mynediad haws at gymorth, gwybodaeth a chyngor arbenigol.

Uchod ceir dyfyniad o ddogfen 'Rhaglen Trawsnewid System Anghenion Dysgu Ychwanegol fersiwn 2' a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Gallwch chi weld y ddogfen lawn yma.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y Taflenni Ffeithiau canlynol gan Lywodraeth Cymru:

Taflen Ffeithiau i Rieni ar ddiwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cwestiynau Cyffredin Llywodraeth Cymru [551KB]

Taflen Ffeithiau ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol

Taflen Ffeithiau ar gyfer Gwasanaethau Iechyd

Taflen Ffeithiau ar gyfer Awdurdodau Lleol

Taflen Ffeithiau ar gyfer Ysgolion a Meithrinfeydd a Gynhelir

Taflen Ffeithiau ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach

Taflen Ffeithiau ar gyfer darparwyr addysg y blynyddoedd cynnar nas cynhelir  

Pe ddymunech gael mwy o wybodaeth am Raglen Drawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol mae croeso i chi gysylltu â ni:

Neu os hoffech gael gwybodaeth am ein darpariaeth addysg presennol i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, cysylltwch â ni drwy'r fanylion isod:

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu