SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyrsiau Chwaraeon a Hyfforddi

 

Cymorth Cyntaf Brys

Rhaglen chwe-awr wedi'i hanelu at hyfforddwyr, chwaraewyr mewn clybiau, athrawon, rhieni, gwirfoddolwyr a gweithwyr ieuenctid. Cynhelir y cwrs dros ddwy sesiwn gyda'r hwyr a bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn cael tystysgrif tair blynedd. Bydd y cwrs yn rhoi sylw i ddiffiniad o gymorth cyntaf, cyfrifoldebau'r un sy'n rhoi cymorth cyntaf, y cyflwr o fod yn anymwybodol, colli gwaed a sioc, trin toriadau, llosgiadau ac anafiadau chwaraeon. Cost: £40

 

 

Cyflwyniad i Hanfodion Difyr

Gweithdy tair-awr sydd wedi'i anelu at hyfforddwyr ond sydd hefyd yn addas ar gyfer y rheini sy'n trefnu chwaraeon i blant (e.e. o fewn cyrff llywodraethu, awdurdodau lleol, canolfannau chwaraeon a hamdden a chlybiau chwaraeon). Trwy drin a thrafod cysyniadau ystwythder, cydbwysedd a chyflymder, byddwch yn dysgu sut i arsylwi, dadansoddi a hyfforddi patrymau symud da. Byddwn yn edrych ar sefyllfaoedd lle mae pobl yn defnyddio llawer o sgiliau a lle maent yn defnyddio sgiliau penodol i un math o chwaraeon. Cost: £10

 

 

Gwella a sbarduno Perfformiad

Byddwch yn dysgu am fwyta ac yfed ar gyfer chwaraeon i'ch helpu i roi cyngor i berfformwyr ar hybu deiet ac iechyd. Hefyd, sicrhau bod chwaraewyr yn yfed digon i sicrhau eu bod yn perfformio hyd eithaf eu gallu. Cost: £10

 

 

Cydraddoldeb yn eich hyfforddiant

Gweithdy tair-awr sydd wedi'i anelu yn bennaf at hyfforddwyr. Dylai pawb gael mwynhau cymryd rhan mewn chwaraeon, waeth beth fo'u rhyw, eu hoedran, eu hil, eu gallu, eu ffydd neu'u cyfeiriadedd rhywiol. Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ddefnyddio a gwella'r medrau sydd gennych yn barod i ddiwallu anghenion pawb. Cost: £25

 

 

Diogelu ac Amddiffyn plant mewn chwaraeon

Gweithdy tair awr sydd wedi'i anelu'n bennaf at hyfforddwyr ond sy'n addas ar gyfer y rheini sy'n trefnu chwaraeon i blant (e.e. o fewn cyrff llywodraethu, awdurdodau lleol, canolfannau chwaraeon a hamdden a chlybiau chwaraeon). Cost: £15

 

 

Atal a rheoli anafiadau

Byddwch yn dysgu mwy am y rhesymau pam mae anafiadau'n digwydd ac yn helpu i'w rhwystro. Byddwn yn trin a thrafod y ffordd orau o ddelio ag anafiadau pe byddent yn digwydd a sut i helpu dysgwyr sy'n gwella ar ôl niwed ddychwelyd i hyfforddi'n ddiogel Cost: £10

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu