1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Gwahanol fathau o gyllid

 

Grant Cynnal Refeniw  

Grant gan Lywodraeth Cymru yw hwn. Mae'r swm a dderbyniwn wedi'i gyfrifo ar sail gwybodaeth fel poblogaeth, tlodi, milltiroedd o ffordd a pha mor wledig/drefol yw'r ardal. Y cyngor sy'n penderfynu sut i wario'r arian yma. 

 

Ardrethi Busnes

Treth eiddo sy'n cael ei thalu ar eiddo busnes ac eiddo annomestig arall. Llywodraeth Cymru sy'n penderfynu ar ba gyfradd y bydd yr ardrethi'n cael eu talu. Bydd Cynghorau'n casglu'r arian ac yn ei dalu i Lywodraeth Cymru, ac yna'n ailddosbarthu'r arian i'r holl gynghorau yng Nghymru, yn ôl eu poblogaeth.

 

Grantiau at ddibenion penodol 

Arian a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru yw hwn, ac mae'n rhaid i'r cyngor ei wario ar rywbeth penodol, yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, gallai hyn fod yn arian ar gyfer adeiladau ysgol newydd, cludiant neu dai

 

Treth y Cyngor 

Bydd trigolion lleol yn talu treth y cyngor. Mae'r swm a dalwch yn dibynnu ar fand eich tŷ, sydd wedi'i seilio ar werth y tŷ. 

 

Cynhyrchu incwm

Byddwn hefyd yn derbyn incwm o'r ffioedd a godwn am rai o nwyddau a gwasanaethau'r cyngor, er enghraifft, parcio ceir, trwyddedau a chaniatâd cynllunio.

 

Cyllideb Cyfalaf 

Mae'n rhaid i'r cyngor roi cyfrif am ei fuddsoddiad yn ei asedau sefydlog (cyfalaf) ar wahân i gostau rhedeg y sefydliad o ddydd i ddydd (refeniw). Pethau a fydd yn parhau am amser maith, fel adeiladau, ffyrdd, ysgolion, cerbydau, cyfarpar technoleg gwybodaeth ac ati, yw'r asedau sefydlog. Bydd prosiectau cyfalaf yn prynu, atgyweirio, ailwampio ac y datblygu asedau er mwyn iddynt barhau i gael eu defnyddio yn y dyfodol. Gwariant un-tro yw hyn fel arfer, ac mae'n arwain at adeiladu neu wella ased fel adeilad.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu