SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Datganiad Blynyddol Gwrth-Gaethwasiaeth 2018-19

Cyflwyniad

Ni fydd Cyngor Sir Powys yn goddef caethwasiaeth fodern na masnachu pobl yn ein sefydliadau na'n cadwyni cyflenwi. Byddwn hefyd yn gweithio i sicrhau bod systemau ar waith i fabwysiadu a hyrwyddo cod ymarfer Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflogi moesol yn ein cadwyni cyflenwi.

Mabwysiadodd y Cyngor God Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogi Moesol yn y Gadwyn Gyflenwi ar 31 Ionawr 2018, a mabwysiadodd ein Polisi Caethwasiaeth Fodern cyntaf mewn cyfarfod o'r Cabinet ar 11 Gorffennaf 2018. Mae'r datganiad yma'n manylu ar y camau a gymerwyd gennym i fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern a masnachu pobl ac i hyrwyddo cyflogaeth foesol a thryloywder yn ein cadwyn cyflenwi. Mae ein dogfen Cynllun Gwrth-Gaethwasiaeth Cyngor Sir Powys yn manylu ar sut y byddwn yn gwneud hyn. Rydym hefyd wedi penodi'r Cynghorydd Aled Wyn Davies yn Hyrwyddwr Caethwasiaeth Fodern.

 

Pwy ydym ni, a beth rydym yn ei wneud

Mae Cyngor Sir Powys yn gyfrifol am amrywiaeth eang o wasanaethau yn yr ardal i unigolion, cymunedau a busnesau. Mae'r Cyngor wedi gosod ei weledigaeth ar gyfer y dyfodol i fod yn Gyngor agored a mentrus yn ei Weledigaeth 2025.

 

Ein Polisi ar Gaethwasiaeth Fodern

Mae Polisi Caethwasiaeth Fodern Cyngor Sir Powys yn mabwysiadu dull integredig gan ddwyn ynghyd meysydd allweddol diogelu, cefnogi polisi, adnoddau dynol, caffael a threfniadau dinesig wrth gefn. Mae Polisi Gwrth-Gaethwasiaeth Cyngor Sir Powys yn trafod y 12 ymrwymiad o fewn 'Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogi Moesol yn y Gadwyn Gyflenwi', a hefyd yn cyfeirio at brosesau a chyfrifoldebau diogelu dan Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015.  Rydym wedi hysbysu Llywodraeth Cymru ein bod yn gwbl ymroddedig i gydymffurfio â'r Cod.

 

Ein Proses i Fynd i'r Afael â Chaethwasiaeth Fodern a Masnachu mewn Pobl, gan Gynnig Cefnogaeth i Oroeswyr

Mae gennym brosesau ar waith i gefnogi goroeswyr Caethwasiaeth Fodern. 

  • Fe fyddwn yn hysbysu'r Swyddfa Gartref am unrhyw ddioddefwyr posibl.
  • Fel Ymatebwr Cyntaf dan Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015, fe fyddwn yn atgyfeirio dioddefwyr posibl at y Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol (NRM).
  • Fe fyddwn yn atgyfeirio pob dioddefwr sy'n blentyn at Eiriolwyr Annibynnol Masnachu mewn Plant (ICTAs).

 

Ein Harferion Cyflogi

Rydym ni'n ymroddedig i sicrhau cydymffurfiaeth lwyr gyda'r Cyflog Byw Cenedlaethol (NLW) a'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol (NMW), fel yr isafswm. Mae'r Cyngor yn mabwysiadu Cytundebau Cyflog Cenedlaethol perthnasol i weithwyr, mae cyfraddau cyflogau Cyngor Sir Powys yn sylweddol uwch na lefelau Cyflog Byw Cenedlaethol a'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Ymhellach at hyn, cafodd cytundeb Statws Unigol ei weithredu ym mis Ebrill 2013 i sicrhau cydymffurfiaeth barhaus â'r Ddeddf Cyflog Cyfartal.

Fe fyddwn yn sicrhau nad oes hunangyflogaeth ffug yn cael ei gynnal a bod contractau dim oriau ddim yn cael eu defnyddio'n annheg.

Mae ein polisïau yn sicrhau y gall staff gael y rhyddid i ymuno ag undebau llafur.

 

Hyfforddiant

Mae Pecyn Cymorth Partneriaeth Gwrth-Gaethwasiaeth wedi cael ei hyrwyddo ar y safle fewnrwyd i staff. Hyd yn hyn, mae dau aelod o staff wedi derbyn hyfforddiant i hyfforddi'r hyfforddwr. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddatblygu ymhellach yn 2019.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu