Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Gofal Cymdeithasol Oedolion

PWNC

BETH FYDD Y GYFRAITH NEWYDD YN EI OLYGU I CHI?

BETH YR YDYM YN EI OLYGU PAN DDYWEDWN GWYBODAETH BERSONOL?

AT BA DDIBEN YR YDYM YN DEFNYDDIO'R WYBODAETH?

GOFALU AM EICH GWYBODAETH

RHANNU'CH GWYBODAETH

Y SAIL GYFREITHIOL AR GYFER PROSESU GWYBODAETH BERSONOL

AM FAINT Y BYDDWN YN CADW'CH GWYBODAETH?

ATEBOLRWYDD

YMRWYMIADAU GOFAL CYMDEITHASOL OEDOLION DAN Y GDPR

SWYDDOG DIOGELU DATA

................................................................................................................

Pwnc

Byddwn yn cadw cofnod am unrhyw un sy'n derbyn gwasanaeth gan adran Gofal Cymdeithasol Oedolion (ASC) Cyngor Sir Powys. Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch er mwyn i ni allu cynnig y gwasanaethau gofal cymdeithasol sydd eu hangen arnoch. Mae'r ddogfen yma'n esbonio pam fod angen i ni gadw cofnod o'r wybodaeth yma, a phwy sy'n cael ei weld.

Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yw'r fframwaith cyfreithiol newydd yn yr Undeb Ewropeaidd a ddaeth i rym o 25 Mai 2018. Bydd yn rhoi hawliau newydd i unigolion o ran eu data personol.

Cafodd yr holl ddata ei brosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 cyn hynny, ac roedd gan bob unigolion yr hawl i weld y data oedd yn cael ei gadw amdanynt. Os ydych yn dymuno gweld eich data, cysylltwch â'r Tîm Cydymffurfiaeth Data information.compliance@powys.gov.uk

Beth fydd y gyfraith newydd yn ei olygu i chi?

Bydd yr hawliau sydd gan unigolion ynglŷn â'r ffordd y mae eu gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin a'i storio yn newid ac yn gwella. Mae gennych yr hawl i wybod sut y mae'r wybodaeth wedi'i phrosesu, ac i wneud cais mewn rhai amgylchiadau.

Beth yr ydym yn ei olygu pan ddywedwn gwybodaeth bersonol?

Mae gwybodaeth bersonol yn cynnwys manylion sylfaenol amdanoch, eich cyfeiriad a'ch data ariannol. Mae rhai mathau o wybodaeth bersonol yn sensitif megis materion iechyd, anableddau a chefndir ethnig. Hefyd, efallai y bydd angen i ni gasglu gwybodaeth am aelodau'r teulu a phobl eraill sy'n bwysig i chi.

At ba ddiben yr ydym yn defnyddio'r wybodaeth?

Y prif resymau rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol yw:

 • I'n helpu i sicrhau ein bod yn rhoi'r gefnogaeth fwyaf priodol i chi;
 • I'n helpu yn ein gwaith i ddatgelu ac atal cam-drin pobl fregus;
 • I wneud ceisiadau am wasanaethau, cefnogaeth neu fudd-daliadau ar eich rhan; ac
 • I'n helpu i gynllunio, trefnu a gwella'r gwasanaethau hynny, I adrodd ar y gwaith rydym wedi'i wneud a dangos ein bod wedi defnyddio arian cyhoeddus yn iawn.

Gofalu am eich gwybodaeth

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth yn ddiogel. Dim ond y staff sydd ei hangen ei gweld i wneud eu gwaith fydd yn gwneud hynny. Bydd gwybodaeth bersonol ar bapur yn cael ei storio mewn lleoedd na all y cyhoedd fynd iddyn nhw. Dim ond staff wedi'u hawdurdodi fydd yn defnyddio ein systemau gwybodaeth cyfrifiaduro ac mae'n rhaid iddyn nhw ddilyn gweithdrefnau diogelwch.

Rhannu'ch gwybodaeth

Ein gwaith a'r cyfreithiau perthnasol fydd yn rheoli'r ffordd y bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu.

Byddwn ond yn rhannu gwybodaeth ag eraill os oes angen i bobl eraill ei gweld er mwyn iddynt gyflawni eu swydd, neu os yw'r gyfraith yn dweud bod yn rhaid i ni wneud hynny, er enghraifft:

 • Y rheiny sy'n darparu gwasanaethau gofal;
 • Os yw'r llys yn gorchymyn ein bod yn darparu'r wybodaeth;
 • Cyrff rheoleiddio sy'n arolygu neu'n monitro ein gwaith;
 • Sefydliadau fel yr heddlu, iechyd a gwasanaethau addysg a phartneriaid yn y Trydydd Sector sy'n gweithio ar y cyd â ni i ddarparu gwasanaethau ac amddiffyn unigolion.

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol

Byddwn wedi ystyried y sail gyfreithiol briodol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth. Mae angen eich gwybodaeth bersonol er mwyn i ni allu cyflawni'r gwaith hwnnw'n briodol dan y ddeddfwriaeth y mae'n rhaid i Ofal Cymdeithasol Oedolion weithio  iddi. Mewn rhai achosion fe allai hynny arwain at orfod darparu a chasglu gwybodaeth dan y gyfraith. Os ydych yn gwrthod darparu'r wybodaeth y mae ei hangen arnom, mae'n bosibl y gallai hynny olygu na fyddwn mewn sefyllfa i ddarparu gwasanaethau i chi.

Am faint y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth?

Bydd Gofal Cymdeithasol Oedolion Cyngor Sir Powys yn cadw'ch gwybodaeth am beth amser ar ôl i ni roi'r gorau i gyflawni gwasanaethau i chi. Mae hyd gyfnodau cadw gwybodaeth yn cael eu nodi yn yr Hysbysiad Preifatrwydd manwl a'r Amserlen Cadw Gwybodaeth Gorfforaethol. Ar ddiwedd y cyfnod yma rydym yn difa'r cofnodion yn ddiogel.

Atebolrwydd

Pan ddaw i rym, bydd yn rhaid i ni allu dangos sut yr ydym yn cydymffurfio â'r gyfraith newydd wrth i ni gasglu a phrosesu eich gwybodaeth bersonol.

Ymrwymiadau gofal cymdeithasol oedolion dan y GDPR

Bydd Gofal Cymdeithasol Oedolion Cyngor Sir Powys yn ymrwymo i sicrhau bod y wybodaeth:

 • Yn cael ei phrosesu'n gyfreithlon, yn deg ac yn onest
 • Yn cael ei chasglu at ddiben penodol a chyfreithlon. Ni fydd yn cael ei defnyddio at unrhyw ddiben arall ar wahân i'r un sy'n cael ei nodi.
 • Yn berthnasol, a dim ond yn cynnwys yr hyn sydd ei angen i'r diben y mae hi'n cael ei phrosesu
 • Yn fanwl-gywir, a lle bo angen yn cael ei diweddaru. Bydd unrhyw gamgymeriadau'n cael eu diwygio neu eu dileu heb unrhyw oedi di-angen
 • Yn cael ei storio cyhyd ag y bydd yn angenrheidiol a dim mwy, fel rydym yn nodi ar ein polisi cadw cofnodion
 • Yn cael eu cadw'n ddiogel mewn modd priodol sy'n gwarchod y data rhag unrhyw brosesu anghyfreithlon neu heb awdurdod, a rhag unrhyw golled ddamweiniol, distryw neu ddifrod.

Swyddog diogelu data

O dan y gyfraith newydd rhaid i'r Cyngor gael Swyddog Diogelu Data a enwir sydd yn gyfrifol am faterion diogelu data. Dylai'r swyddog fod ar gael i aelodau'r cyhoedd gysylltu ag ef neu hi. Os ydych yn dymuno cysylltu â'r Swyddog Diogelu Data, anfonwch e-bost i information.compliance@powys.gov.uk

Os ydych am gael gwybod rhagor am y ffordd y mae Cyngor Sir Powys yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol, ewch i .

Os nad ydych yn gallu defnyddio cyfrifiadur, gofynnwch i aelod o staff ei argraffu drosoch chi.

I gael cyngor annibynnol am amddiffyn data, preifatrwydd a materion rhannu data, mae croeso i chi gysylltu â'r canlynol:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth - Cymru

2il Lawr, Tŷ Churchill

Ffordd Churchill

Caerdydd

CF10 2HH

 

Ffôn: 02920 678400

E-bost: wales@ico.org.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu