Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi

Recycle location icon

Ni fydd Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ym Mhowys yn cau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud lefel 4 diweddaraf. Bydd y cyfyngiadau presennol yn aros yn eu lle. Bydd safleoedd ar agor i'r cyhoedd ar y dyddiau a'r amserau arferol, at ddefnydd hanfodol yn unig.

Oriau Agor:

Aberhonddu: AR AGOR: Dydd Llun - Dydd Mercher 9am - 5pm, Dydd Sadwrn ac Dydd Sul 10am - 4pm, AR GAU:Dydd Iau, Dydd Gwener
Llandrindod: AR AGOR:Dydd Mercher - Dydd Gwener 9am - 5pm, Dydd Sadwrn ac Dydd Sul 10am - 4pm, AR GAU:Dydd Llun, Dydd Mawrth
Cwmtwrch Isaf: AR AGOR:Dydd Llun, Dydd Iau ac Dydd Gwener 9am - 5pm, Dydd Sadwrn ac Dydd Sul 10am - 4pm, AR GAU:Dydd Mawrth, Dydd Mercher
Y Drenewydd: AR AGOR:Dydd Llun - Dydd Mercher 9am - 5pm, Dydd Sadwrn ac Dydd Sul 10am - 4pm, AR GAU:Dydd Iau, Dydd Gwener,
Y Trallwng: AR AGOR:Dydd Mercher - Dydd Gwener 9am - 5pm, Dydd Sadwrn ac Dydd Sul 10am - 4pm, AR GAU:Dydd Llun, Dydd Mawrth


Ar y cyd gyda'n contractwyr sef Grŵp Potter, holl awdurdodau lleol Cymru a Llywodraeth Cymru, bydd Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref ym mhob cwr o Bowys yn agor ar gyfer defnydd hanfodol yn unig.

Ar gyfer trigolion sydd wedi casglu a chronni gwastraff na ellir ei gasglu trwy'r gwasanaeth casglu arferol o fin y ffordd ac na ellir ei storio'n ddiogel yn y cartref tan y bydd llacio ar y cyfnod cyfyngiadau symud y mae'r defnydd hanfodol hwn.

Meddyliwch yn ofalus cyn penderfynu ymweld â'r HWRC. Mae defnyddio'r cyfleuster yn ddianghenraid yn golygu eich bod chi eich hun, aelodau eraill o'r cyhoedd a'n staff mewn perygl o ledaenu'r firws.

Bydd y newidiadau a'r cyfyngiadau canlynol yn berthnasol i'r pum Canolfan Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref i gyd (Cwm-twrch Isaf, Aberhonddu, Llandrindod, Y Drenewydd a'r Trallwng) :

GWNEWCH YN SIWR EICH BOD YN DARLLEN AC YN DILYN Y RHEOLAU HYN CYN YMWELD:

Os oes symptomau coronafeirws gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, dylech ddilyn y canllawiau Hunanynysu a pheidio ag ymweld â'r HWRC. Dylid rhoi unrhyw wastraff personol, megis hancesi papur neu leiniau glanhau mewn bagiau dwbl a'u gadael am 72 awr cyn eu rhoi allan i'w casglu yn ein biniau olwynion neu sachau porffor.

1.       Os oes symptomau coronafeirws gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, dylech ddilyn y canllawiau Hunanynysu a pheidio ag ymweld â'r HWRC. Dylid rhoi unrhyw wastraff personol, megis hancesi papur neu leiniau glanhau mewn bagiau dwbl a'u gadael am 72 awr cyn eu rhoi allan i'w casglu yn ein biniau olwynion neu sachau porffor.

2.       Efallai y bydd gofyn i chi gyflwyno tystiolaeth o'ch cyfeiriad cyn mynd ar y safle - gwnewch yn siŵr fod y dystiolaeth hon gennych chi a'ch bod yn ei dangos i aelod o staff pan ofynnir i chi wneud hynny.

3.       Bellach, bydd ceir, cerbydau eraill a threlars, gan gynnwys y rhai sydd angen trwydded CVT yn cael eu caniatau yn y canolfannau HWRC. Rhaid rhoi trwyddedau CVT yn erbyn ffenestr gaeedig y cerbyd.  Bydd yn cael ei sganio o'r ochr arall wrth y fynedfa. 

4.       Nifer cyfyngedig o geir fydd yn cael eu caniatáu ar y safleoedd ar unrhyw adeg - fe fydd hyn yn achosi oedi, felly byddwch yn barod i giwio'n amyneddgar yn eich car. Os oes gormod o bobl yn aros i gael mynediad at y safleoedd, efallai y gofynnir i chi ddychwelyd ar adeg llai prysur i osgoi achosi ymyrraeth ar y briffordd a chymunedau lleol.

5.       Bydd rheolau cadw pellter cymdeithasol llym ar waith bob amser.Os caiff y rheolau hyn eu torri, neu os byddwch yn ymosodol tuag at staff, fe ofynnir i chi adael, ac efallai y byddwn yn galw'r heddlu.

6.       Os oes angen, i helpu gydag eitemau swmpus neu drwm, gall hyd at ddau berson (o'r un aelwyd) adael y cerbyd i ddadlwytho.  Lle'n bosibl, dylai'r ddau hyn aros gyda'i gilydd bob amser ar y safle, ac nid gwahanu i fynd â gwahanol ddefnydd i wahanol sgipiau.  Bydd mwy o bobl allan o'u cerbydau ar y safle yn golygu llai o geir ar y tro.  Bydd y mesurau llym ar gadw pellter cymdeithasol yn parhau gyda defnyddwyr eraill a staff y safle.  Ni fydd staff y safle'n gallu helpu i ddadlwytho na chario eitemau dan unrhyw amgylchiadau.

7.       Fe fydd cyfyngiad amser llym o 10 munud fesul car pan fyddwch ar y safle - ceisiwch ddidoli'r gwastraff cyn cyrraedd, i'ch helpu i gadw'r ymweliad yn fyr.

 

Ailagor Canolfannau Ailgylchu - Cwestiynau Cyffredin Ailagor Canolfannau Ailgylchu - Cwestiynau Cyffredin 

Aberhonddu

Cyfeiriad: Stad Ddiwydiannol Ffrwdgrech, Aberhonddu, Powys, LD3 8LA

Cwmtwrch Isaf

Cyfeiriad: Bethel Road, Cwmtwrch Isaf, Powys, SA9 2HW

Llandrindod

Cyfeiriad: Ystâd Ddiwydiannol Ffordd Waterloo, Llandrindod, Powys, LD1 6BH

Y Drenewydd

Cyfeiriad: Uned 4 Stad Ddiwydiannol Dyffryn, Ffordd y Trallwng, Newtown, Powys, SY16 3BD

Y Trallwng

Cyfeiriad: Severn Road, Y Trallwng, Powys, SY21 7YE

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu