Gwasanaethau Plant: Hysbysiad Preifatrwydd

Cedwir cofnod am unrhyw un sy'n derbyn gwasanaeth gan Wasanaethau Plant Cyngor Sir Powys. Mae'r Gwasanaethau Plant yn casglu gwybodaeth bersonol fel y gallwn ddarparu cymorth cynnar, gwasanaethau ataliol a gofal cymdeithasol i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae'r dudalen hon yn esbonio pam fod y wybodaeth yma'n cael ei chadw, a gyda phwy y bydd yn cael ei rhannu.

 

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yw'r fframwaith cyfreithiol newydd yn y UE sy'n dod i rym o 25 Mai 2018 ac a fydd yn darparu hawliau newydd i unigolion am eu data personol.   
 
Yn flaenorol, roedd yr holl ddata'n cael ei brosesu'n unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac roedd gan bob unigolyn yr hawl i gael mynediad at y data a gedwid amdanynt. Os ydych yn dymuno cael mynediad at eich data, neu ddata eich plentyn fel rhiant, cysylltwch â'r Tîm Cydymffurfiaeth Gwybodaeth information.compliance@powys.gov.uk

 

Beth fydd y gyfraith newydd yn ei olygu i chi? 

Mae hawliau sydd gan unigolion ynglŷn â sut y mae eu data personol yn cael ei drin a'i storio yn cael eu newid a'u gwella. Mae gennych yr hawl i wybod sut y mae'r data wedi ei brosesu ac i wneud ceisiadau amdano, mewn amgylchiadau penodol.  

 

Beth mae gwybodaeth bersonol yn ei olygu?

Mae gwybodaeth bersonol yn cynnwys manylion sylfaenol amdanoch chi, megis eich enw, dyddiad geni a chyfeiriad. Mae rhai mathau o wybodaeth bersonol yn sensitif, megis materion iechyd, anableddau a chefndir ethnig. Efallai y bydd angen inni hefyd gasglu gwybodaeth am aelodau'r teulu ac unigolion arwyddocaol eraill.   

 

Ar gyfer beth y defnyddir yr wybodaeth? 

Y prif resymau dros gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol yw: 

 • Ein helpu ni i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi'r cymorth mwyaf priodol ichi; 
 • Ein helpu ni yn ein gwaith o ganfod ac atal cam-drin plant a phobl ifanc; 
 • Gwneud ceisiadau am wasanaethau, cymorth neu fudd-daliadau ar eich rhan; ac
 • Ein helpu ni i gynllunio, trefnu a gwella'r gwasanaethau hynny, adrodd am y gwaith a wnaed a dangos ein bod wedi defnyddio cyllid cyhoeddus yn gywir.  
 • Darparu cymorth cywir ac effeithlon i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd a all gynnwys cyfeirio at wasanaethau ychwanegol e.e. Iechyd, Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc a Phartneriaid Trydydd Sector eraill.

 

Edrych ar ôl eich gwybodaeth 

Rydym yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel a dim ond staff sydd ei hangen i wneud eu swyddi sy'n ei gweld. Cedwir unrhyw wybodaeth bersonol sydd ar bapur mewn mannau nad ydynt yn hygyrch i'r cyhoedd. Staff awdurdodedig yn unig a all ddefnyddio ein systemau gwybodaeth cyfrifiadurol ac mae'n rhaid iddynt ddilyn gweithdrefnau diogelwch.   

 

Rhannu eich gwybodaeth 

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu yn unol â'n tasgau ac yn unol â deddfwriaeth.  Ni fyddwn yn rhannu gwybodaeth ag unrhyw sefydliad oni bai bod y sefydliad angen yr wybodaeth i wneud ei waith, neu pan fo'r gyfraith yn ei gwneud hi'n ofynnol inni wneud hynny er enghraifft:

 • Y rhai sy'n darparu gwasanaethau cymorth a gofal;  
 • Os cymerwn blentyn i'w roi mewn gofal; 
 • Os cawn orchymyn llys i ddarparu'r wybodaeth; 
 • Cyrff rheoleiddio sy'n archwilio neu'n monitro ein gwaith; 
 • Sefydliadau megis yr Heddlu, iechyd, gwasanaethau addysg a phartneriaid Trydydd Sector sy'n gweithio gyda ni ar y cyd i ddarparu gwasanaethau ac amddiffyn unigolion 

 

Gwybodaeth arall 

O dan Adran 83 o Ddeddf Plant 1989, mae'n ofynnol inni ddarparu is-set o'r wybodaeth yr ydym yn ei chadw ar blant sydd angen gofal a gwasanaethau cymorth, gan gynnwys y rhai sy'n derbyn gofal, ar gyfer casgliadau data Llywodraeth Cymru, Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau'n Deg.  
  
 Bydd y data y bydd yn rhaid inni ei anfon yn amrywio bob blwyddyn, ond bydd yn cynnwys gwybodaeth bersonol (gydag enwau wedi eu dileu) a manylion am y gwasanaethau a ddarperir. Bydd Llywodraeth Cymru'n defnyddio'r wybodaeth hon i'w helpu i gynllunio gwasanaethau ar gyfer pobl yng Nghymru, i fesur pa mor dda y mae gwasanaethau'n cael eu darparu er mwyn eu gwella ac i helpu i gynnal ymchwil i les pobl, a gallai hyn olygu ei chyfuno â gwybodaeth arall e.e. data iechyd neu addysg.   

 

Sail Gyfreithiol: ar gyfer prosesu data personol 

Byddem wedi ystyried sail gyfreithlon briodol ar gyfer prosesu eich data. Mae angen eich gwybodaeth bersonol er mwyn inni gyflawni'r tasgau hynny fel y bo'n briodol yn unol â'r ddeddfwriaeth y mae'n rhaid i Wasanaethau Plant weithio oddi tani; mewn rhai achosion gallai hyn arwain at rwymedigaeth statudol i ddarparu a chasglu gwybodaeth. Os byddwch yn gwrthod darparu'r data sydd ei angen arnom, gallai hyn ein rhoi mewn sefyllfa pryd na allem ddarparu  gwasanaethau ar eich cyfer. 

 

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth? 

Mae Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Powys yn cadw eich gwybodaeth am beth amser ar ôl inni orffen darparu gwasanaethau ar eich cyfer. Mae'r manylion am y Cyfnodau Cadw i'w gweld yn y Rhestr Gadw Gorfforaethol.  Ar ôl y cyfnod hwn, bydd y cofnodion yn cael eu dinistrio'n ddiogel.    

 

Atebolrwydd 

Byddwn yn sicrhau ein bod ni'n dangos sut yr ydym yn cydymffurfio â deddfwriaeth wrth inni gasglu a phrosesu eich data personol. 

 

Beth yw eich hawliau o ran defnyddio eich data?  

 • Yr hawl i gael eich hysbysu (yr hysbysiad hwn) 
 •  Yr hawl i gael mynediad i'r data personol amdanoch a gedwir gennym ni 
 • Yr hawl i gywiro unrhyw wallau yn y data hynny 
 • Yr hawl (mewn rhai amgylchiadau penodol) i wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth 
 • Yr hawl (mewn rhai amgylchiadau penodol) i ofyn am 'ddileu' eich data 
 •  Yr hawl i wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data. 

 

Ymrwymiadau Gwasanaethau Plant o dan GDPR  

Bydd ymrwymiad Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Powys yn sicrhau bod y data: 

 • Yn cael ei brosesu'n gyfreithlon, yn deg ac mewn modd tryloyw 
 • Yn cael ei gasglu ar gyfer dibenion penodol a dilys. Ni chaiff ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw'r dibenion hyn 
 • Yn berthnasol ac wedi ei gyfyngu i'r gofynion prosesu
 • Yn gywir, a lle bo angen, wedi ei ddiweddaru. Bydd unrhyw gamgymeriadau'n cael eu cywiro neu eu dileu heb oedi gormodol.
 • Yn cael ei storio am gyhyd ag sy'n ofynnol, fel y nodir yn ein polisi cadw cofnodion 
 • Yn cael ei ddiogelu ag atebion priodol, sy'n diogelu data rhag iddo gael ei brosesu heb awdurdod neu'n anghyfreithlon ac yn erbyn colledigaeth, dinistr neu ddifrod damweiniol 

 

Swyddog Diogelu Data  

O dan y gyfraith newydd, mae'n rhaid i'r Cyngor gael Swyddog Diogelu Data penodedig sy'n gyfrifol am faterion diogelu data ac sydd ar gael i aelodau'r cyhoedd gysylltu ag ef yn hawdd. Os ydych yn dymuno cysylltu â'r Swyddog Diogelu Data, anfonwch e-bost information.compliance@powys.gov.uk

Os ydych am wybod mwy am sut mae Cyngor Sir Powys yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, ewch i . Os nad oes gennych fynediad i gyfrifiadur, gofynnwch i aelod o staff ei argraffu ichi. 
 
I gael cyngor annibynnol ar ddiogelu a phreifatrwydd data, a materion yn  ymwneud â rhannu data, mae croeso ichi gysylltu â: 
 
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth - Cymru 
Yr Ail lawr,
Tŷ Churchill 
Churchill Way, 
Caerdydd, 
CF10 2HH 
Ffôn: 02920 678400
E-bost: wales@ico.org.uk 

Awdur y Ddogfen: Lisa Hocking
Swyddog Arweiniol:David Jonston 
Fersiwn: 1
Dyddiad Cymeradwyo:IPPAS/OMT/SMT - May 2018
Dyddiad adolygu: Caiff y ddogfen hon ei hadolygu o leiaf bob tair blynedd ar ôl dyddiad ei chymeradwyo. Cynhelir yr adolygiad llawn nesaf erbyn mis Mai 2021 fan bellaf. Caiff adolygiadau interim eu cynnal yn ôl y gofyn.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu