SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhybudd Preifatrwydd Parcio

Y dibenion yr ydym yn defnyddio'ch data personol ar eu cyfer

Bydd y wybodaeth a gasglwn amdanoch yn cael ei defnyddio at ddiben(ion):

 • Monitro a Gorfodi Atal Parcio
 • Gweinyddu Tocyn Tymor, Trwydded Parcio a Hepgor / Gollyngiad
 • Atal a chanfod trosedd

 

Y sail gyfreithlon dros brosesu eich gwybodaeth yw:

·         Mae angen prosesu i gyflawni tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol sydd wedi'i freinio yn y cyngor.

 

·         Deddf Rheoli Traffig 2004

·         Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Darpariaethau Cyffredinol) (Cymru) 2013

·         Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Sylwadau ac Apelau) (Cymru) 2013

 

 

Pa fath o wybodaeth ydyn ni'n ei defnyddio?

Gallwn gasglu'r mathau canlynol o ddata personol amdanoch chi i ddarparu'r gwasanaeth hwn, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Enw
 • Cyfeiriadau cyfredol a blaenorol
 • Dyddiad Geni
 • Rhif(au) ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Manylion banc /talu
 • Manylion cerbyd gan gynnwys rhif cofrestru, gwneuthuriad a model y cerbyd
 • Manylion contract prydlesu /llogi'r car
 • Ffotograffau o'ch cerbyd
 • Gwybodaeth am eich iechyd
 • Gwybodaeth am eich cyllid
 • Gwybodaeth am y Bathodyn Glas
 • Ffilmiau teledu cylch cyfyng

 

Ydyn ni'n defnyddio gwybodaeth a dderbynnir o ffynonellau eraill?

I ddarparu'r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol gennych chi ond rydym hefyd yn derbyn gwybodaeth o'r ffynonellau canlynol:
 

 • DVLA
 • Adrannau Refeniw a Budd-daliadau (o fewn Cyngor Sir Powys ac Awdurdodau Lleol eraill)
 • Adrannau Cofrestru Etholiadol (o fewn Cyngor Sir Powys ac Awdurdodau Lleol eraill)
 • Adran Ystadau Cyngor Sir Powys
 • Adrannau'r Bathodyn Glas (o fewn Cyngor Sir Powys ac Awdurdodau Lleol eraill)
 • Heddlu Dyfed Powys ac Awdurdodau Heddlu eraill
 • Cyngor ar Bopeth
 • Partneriaeth Prosesu Cosbau Cymru
 • Asiantau Gorfodi
 • Tribiwnlys Cosbau Traffig
 • Canolfan Gorfodi Traffig
 • Cwmnïau Llogi Ceir
 • Motability
 • European Parking Collection Ltd

Gellir cael y mathau canlynol o ddata personol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Enw
 • Cyfeiriadau cyfredol a blaenorol
 • Dyddiad Geni
 • Rhif(au) ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Manylion banc /talu
 • Gwybodaeth am eich iechyd
 • Gwybodaeth am eich cyllid
 • Gwybodaeth am y Bathodyn Glas
 • Manylion contract prydlesu /llogi'r car

 

Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Trosglwyddir eich gwybodaeth dramor gan gontractwr preifat i aelod-wladwriaethau perthnasol yr UE os yw'ch cerbyd yn gerbyd a gofrestrwyd dramor.


Rydym yn gwneud hyn er mwyn gorfodi tramgwyddau parcio sy'n gysylltiedig â cherbydau a gofrestrwyd dramor.


Mae'r mesurau diogelwch canlynol ar waith i amddiffyn eich data:

 • Mae'r contractwr preifat yn cydymffurfio â'r GDPR

 

Gyda phwy y gellir rhannu'ch gwybodaeth (yn fewnol ac yn allanol)?

Gallem rannu eich gwybodaeth gyda'r derbynwyr canlynol yn dibynnu ar eich amgylchiadau:


Yn fewnol:

 • Refeniw a Budd-daliadau
 • Cofrestru Etholiadol
 • Tîm y Bathodyn Glas

Yn allanol:

 • DVLA
 • Adran Refeniw a Budd-daliadau Awdurdodau Lleol Eraill
 • Adrannau Cofrestru Etholiadol Awdurdodau Lleol eraill
 • Adrannau Bathodyn Glas Awdurdodau Lleol eraill
 • Heddlu Dyfed Powys ac Awdurdodau Heddlu eraill
 • Cyngor ar Bopeth
 • Partneriaeth Prosesu Cosbau Cymru
 • Asiantau Gorfodi
 • Y Tribiwnlys Cosbau Traffig
 • Canolfan Gorfodi Traffig
 • Cwmnïau Llogi Ceir
 • Motability
 • European Parking Collection Ltd

Mae yna sefyllfaoedd penodol eraill hefyd lle mae'n bosibl y bydd gofyn i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi, fel:

 • Lle mae'n ofynnol i'r Cyngor ddarparu'r wybodaeth yn ôl y gyfraith
 • Lle mae angen datgelu'r wybodaeth i atal neu ganfod trosedd
 • Lle mae datgelu er budd hanfodol yr unigolyn dan sylw

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu