Archebu a Chasglu - Cwestiynau Cyffredin Cwsmeriaid

Beth yw Archebu a Chasglu? Cynllun newydd benthyca llyfrau yw hwn sy'n cael ei gyflwyno gan lyfrgelloedd Powys. Mae'r cyfyngiadau coronafeirws sydd yn eu lle'n golygu na allwn agor ein drysau ar gyfer pori drwy'r silffoedd ar hyn o bryd. Felly ry'n ni'n ceisio bod yn greadigol wrth gael llyfrau atoch chi! Trwy'r gwasanaeth hwn gallwch chi ofyn am lyfrau gan y llyfrgell, un ai dros y ffôn neu ar y rhyngrwyd. Wedyn awn ni ati i'w pacio a'u rhoi'n barod i chi eu casglu o lyfrgelloedd penodedig ar amser rydym yn cytuno arno.

Sut ydw i'n trefnu casglu'r llyfrau? Gallwch chi drefnu casglu trwy ffonio ein llinell gais llyfrgell ar 01597 827460. Fel arall, gallwch chi lenwi ffurflen gais am lyfrau ar-lein yma: Gwasanaeth archebu a chasglu  Yn dilyn hynny byddwch chi'n derbyn neges gennym o fewn ychydig o ddyddiau'n rhoi manylion y dyddiad casglu.

Hefyd mae gennym gyfeiriad e-bost lle gallwch chi anfon cwestiynau llyfrgell cyffredinol: llyfrgelloedd@powys.gov.uk

Oes rhaid i mi dalu ar gyfer y gwasanaeth hwn?Nac oes, mae'r gwasanaeth am ddim. Hefyd, rydym yn adnewyddu benthyciadau llyfrau'n awtomatig cyn eu dyddiad dychwelyd, felly does dim perygl cael dirwyon neu ffioedd i'w talu. Dydyn ni ddim yn codi pris am fenthyca llyfrau llafar ar hyn o bryd.

Beth yw oriau agor y llinell gais llyfrgell?Mae ein llinell gwneud cais am lyfrau ar agor yn ystod yr oriau isod:

Dydd Llun - dydd Gwener
9am - 5pm

Gaf i gasglu o'r llyfrgell?Rydym yn rhedeg y gwasanaeth o 7 llyfrgell ar hyn o bryd: Aberhonddu (y Gaer), Llandrindod (Gwalia), Llanfyllin, Machynlleth, Y Drenewydd, Y Trallwng ac Ystradgynlais. Rydym hefyd yn gweithio gyda rhwydweithiau gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol ledled y sir i drefnu casgliadau o leoliadau eraill, lle bo modd.

Am faint alla i fenthyg y llyfrau?Byddwn yn rhoi'r llyfrau ar eich cerdyn llyfrgell am gyfnod safonol o bedair wythnos. Fodd bynnag, mae adnewyddu llyfrau'n awtomatig yn golygu nad oes rhaid i chi boeni am gael dirwy os na allwch chi gael y llyfrau yn ôl i ni mewn pryd.

Faint o lyfrau gaf i eu benthyca?Cewch hyd at ddeg eitem ar bob cerdyn llyfrgell. Os ydych chi'n archebu fel teulu mae hynny'n golygu y cewch chi ddeg llyfr ar gyfer pob unigolyn yn eich cartref sydd â cherdyn llyfrgell.

Gaf i ddewis pa lyfrau dw i am eu cael?Byddwn ni'n rhoi cyfle i chi ofyn am lyfrau ffuglen a ffeithiol, a byddwch chi'n gallu dweud ym mha fformat hoffech chi gael y llyfrau (e.e. Print Bras, llyfr llafar). Mae'n ddrwg gennym ond fyddwn ni ddim yn gallu derbyn ceisiadau am deitlau penodol ar hyn o bryd. Ond rydym yn eich annog i ddweud wrthym ba fath o lyfrau sy'n mynd â'ch bryd. Allwn ni ddim dweud yn bendant y gallwn ddarparu popeth ry'ch chi'n gofyn amdano, ond bydd ein llyfrgellwyr yn gwneud eu gorau glas!

Oherwydd ein gofynion cwarantîn, ni fydd llyfrgellwyr yn gallu ymateb i geisiadau wyneb yn wyneb pan fyddwch yn casglu eich archeb.  Gallwch ofyn am lyfrau ar-lein neu drwy ein llinell cais dros y ffôn yn unig.

Gaf i fenthyca DVDs?Ni allwn roi benthyg DVDs ar hyn o bryd.

Gaf i ond ddychwelyd llyfrau dw i wedi eu darllen pan dw i'n codi rhai newydd, neu gaf i eu gollwng yn y llyfrgell ar ddiwrnod gwahanol?Fydd y 7 llyfrgell ddynodedig ddim ar agor ar oriau gosod, felly mae'n debyg na fydd modd i chi ddychwelyd llyfrau heb drefnu hynny ymlaen llaw. Bydd y trefniadau'n amrywio ym mhob lleoliad: bydd gan rai llyfrgelloedd flychau gollwng lle gallwch chi ddychwelyd eich llyfrau, ond dydy'r rhain ddim ar gael ym mhob llyfrgell. Efallai y bydd lleoliadau eraill yn y gymuned lle gallwch chi ddychwelyd llyfrau, ond bydd rhaid gwneud trefniadau'n lleol. Rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â ni trwy'r llinell ceisiadau llyfrau os ydych chi'n dymuno dychwelyd llyfrau y tu allan i amser ry'n ni wedi'i bennu.

Gaf i archebu ar-lein?Cewch, wrth gwrs. Mae ein ffurflen gais ar-lein ar gael 24/7, a gallwch chi ei weld yma: Gwasanaeth archebu a chasglu

Ydych chi'n danfon llyfrau?Mae gwasanaeth danfon ar gael ar gyfer y rheiny sy'n gwarchod neu'n hunanynysu gyda symptomau, ond dim ond os na allan nhw drefnu i rywun arall gasglu ar eu rhan. Os na allwch chi gasglu, byddwn yn ceisio trefnu danfon y llyfrau atoch drwy ein rhwydwaith o wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol.

Oes rhaid i mi fod yn aelod o'r llyfrgell i ddefnyddio Archebu a Chasglu?Oes, ond dydy hi ddim yn cymryd yn hir i gofrestru. Gallwch chi wneud hynny ar-lein yma: https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/cy_GB/powys_cy/?rm=COFRESTRU+AR+L6%7C%7C%7C1%7C%7C%7C0%7C%7C%7Ctrue, neu drwy ffonio'r llinell ceisiadau llyfrgell: 01597 827460.

Gaf i ofyn i rywun arall gasglu fy llyfrau?Cewch, mae croeso i aelodau'r teulu, ffrindiau neu wirfoddolwyr ddod i gasglu'r llyfrau. Os ydych chi'n gofyn i rywun arall gasglu'ch llyfrau, cofiwch sicrhau bod manylion eich enw llawn a'ch rhif cerdyn llyfrgell ganddyn nhw.

Beth sy'n digwydd pan dw i'n casglu fy llyfrau?Byddwn ni wedi pacio eich detholiad o lyfrau mewn bag papur, a fydd wedi'i farcio'n glir gyda'ch enw a'ch rhif cerdyn llyfrgell. Bydd drysau'r llyfrgell yn agored i chi ddod i mewn a chasglu'ch bag ar yr amser ry'n ni wedi'i bennu. Ond ni fyddwch yn gallu mynd i mewn i'r llyfrgell i bori. Bydd staff y llyfrgell wrth law i roi cyfarwyddiadau i chi o bellter diogel.

Dw i wedi trefnu amser i gasglu ond alla i ddim bod yna - beth ydw i'n ei wneud? Ffoniwch y llinell ceisiadau llyfrgell ar 01597 827460 neu anfonwch e-bost atom ni: llyfrgelloedd@powys.gov.uk

Ar ba ddyddiau ydych chi ar agor ar hyn o bryd?Bydd y 7 llyfrgell benodedig ar agor ar gyfer casgliadau'n unig. Peidiwch ag ymweld â'r llyfrgelloedd yma y tu allan i'r amser casglu ry'n ni'n ei bennu oherwydd nid ydym yn cynnig oriau ymweld ar hyn o bryd. Mae ein llyfrgelloedd eraill yn parhau i fod ar gau yn llwyr am y tro.

Pryd fyddwch chi'n agor ar gyfer pori drwy'r silffoedd?Dydyn ni ddim yn gwybod eto pryd fydd Llywodraeth Cymru'n caniatáu ailagor ein llyfrgelloedd ar gyfer pori.

Dydw i heb glywed oddi wrthych ers i mi gyflwyno fy nghais. Sut ydw i'n gwybod eich bod  wedi'i dderbyn?

Os byddwch yn darparu cyfeiriad e-bost fel eich hoff ddull o gysylltu, dylech dderbyn e-bost cadarnhau awtomataidd cyn gynted ag y byddwch yn cyflwyno eich cais.  Os nad ydych wedi derbyn un, gwnewch yn siŵr nad yw wedi mynd yn ddamweiniol i'ch  ffolder e-bost sothach/spam.  Gallwch newid eich gosodiadau hidlo e-bost i atal hyn rhag digwydd yn y dyfodol.  Os nad ydych wedi rhoi cyfeiriad e-bost i ni, byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn pan fydd eich llyfrau yn barod i'w casglu. Mae croeso i chi anfon e-bost atom ar llyfrgelloedd@powys.gov.uk neu ein ffonio ar 01597 827460 os hoffech wneud yn siwr fod popeth yn iawn.

Gaf i siarad yn uniongyrchol â rhywun sy'n gweithio yn fy llyfrgell gangen?Mae staff ein llyfrgelloedd yn gweithio ychydig yn wahanol ar hyn o bryd, ac mae rhai wedi cael eu symud i wasanaethau eraill y cyngor i ddarparu cefnogaeth hanfodol yn ystod pandemig y coronafeirws. Cysylltwch â ni drwy'r llinell ffôn geisiadau, neu drwy e-bost a bydd ein staff llyfrgell yn ymateb i'ch ymholiadau'n briodol.

Ydy hi'n ddiogel?Mae'r gwasanaeth llyfrgell yn gofalu bod y llyfrau ry'ch chi'n gofyn amdanyn nhw'n ddiogel i'w trafod. Mae gan staff gyfarpar diogelu personol addas ac maen nhw'n dilyn canllawiau llym ar gyfer trafod llyfrau. Rydym yn cadw pob llyfr mewn cwarantîn am o leiaf 72 awr cyn y dyddiad casglu rydym wedi cytuno arno, ac am yr un amser ar ôl i chi eu dychwelyd. Rydym hefyd yn argymell eich bod yn gadael y llyfrau ry'ch chi wedi eu casglu am 72 awr pellach cyn cyffwrdd â nhw. Mae hwn yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ry'n ni'n pacio llyfrau mewn bagiau papur newydd sbon ac yn cael gwared â nhw ar gyfer ailgylchu yn syth ar ôl i chi ddod â'ch archeb yn ôl. A fyddech cystal â dychwelyd y llyfrau yn yr un bag wnaethon ni bacio'r llyfrau ynddo.

Ga i wirfoddoli i helpu i gludo llyfrau i bobl sy'n byw yn agos ata i?

Cewch, byddai hynny'n help mawr, diolch. Cofrestrwch yn eich swyddfa wirfoddoli leol neu ar-lein gyda PAVO. Ewch i: https://powys.volunteering-wales.net/vk/volunteers/index.htm

Sut galla i roi adborth ar y gwasanaeth Archebu a Chasglu?Ry'n ni'n croesawu'ch sylwadau am y gwasanaeth newydd hwn. Mae croeso i chi anfon e-bost llyfrgelloedd@powys.gov.uk neu ffonio'r llinell geisiadau llyfrgell ar: 01597 827460.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu