Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Gwneud cais am wahardd parcio

 

Gyda gwaharddiad parcio, mae'n bosibl gwahardd defnyddio lle parcio am gyfnod o amser yn erbyn gorchymyn rheoli traffig, lle'n berthnasol, er mwyn gwneud gwaith penodol ar eiddo gerllaw, i wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar briffordd, gwaith statudol ar gyfleustodau, digwyddiadau arbennig (gan gynnwys priodasau ac angladdau) neu i hwyluso llif traffig. 

 

Dim ond pan fydd nemor ddim effaith ar ddefnyddwyr ffyrdd, cerddwyr a busnesau lleol eraill y caiff ceisiadau eu hystyried.

Mae mannau parcio cyfyngedig yn cynnwys:

 • Mannau aros cyfyngedig
 • Mannau llwytho
 • Mannau parcio i bobl anabl
 • Mannau parcio i rai â thrwydded meddyg
 • Llinellau melyn dwbl a sengl
 • Mannau parcio i rai â thrwydded preswylwyr

Trwy gyflwyno trwydded gwahardd dros dro, ynghyd â'r arwyddion cysylltiedig, bydd yn hysbysu'r Swyddogion Gorfodaeth Sifil bod y lle parcio dan sylw wedi cael ei wahardd am y tro ar gyfer gwaith neu ddigwyddiad penodol, ac felly rhoddwyd caniatâd sy'n groes i gyfyngiadau sydd mewn lle.

 

Sut rydym yn asesu cais

Wrth asesu'r cais, byddwn yn edrych ar:

 • Beth yw effaith cymeradwyo'r cais, er enghraifft, byddwn yn edrych i weld a oes unrhyw waith ffordd neu unrhyw rwystrau eraill a gymeradwywyd yn yr ardal honno
 • Y goblygiadau o ran diogelwch ar y ffyrdd
 • A ydych wedi talu'r ffi gywir

Ni fyddwn yn cyflwyno gwaharddiad dros dro (heblaw mewn amgylchiadau eithriadol iawn) ar gyfer: 

 • arosfannau bysiau ac ardaloedd a gedwir ar gyfer defnyddwyr penodol, e.e. safleoedd tacsis
 • croesfannau wedi'u marcio â linellau igam ogam i ysgolion neu gerddwyr
 • lleoliadau o fewn 50 metr i gyffordd a reolir gan signal
 • lleoliadau lle y gall fod rwystr neu berygl difrifol i draffig neu gerddwyr
 • achosion lle mae amheuon ynghylch dilysrwydd y cais

 

 

Pa mor hir fydd hyn yn ei gymryd?

Mae'n rhaid i ni dderbyn ffurflen gais wedi'i llenwi gywir ynghyd â thaliad o leiaf saith diwrnod gwaith cyn y dyddiad dechrau arfaethedig. Mae hyn er mwyn galluogi rhoi ystyriaeth briodol i'r cynnig, ymgynghori â gwasanaethau eraill ac i gynnal archwiliad safle.

 

Costau

Mae trwydded yn costio £330.00 ynghyd â ffi weinyddol o £77.20 na ellir ei had-dalu.

Dim ond ceisiadau am hyd at 14 diwrnod a gaiff eu hystyried.  Os oes angen cyfnod o fwy na 14 diwrnod, yna byddai angen cyngor gan y Gasanaethau Parcio.

Os byddwch yn colli eich trwydded, bydd un newydd yn costio £25.

 

Ffurflen gais

I wneud cais am drwydded, bydd angen i chi ddangos: 

 • Bod gwir angen am atal parcio yn y man parcio dan sylw, er enghraifft i gyflawni tasg neu gyflawni gwaith
 • Nid oes gennych ddull amgen realistig o gyflawni'r gwaith na chynnal digwyddiad

Mae pob cais yn cael ei ystyried yn ôl ei rinweddau unigol, felly, a wnewch chi gofio bod angen rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl wrth wneud cais am waharddiad.

Gwneud cais am waharddiad parcio Gwneud cais am waharddiad parcio: Ffurflen Gais
 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu