SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynaliadwyedd a'r Cyngor

Click here to go to the 'Well-being in Powys' webpage

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)
Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2016, yw gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Sefydlodd y Ddeddf Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ym mhob ardal awdurdod lleol oedd yn cynnwys y cyngor, y bwrdd iechyd, y gwasanaeth tân ac achub a Chyfoeth Naturiol Cymru.  Y Bwrdd hwn sy'n gyfrifol am ddatblygu Asesiad Lles lleol a Chynllun Lles i'r ardal a fydd yn manylu'r camau sydd angen eu cymryd i fynd i'r afael â phroblemau lleol ac i gyfrannu at nodau llesiant cenedlaethol.
Mae Cynllun Llesiant Powys, Tua 2040, ar gael yma.

 

Animeiddiad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

 

Penodwyd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i Gymru, Sophie Howe, i roi cyngor a chymorth i gyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.  Bydd hyn yn cael ei wneud trwy ymweliadau, adolygiadau ac ymchwil.  Mae'r Comisiynydd hefyd yn gorfod llunio Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol a fydd yn ystyried barn pobl Cymru ac unrhyw ymchwil sydd ar y gweill.

 

 

Egwyddorion

Rhaid i gyrff cyhoeddus ddangos eu bod yn defnyddio'r egwyddorion datblygu cynaliadwy i lunio'u gwaith yn hytrach na fel prosiect i'w drin ar wahân. Gallwn wneud hyn trwy ddangos ein bod wedi ystyried y 5 ffordd ganlynol o weithio wrth i ni lunio penderfyniadau.

  • Tymor hir -ystyried sut y gallai'r hyn a wnawn yn awr effeithio ar gymunedau a gwasanaethau yn y dyfodol.
  • Atal - gweithredu i atal problemau rhag codi neu waethygu.
  • Integreiddio - ystyried sut y mae ein hamcanion llesiant yn cyfrannu at bob un o'r nodau llesiant, yn effeithio ar ein hamcanion eraill neu amcanion cyrff cyhoeddus eraill.
  • Cydweithredu - gweithio gydag eraill i gyflawni ein hamcanion llesiant.
  • Ymglymiad - annog pobl i ymgysylltu a chyflawni'r nodau llesiant, a sicrhau bod y bobl hynny'n adlewyrchu amrywiaeth cymunedau Powys.

 

Yr aelodau statudol sy'n gwasanaethu ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys yw: 
Cyngor Sir Powys 
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys  
Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Y rhai sydd yno drwy wahoddiad yw:

PAVO
Heddlu Dyfed Powys 
Comisiynwyr Heddlu a Throsedd
Llywodraeth Cymru
Gwasanaeth Prawf
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu