RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Datganiad Hygyrchedd

Mae ein tîm gwe yn parhau i weithio i sicrhau bod ein gwefan yn hygyrch i gynifer o'n cwsmeriaid â phosibl. Rydym hefyd wedi ymrwymo i wella a datblygu ein hamrywiaeth o wasanaethau ar-lein mewn ymateb i ofynion ein preswylwyr a'n busnesau.

Mae'r Datganiad Hygyrchedd hwn yn berthnasol i https://cy.powys.gov.uk, a gynhelir gan Gyngor Sir Powys.

Rydym am i gymaint o bobl ag y bo modd ddefnyddio'r wefan hon. Mae hynny'n golygu y dylech chi allu wneud y canlynol:

 • Newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau
 • Chwyddo i mewn hyd at 300% heb fod y testun yn diflannu i ochrau'r sgrîn
 • Llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • Llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • Gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio'r rhaglen darllen sgrîn (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud y wefan mor hawdd i'w deall ag y bo modd.

Rydym wedi dylunio'r wefan hon gyda nodweddion sy'n ei gwneud yn haws i'w defnyddio gan bawb, gan gynnwys y rhai hynny gydag anableddau gweld, anabledd clywedol, corfforol, lleferydd, gwybyddol neu anabledd niwrolegol. Ein nod yw cyrraedd lefel AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau (WCAG) 2.1. Dyma'r safon ryngwladol ar gyfer gwefannau a chynnwys hygyrch.

 

Ar y tudalen hwn:

Gwrando ar y wefan hon trwy ddefnyddio Browsealoud

Gwefannau sy'n gysylltiedig â Chyngor Sir Powys

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon?

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Y weithdrefn orfodi

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Baich anghymesur

Cynnwys nad yw'n dod o fewn cwmpas y rheoliadau

Sut aethon ni ati i brofi'r wefan hon

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Hygyrchedd Rhaglen Mapio

Diweddarwyd diwethaf

 

Gwrando ar y wefan hon gan ddefnyddio Browsealoud

Gallwch wrando ar gynnwys y wefan yn cael ei ddarllen yn uchel i chi trwy ddefnyddio teclyn Browsealoud ar y wefan hon.

Dilynwch y camau hyn:

 • Cliciwch ar logo teclyn Browsealoud ar y dde ar waelod eich sgrîn i weithredu'ch rhaglen.
 • Bydd hyn yn agor bar offer ar y tudalen a fydd yn dangos gwahanol ddewisiadau.
 • Gallwch symud y bar gwe-lywio trwy ddewis y saethau a llusgo'r bar lle hoffech chi ei gael e. Gallwch ddefnyddio Browsealoud ar gyfer y canlynol:
  • Testun-i-lais
  • Cyfieithu ar lafar ac yn ysgrifenedig
  • Chwyddo testun
  • Cynhyrchu MP3
  • Masg sgrîn (teclyn darllen sy'n dilyn eich llygoden neu'ch cyffyrddiad)
  • Teclyn gweld y wefan mewn diwyg syml
  • Dewisiadau addasu ar eich cyfer

Am fwy o gymorth a chefnogaeth ar sut i ddefnyddio Browsealoud, cliciwch ar y marc cwestiwn ym mar offer Browsealoud.

Yn ogystal, ceir nifer o ddewisiadau addasu ar gyfer eich porydd a'ch dyfais a fydd yn eich helpu i ddefnyddio'r wefan hon a gwefannau eraill yn fwy effeithiol.

Mae gan AbilityNet gyngor ar addasu'ch dyfais i'w wneud yn fwy hwylus os oes gennych anabledd.

 

Gwefannau sy'n gysylltiedig â Chyngor Sir Powys

Mae gwefannau eraill sy'n gysylltiedig â Chyngor Sir Powys, ac efallai y bydd dolenni iddyn nhw yn y wefan hon. Nid yw'r Datganiad Hygyrchedd hwn yn berthnasol i'r gwefannau hynny. Edrychwch ar bob gwefan unigol ar gyfer eu Datganiadau Hygyrchedd nhw.

 

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon?

Ry'n ni'n ymwybodol nad yw rhai adrannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch, er enghraifft:

 • Nid oes mod darllen llawer o ddogfennau PDF hŷn gyda meddalwedd darllen sgrîn
 • Mae rhaid tudalennau'n dangos map Google sy'n gallu bod yn anodd i ddefnyddwyr darllenydd sgrîn a defnyddwyr bysellfyrddau ei ddefnyddio.

 

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Ry'n ni'n wastad yn ceisio sicrhau bod y wefan hon mor hwylus ag y bo modd

Os oes gennych gwestiwn am hygyrchedd sy'n cynnwys:

 • cael trafferth cael hyd i wybodaeth neu ddefnyddio'r wefan
 • canfod problem hygyrchedd nas restrir ar y datganiad hwn
 • Os oes gennych sylwadau cadarnhaol am sut ry'n ni wedi llunio'r wefan i sicrhau y gallwch ei defnyddio'n hwylus

Cysylltwch â:

Y Tîm Hygyrchedd Digidol

Gwasanaethau Cwsmer

e-bost: website@powys.gov.uk

Ffôn: 01597 826000

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth am ddim trwy ein cyfleuster sgwrsio ar y we lle gallwch siarad â ni ar-lein

 

Gwybodaeth mewn ffurfiau eraill

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi am y wefan hon mewn diwyg gwahanol, megis PDF hygyrch, print mawr, diwyg hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille:

e-bost: website@powys.gov.uk

Ffôn: 01597 826000

Byddwn yn ystyried eich cais ac fe ddown ni yn ôl atoch cyn gynted ag y bo modd

Os na allwch chi weld y map ar y tudalen 'cysylltwch â ni', ffoniwch ni neu anfonwch e-bost i gael cyfarwyddiadau.

 

Cysylltu â ni ar y ffôn neu ymweld â ni wyneb yn wyneb

Mae dolenni sain clywedol ar gael yn ein swyddfeydd, neu os hoffech gysylltu â ni cyn i chi daro heibio gallwn drefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Ry'n ni'n darparu gwasanaeth cyfnewid testun (Relay UK ) ar gyfer pobl sy'n F/fyddar, pobl sydd â nam ar y clyw neu nam ar y lleferydd.

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer cyfarwyddiadau Cyfnewid Testun

Sylwch: Mae Relay UK yn costio ceiniog y funud i'w ddefnyddio ar ben costau galwad safonol a gallwch gysylltu â ni trwy ddefnyddio ap neu ffôn testun.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth am ddim trwy ein cyfleuster gwe-sgwrsio lle gallwch chi siarad â ni ar-lein.

 

Ewch i https://cy.powys.gov.uk/cysylltu i weld sut y gallwch chi gysylltu â ni.

 

Y Weithdrefn Orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn fodlon ynghylch sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cymorth a Chynghori Cydraddoldebau (EASS).

 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i sicrhau y gallwch ddefnyddio ei wefan yn hwylus, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â fersiwn AA 2.1 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We  oherwydd y diffygion cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

 • Nid oes dewis gweld testun y lle'r ddelwedd ar nifer fach o ddogfennau. O ganlyniad, nid yw pobl sy'n defnyddio darllenydd sgrîn yn gallu cael mynediad at y wybodaeth. Mae hwn yn methu maen prawf llwyddo WCAG 2.1 2.1.1 (cynnwys nad yw'n destun).
 • Mae'r delweddau hyn yn gysylltiedig â'r botwm Sgwrsio'n Fyw sy'n cael ei ddarparu gan drydydd parti. Ry'n ni wedi cysylltu â nhw i ddatrys y broblem hon ac mae gennym docyn cymorth ar y gweill.
 • Pan fyddwn ni'n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau ein bod yn defnyddio delweddau'n unol â'r safonau hygyrchedd.
 • Nid yw rhai o'n ffurflenni'n cynnwys botymau cyflwyno, felly yn dechnegol mae hyn yn methu maen prawf llwyddo 3.2.2 - WCAG 2.1. Fodd bynnag, oherwydd ein bod yn defnyddio templed ffurflen i ddangos a chwilio trwy ddata o gronfa ddata ar adegau, nid oes angen botwm cyflwyno.
 • Ar lai na phum tudalen, nid yw label yn y darn (fragment) dogfen yn cyfeirio at ddynodiadau dilys. Mae hwn yn methu maen prawf llwyddo 1.3.1 WCAG 2.1. Mae'r broblem hon yn rhan o 'declyn' a ddarperir gan drydydd parti ac ry'n ni wedi cysylltu â nhw i ofyn iddyn nhw ei ddatrys.
 • Nid oes gan rai o'n tablau briodoledd 'cwmpasu' (scope). Mae hwn yn methu maen prawf llwyddo 1.3.1 WCAG 2.1. Nid yw ein System Rheoli Cynnwys yn caniatáu i ni osod y briodoledd hon ar hyn o bryd. Ry'n ni wedi cysylltu â'n cyflenwr a gofyn iddyn nhw ychwanegu'r briodoledd. Disgwylir y bydd hyn yn cael ei adolygu gan ein cyflenwyr yn Chwarter 1 2021
 • Gyda rhai o'n ffurflenni nid oes modd gweld diben meysydd trwy'r rhaglenni. Mae hwn yn methu maen prawf llwyddo 1.3.5 WCAG 2.1. Ry'n ni wedi cysylltu â'n cyflenwr a gofyn iddyn nhw ddatrys hwn. Disgwylir y bydd hyn yn cael ei adolygu gan ein cyflenwyr yn Chwarter 1 2021
 • Mae rhai o'n dogfennau PDF a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau ac nid ydynt yn diwallu'r safonau hygyrchedd am resymau amrywiol (gweler y rhestr isod). Ry'n ni'n bwriadu nodi deg y cant o'r dogfennau y mae pobl yn eu cyrchu fwyaf a gweithio gyda'n gwasanaethau i atgyweirio unrhyw broblemau.
 • Nid yw tua 985 o ddogfennau PDF a gyhoeddwyd ar ôl 23 Medi 2018 yn bodloni'r safonau hygyrchedd am amryw o wahanol resymau (gweler y rhestr isod).
 • Ry'n ni'n bwriadu mynd i'r afael â'r materion hyn ar gyfer tua 420 o'r dogfennau hyn erbyn mis Ebrill 2021.
 • Mae gweddill y dogfennau'n ymwneud â'n Cynllun Datblygu Lleol, a rhoddir sylw i hwn o dan yr adran ar Faich Anghymesur isod.

Nid yw rhai o'n dogfennau PDF yn bodloni gofynion WCAG. Dyma restr o'r gofynion hyn:

 • Sicrhau bod labeli yn narn y ddogfen yn cyfeirio at ddynodiadau dilys (WCAG A 1.3.1)
 • Sicrhau mai H1 yw pennawd cyntaf mewn PDF (WCAG A 1.3.1)
 • Sicrhau bod penawdau PDF yn dilyn trefn resymegol (WCAG A 1.3.1)
 • Sicrhau bod digon o gyferbynnedd yn y testun (WCAG AA 1.4.3)
 • Sicrhau dogfennau PDF ar ffurf y gall peiriant eu darllen (WCAG A 1.1.1)
 • Sicrhau bod dogfennau PDF hir yn defnyddio nodau tudalen i hwyluso llywio'r testun (WCAG AA 2.4.5)
 • Gwella teitlau PDF gwan (WCAG A 2.4.2)
 • Diffinio teitl ar gyfer pob PDF (WCAG A 2.4.2)
 • Unioni dogfennau PDF nad oes ganddynt dagiau (WCAG A 1.3.1)
 • Sicrhau bod dogfennau PDF yn pennu iaith ddiofyn (WCAG A 3.1.1)
 • Pennu penawdau ar gyfer pob PDF (WCAG A 1.3.1)

 

Baich anghymesur

Dogfennau PDF a gyhoeddwyd ar ôl 23 Medi 2018

Mae tua 985 o ddogfennau PDF a gyhoeddwyd ar ôl 23 Medi 2018 nad ydynt yn bodloni rheoliadau hygyrchedd am resymau amrywiol. Mae 557 o'r rhain yn gysylltiedig â'n Cynllun Datblygu Lleol.

Rydym wedi asesu cost mynd i'r afael â'r materion sy'n perthyn i'r 557 dogfen Cynllun Datblygu Lleol. Credwn y byddai gwneud hynny yn awr, ar gyfer dogfennau Cymraeg a Saesneg, yn faich anghymesur o fewn ystyr rheoliadau hygyrchedd. Byddwn yn arolygu'r penderfyniad hwn o dro i dro a sicrhau bod y dogfennau ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd a fydd yn barod erbyn 2026 yn diwallu'r safonau hygyrchedd.

Dogfennau PDF a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 sydd yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau

Mae dros ddwy fil a hanner o ddogfennau PDF a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018. Mae rhai ohonynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau ac nid ydynt yn bodloni'r rheoliadau hygyrchedd am resymau amrywiol.

Rydym wedi asesu cost canfod ac unioni'r materion hyn. Credwn y byddai gwneud hynny yn awr, ar gyfer dogfennau Saesneg a Chymraeg, yn faich anghymesur o fewn ystyr rheoliadau hygyrchedd. Fodd bynnag, rydym yn arfaethu sicrhau y bydd y 10 y cant o'r dogfennau a gyrchir fwyaf yn bodloni rheoliadau hygyrchedd erbyn mis Medi 2021. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu fersiynau hygyrch o'r dogfennau ar ôl ar gais.

Yn ogystal, rydym wedi dechrau ymarfer i arolygu'r rhestr ddogfennau hon a thynnu unrhyw ddogfennau nad ydynt yn berthnasol bellach.

Pan rydym yn cyhoeddi dogfennau PDF newydd byddwn yn sicrhau eu bod yn cwrdd â'r safonau hygyrchedd.

 

Cynnwys nad yw'n dod o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Nid yw'r rhan fwyaf o'n dogfennau PDF a'n dogfennau Word yn bodloni safonau hygyrchedd. Er enghraifft, efallai nad ydynt wedi eu gosod fel eu bod yn hygyrch ar gyfer darllenydd sgrîn. Nid yw hwn yn bodloni maen prawf llwyddo 4.1.2 WCAG 2.1 (enw, gwerth rôl).

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn gofyn i ni unioni dogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu cywiro hen gylchlythyrau PDF, posteri neu ddeunydd ymgyrch a all fod ar gael i'w gyrchu o hyd.

Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word y byddwn yn eu cyhoeddi'n diwallu'r safonau hygyrchedd.

Nid yw llawer o'n dogfennau polisi wedi cael eu hysgrifennu mewn Cymraeg neu Saesneg clir. Mae'r mathau hyn o ddogfennau wedi'u heithrio o'r rheoliadau gan 'nad oes eu hangen at ddibenion gweinyddu mewn perthynas â'r tasgau a wneir', felly ar hyn o bryd nid ydym yn bwriadu dwyn y dogfennau hyn i drefn i'w gwneud yn hygyrch. 

Fideos byw

Nid oes gan ffrydiau fideo byw gapsiynau. Mae hwn yn methu maen prawf llwyddo 1.2.4 WCAG 2.1 (capsiynau - byw).

Nid ydym yn arfaethu ychwanegu capsiynau i ffrydiau fideo byw oherwydd eu bod fideo byw wedi'i eithrio o'r rheoliadau hygyrchedd.

 

Fideos a recordiwyd ymlaen llaw cyn 23 Medi 2020

Nid yw'r rhan fwyaf o'n fideos a recordiwyd ymlaen llaw a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2020 yn cynnwys capsiynau byw. Nid yw hwn yn diwallu maen prawf llwyddo 1.2.2 WCAG 2.1 Capsiynau (a recordiwyd ymlaen llaw). Efallai na fyddwn yn ychwanegu capsiynau at y fideos hyn oherwydd bod fideos a recordiwyd ymlaen llaw wedi eu heithrio o'r rheoliadau hygyrchedd.

Efallai y bydd rhaid i rai fideos a recordiwyd ymlaen llaw cyn 23 Medi 2020 gael disgrifiad sain - ond nid yw hwn wedi'i gynnwys. Nid yw hwn yn cwrdd â maen prawf llwyddo 1.2.5 WCAG 2.1 sain ddisgrifio (a recordiwyd ymlaen llaw). Ni fyddwn yn ychwanegu sain ddisgrifio at y fideos hyn oherwydd bod fideos a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2020 wedi'u heithrio o fodloni rheoliadau hygyrchedd.

Bydd unrhyw gynnwys fideo a recordiwyd ymlaen llaw a gyhoeddir ar ôl 23 Medi 2020 yn bodloni safonau hygyrchedd.

 

Sut aethon ni ati i brofi'r wefan hon

Cynhaliodd ein Tîm Hygyrchedd Digidol brofion ymarferol, yn ogystal defnyddion nhw feddalwedd profi awtomatig ar draws y wefan i gyd oddi wrth Silktide: https://silktide.com/solutions/accessibility/

Profon ni'r canlynol:

Profon ni dair mil o dudalennau gwe a 2,987 o ddogfennau PDF Saesneg. Wedyn aethon ni ati i unioni tudalennau gwe Cymraeg a Saesneg fel y bo'n briodol.

Wedi hynny rydym yn profi'r wefan bob yn bum diwrnod.

 

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn gwneud ein gorau glas i ddatrys y materion a nodir uchod. Rydym yn cadw golwg manwl ar ein gwefan yn barhaus i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â rheolau hygyrchedd. Gwella ein gwefan yw rhan o waith beunyddiol y Tîm Hygyrchedd Digidol.

 • Mae staff priodol wedi cael hyfforddiant hygyrchedd ac maent yn gweithio o fewn ein meysydd gwasanaeth i godi ymwybyddiaeth o'r angen i fodloni'r rheoliadau hygyrchedd.
 • Mae gennym reoliadau yn eu lle i sicrhau bod yr holl gynnwys newydd a gyhoeddir ar y wefan yn cydymffurfio â rheoliadau hygyrchedd.
 • Rydym yn rhedeg gwiriad hygyrchedd awtomatig ledled y wefan bob yn bum diwrnod ac yn cydweithio â staff meysydd gwasanaeth i ddwyn unrhyw broblemau i drefn.

 

Amserlen Sicrhau Gwefan Hygyrch

 • Mai 2020 - Cychwynnon ni waith adfer ar dudalennau gwe a dogfennau PDF
 • Awst 2020 - Cysyllton ni â chyflenwr trydydd parti sy'n darparu teclyn a ddefnyddir ar ein gwefan a gofyn iddynt ddatrys y broblem ganlynol: 'nid yw label yn narn y ddogfen yn cyfeirio at ddynodiadau dilys.' Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â maen prawf llwyddo 1.3.1 - WCAG 2.1
 • Awst 2020 - Cysyllton ni â chyflenwyr trydydd parti sy'n darparu ein System Rheoli Cynnwys a gofyn iddynt ddatrys y broblem ganlynol: 'nid oes gan dudalennau sy'n cynnwys tablau nodwedd 'cwmpas.' Bydd hwn yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â maen prawf llwyddo 1.3.1 - WCAG 2.1
 • Awst 2020  -       Cysyllton ni â chyflenwyr trydydd parti ein System Rheoli Cynnwys a gofyn iddynt ddatrys y broblem ganlynol: 'Nodi diben meysydd (dogfennau) gyda rhaglenni. Maen prawf llwyddo 1.3.5 WCAG 2.1, Disgwylir y bydd hyn yn cael ei adolygu gan ein cyflenwyr yn Chwarter 1 2021
 • Awst 2020  -       Cysyllton ni â chyflenwyr trydydd parti ein System Rheoli Cynnwys a gofyn iddynt ddatrys problemau gyda'n botwm 'Sgwrsio'n Fyw' (mae tocyn cymorth ar y gweill): 'Nodi testun arall ar gyfer delweddau sydd y tu fewn i ddolenni. Maen prawf llwyddo 1.1.1 WCAG 2.1 (cynnwys nad yw'n destun)'. 
 • Medi 2021  -          Rydym yn bwriadu sicrhau bod tua 420 o ddogfennau PDF Cymraeg a Saesneg a gyhoeddwyd ar ôl Medi 2018 yn bodloni'r safonau hygyrchedd canlynol sy'n dangos fel problemau ar hyn o bryd yn ein harchwiliad hygyrchedd o'r wefan:
 • Ebrill 2022  -  Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau ac nid ydynt yn bodloni'r rheoliadau hygyrchedd am resymau amrywiol. Ein bwriad yw y bydd o leiaf deg y cant o'r dogfennau a gyrchir fwyaf yn diwallu'r rheoliadau hygyrchedd.

 

Lluniwyd y datganiad hwn ar 18 Medi 2020. Fe'i diweddarwyd diwethaf ar 12 Chwefror 2021.

 

Os oes gennych syniadau neu awgrymiadau o ran sut y gallwn wella'r wefan cysylltwch â ni.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu