Sut i ddod yn Lywodraethwr Awdurdod Lleol

 

Rhaid i lywodraethwyr awdurdodau lleol allu dangos ymrwymiad i'w hyfforddiant a'u datblygiad parhaus ac i ddod i adnabod eu hysgol yn dda.

 

Mae'n rhaid i'ch Cynghorydd/Cynghorwyr lleol fod yn ymwybodol o'ch cais ac wedi cymeradwyo'r cais i chi fod yn llywodraethwr Awdurdod Lleol.

 

Mae cyfnod ymsefydlu trylwyr a chynhwysfawr yn hanfodol os yw llywodraethwyr newydd i ddeall eu rôl a gwneud cyfraniad effeithiol i'w corff llywodraethu, a disgwylir i lywodraethwyr awdurdodau lleol sy'n newydd i lywodraethu ysgolion fynychu'r hyfforddiant Sefydlu a Data gorfodol o fewn eu deuddeg mis cyntaf yn y swydd. Disgwylir hefyd i lywodraethwyr Awdurdodau Lleol ymgyfarwyddo â'r blaenoriaethau cenedlaethol a blaenoriaethau'r ysgol a bod yn barod i gadw eu gwybodaeth a'u sgiliau'n gyfredol.

 

Profiad

Dylai llywodraethwyr awdurdodau lleol feddu ar arbenigedd neu arbenigedd bywyd neu brofiad bywyd a fydd yn cyfrannu at set sgiliau'r corff llywodraethu gan gynnwys:

 • Arbenigedd busnes neu broffesiynol
 • Profiad fel llywodraethwr ysgol, ymddiriedolwr neu rôl wirfoddol arall
 • Profiad o weithio gyda phlant, pobl ifanc neu deuluoedd.

 

Sgiliau a Phriodoleddau

Bydd llywodraethwyr awdurdodau lleol yn gallu dangos y canlynol:

 • Angerdd ac ymrwymiad i wella ysgolion a chodi safonau i alluogi pob plentyn a pherson ifanc i gyflawni ei botensial
 • Ymrwymiad i weithio fel rhan o dîm
 • Meddwl ymchwilgar gyda'r gallu i gefnogi a herio'r pennaeth a thîm arweinyddiaeth yr ysgol yn briodol
 • Ymrwymiad i gyflawni rôl llywodraethwr awdurdod lleol ee mynychu cyfarfodydd, darllen gwaith papur ac ymweld â'r ysgol.

 

Gwerthoedd ac Ymddygiadau

Rhaid i lywodraethwyr Awdurdod Lleol gytuno i wneud y canlynol:

 • Gweithio fel rhan o dîm, a mynegi eu barn yn agored, yn gwrtais ac yn barchus
 • Parchu cyfrinachedd a'r angen i weithredu'n ofalus gan gynnwys defnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn gyfrifol
 • Cofnodi unrhyw fuddiannau busnes mewn cysylltiad â busnes y cyrff llywodraethu a datgan unrhyw wrthdaro buddiannau
 • Cynnal Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus
 • Cynnal gwerthoedd y Cyngor o weithredu'n broffesiynol, cadarnhaol, blaengar, agored a chydweithredol

 

Disgwylir i lywodraethwyr awdurdodau lleol lofnodi'r Cod Ymddygiad ar gyfer eu corff llywodraethu yn flynyddol

 

I ofyn am ddolen i'r ffurflen gais, cysylltwch â Chymorth i Lywodraethwyr, manylion isod.

 

Cysylltiadau

 • Ebost: governor.support@powys.gov.uk
 • Rhif ffôn:  01597 826402
 • Cyfeiriad: Cymorth i Lywodraethwyr, Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Dilynwch ni ar

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu