Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Dod yn Llywodraethwr Ysgol

Bydd Llywodraethwyr yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o oruchwylio'r ffordd y bydd yr ysgol yn cael ei rhedeg trwy gydweithio â'r Pennaeth, staff yr ysgol a'r cyngor.

Mae bod yn llywodraethwr yn rôl foddhaus ond yn un sy'n gofyn am lawer o ymroddiad. Does dim angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch chi i ddod yn llywodraethwr, ond mae angen i chi fod â diddordeb mewn pobl ifanc, dysgu ac addysgu. Bydd angen synnwyr cyffredin, a bydd angen i chi fod yn wrthrychol gyda meddwl agored, ac yn barod i ddysgu.

Mae bod yn llywodraethwr yn ymrwymiad difrifol. Mae'n rhaid i gyrff llywodraethu gyfarfod o leiaf unwaith bob tymor a bydd llawer ohonyn nhw yn cyfarfod ddwywaith y tymor. Bydd disgwyl i chi wasanaethu ar un neu fwy o is-bwyllgorau. Hefyd, cewch eich gwahodd i ddigwyddiadau yn yr ysgol, fel cyngherddau a gwasanaethau.

Y Pennaeth sy'n gyfrifol am reoli'r ysgol o ddydd i ddydd. Bydd y llywodraethwyr yn:

 • cytuno ar nodau a gwerthoedd yr ysgol
 • edrych ar ffyrdd o godi safonau a hybu addysgu a dysgu effeithiol, er mwyn i'r disgyblion gyrraedd eu llawn botensial
 • penderfynu beth maent am i'r ysgol ei chyflawni (y weledigaeth) a chreu cynlluniau fydd yn caniatáu i hynny ddigwydd
 • llunio penderfyniadau am gyllideb yr ysgol a chymeradwyo cynlluniau datblygu'r ysgol
 • helpu i osod ac adolygu'r polisïau sy'n darparu fframwaith eang y gall y Pennaeth a'r staff ei ddilyn wrth redeg yr ysgol 
 • monitro ac adolygu cynnydd eu hysgol
 • sicrhau bod anghenion disgyblion unigol yn cael eu diwallu, gan gynnwys anghenion ychwanegol
 • creu cynlluniau gweithredu i wella yn dilyn arolygiadau ysgolion
 • sefydlu a chynnal cysylltiadau positif â'r gymuned leol
 • cefnogi penderfyniadau gweithredu beunyddiol y  Pennaeth

Bydd y rhan fwyaf o lywodraethwyr yn cael eu penodi neu'u hethol i wasanaethu am dymor sy'n para pedair blynedd.

Mae sawl math o lywodraethwr. Pa fath bynnag ydych chi, rydych yn y rôl i ddod â'ch barn a'ch profiad chi i'r corff llywodraethwr, ac nid yn cynrychioli barn pobl eraill. Bydd y corff llywodraethu'n cynnwys y Pennaeth, rhai athrawon-lywodraethwyr ac efallai llywodraethwr o blith y staff sydd ddim yn dysgu. Hefyd, gallai ysgolion eglwys gynnwys llywodraethwr sefydledig. Bydd gweddill y llywodraethwyr yn dod o'r grwpiau canlynol:

Cymuned

Rhieni disgyblion yr ysgol sy'n ethol rhiant-lywodraethwyr. Pan fydd lle gwag ar gyfer rhiant-lywodraethwr, gofynnir i'r rhieni am enwebiadau, ac os oes mwy nag un yn cael ei enwebu, yna bydd yna etholiad.
Awdurdod LleolYr Awdurdod Lleol sy'n penodi llywodraethwyr ALl. Fel arfer, maent yn bobl â sgil benodol a defnyddiol, neu maent yn hysbys am eu gwaith cymunedol a diddordeb mewn addysg.
Llywodraethwyr Cymunedol YchwanegolY corff llywodraethu sy'n dewis y llywodraethwyr cymunedol. Mae'n bosibl fod ganddynt sgiliau penodol, neu gallant ddod o grwp penodol, er enghraifft y gymuned fusnes.
Additional Community governorsCynghorau tref neu gymuned sy'n penodi'r Llywodraethwyr Cymunedol Ychwanegol.

 

Dylai llywodraethwyr newydd ofyn i'r clerc am y dogfennau canlynol:

 • Cynllun Datblygu cyfredol yr Ysgol
 • Yr Adroddiad Blynyddol mwyaf diweddar i Rieni
 • Prosbectws yr Ysgol
 • Cofnodion cyfarfodydd diweddar y corff llywodraethu
 • Rhestr o aelodau'r corff llywodraethu
 • Calendr cyfarfodydd y corff llywodraethu
 • Copi o strwythur staffio'r ysgol
 • Cynllun o'r ysgol
 • Copi o adroddiad diweddar ar gyllideb yr ysgol
 • Unrhyw bolisi ysgol arall

Dylech gyfarfod â'r Pennaeth a/neu gadeirydd y llywodraethwyr cyn eich cyfarfod cyntaf, er mwyn i chi ddod i'w hadnabod a gofyn unrhyw gwestiynau. Mae'n bosibl y byddwch yn cael mentor hefyd - llywodraethwr profiadol sy'n gallu eich helpu i ddysgu tra byddwch yn y rôl.

Rhowch wybod i ni os oes:

llywodraethwr newydd wedi dechrau Hysbysiad o Lywodraethwr Newydd

llywodraethwr wedi ymddiswyddo Hysbysiad o ymddiswyddiad llywodraethwr

llywodraethwr wedi cael ei ail-benodi Hysbysiad am ail-benodi llywodraethwr

llywodraethwr wedi newid cyfeiriad Hysbysiad o newid cyfeiriad llywodraethwr

Cysylltiadau

 • Ebost: governor.support@powys.gov.uk
 • Rhif ffôn:  01597 826402
 • Facebook: Llywodraethwyr Powys (gwybodaeth ar hyfforddiant, cylchlythyron a llawer mwy - mae hwn yn grŵp caeedig ar gyfer llywodraethwyr presennol yn unig)
 • Twitter: twitter.com/powyscc
 • Cyfeiriad: Cymorth i Lywodraethwyr, Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu