Cronfa Adfywio Cymunedol y DU - Gwahoddiad i Gyflwyno Cynigion Prosiect

Mae Cyngor Sir Powys yn gwahodd ceisiadau i Gronfa Adfywio Cymunedol y DU gan adrannau'r Cyngor a sefydliadau sy'n dymuno cyflwyno gweithgareddau ym Mhowys.

Er mwyn helpu ardaloedd lleol i baratoi ar gyfer cyflwyno Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae Llywodraeth y DU yn darparu cyllid yn 2021/22 trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Nod y Gronfa hon yw cefnogi pobl a chymunedau mwyaf anghenus ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd a fydd yn buddsoddi mewn sgiliau, cymunedau a lleoedd, busnesau lleol, a helpu pobl fynd nôl i'r byd gwaith.

Rhaid i brosiectau gyflwyno gweithgareddau sy'n unol â Phrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ac alinio ag o leiaf un o'r blaenoriaethau buddsoddi hyn:

  • Buddsoddi mewn sgiliauUK Government Logo
  • Buddsoddiad ar gyfer busnesau lleol
  • Buddsoddi mewn cymunedau a lleoedd
  • Helpu pobl i'r byd gwaith

Nid oes unrhyw ddyraniadau ariannol i'r blaenoriaethau hyn.

Mae Llywodraeth y DU yn rhagweld y bydd yn cefnogi ystod o brosiectau yn ôl thema a maint, ond anogir ymgeiswyr i wneud yn fawr o'r  effaith a'r cyflawniad mwyaf posibl trwy brosiectau mwy o faint (£500,000 +) lle mae hyn yn bosibl.  Ni all y rhestr fer o geisiadau â blaenoriaeth yn y sir fod yn fwy na £3 miliwn.  

Gan fod 90% o'r cyllid sydd ar gael trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU yn gyllid refeniw a dim ond ar gael yn 2021/22, dylai prosiectau fod yn seiliedig ar refeniw yn bennaf, neu'n gyfan gwbl. Ni chefnogir prosiectau sy'n canolbwyntio'n bennaf ar adeiladu neu waith adnewyddu helaeth ar adeiladau, prynu tir neu brynu darnau mawr o offer.

Mae Cyngor Sir Powys wedi'i ddynodi'n awdurdod arweiniol gan Lywodraeth y DU, a bydd yn gyfrifol am gyhoeddi'r gwahoddiad hwn; derbyn cynigion; arfarnu a llunio rhestr fer o'r ceisiadau  a anfonir at Lywodraeth y DU i'w hystyried; talu grantiau i brosiectau llwyddiannus a rheoli eu perfformiad.   Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw 5.00 p.m. 17 Mai 2021.

Oherwydd hyn, a gan fod Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn broses gystadleuol, ni fydd Cyngor Sir Powys a Llywodraeth y DU yn mynd i drafodaethau gyda chynigwyr.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu