HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

Er mwyn cynorthwyo cartrefi o oedran gwaith incwm isel, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf ar gyfer 2021.

Mae'n bosibl bod hawl gan unrhyw gartref sy'n derbyn budd-dal incwm isel gael taliad senglo £100 oddi wrth Gyngor Powys i ddarparu peth cymorth tuag at dalu biliau tanwydd drwy gydol y gaeaf.

Rhaid i chi wneud cais rhwng 13 Rhagfyr 2021 ac 17 Chwefror 2022. Ni allwn dderbyn ceisiadau ar ôl y dyddiad hwnnw.

Er mwyn derbyn y grant hwn bydd angen i chi ddangos y canlynol:

 • Rhaid bod un aelod o'ch cartref yn derbyn un o'r budd-daliadau canlynol - Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth yn Seiliedig ar Incwm. Credyd Cynhwysol, neu Gredyd Treth Gwaith
 • Rhaid eich bod chi'n derbyn y budd-dal ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022
 • Rhaid taw chi yw'r un sy'n talu'r biliau ynni yn eich cartref
 • Rhaid i'r eiddo rydych yn hawlio ar ei gyfer fod y prif neu'r unig le byw
 • Dim ond unwaith y gallwch ei hawlio ar gyfer yr eiddo.
 • Rhaid bod gennych o leiaf un math o gyflenwad tanwydd o'r prif gyflenwad (o'r grid) ar gyfer nwy neu drydan i'r cartref

Nodwch, nad oes ots sut ydych chi'n talu eich biliau ynni. Bydd y taliad ar gael i bob cartref cymwys, boed yn talu am ei danwydd drwy fesurydd talu ymlaen llaw, drwy ddebyd uniongyrchol neu drwy dalu bil yn chwarterol.

Os byddwch yn llwyddiannus:  

Caiff taliadau eu gwneud yn ystod mis Ionawr 2022 tan fis Mawrth 2022

Byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost i roi gwybod bod taliad ar ei ffordd.

Os na fyddwch yn llwyddiannus:

Caiff eich cais ei wrthod os na fyddwch yn bodloni'r meini prawf cymhwyso. Ni allwch apelio na gofyn am adolygiad o'ch cais. Byddwn yn rhoi gwybod i chi pam na wnaethoch lwyddo gyda'r dyfarniad. Mae'n bosibl hefyd y byddwn yn gallu eich helpu os oedd gwybodaeth ar goll o'ch cais.

Sut i ymgeisio:

Yn gynnar ym mis Rhagfyr, bydd Cyngor Powys yn ysgrifennu at bawb yr ydym yn credu allai fod yn gymwys, gyda manylion am sut i ymgeisio.

Fodd bynnag, nid ydym yn gwybod beth yw amgylchiadau pawb, felly os na fyddwch wedi derbyn llythyr erbyn 13 Rhagfyr 2021, mae croeso i chi ymgeisio p'run bynnag. 

Bydd angen i chi gael y canlynol yn barod yn eich cartref:

 • Eich Rhif(au) Yswiriant Gwladol
 • Eich Dyddiadau Geni
 • Rhif cyfeirnod eich Hawliad Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor (os ydych yn ei dderbyn)
 • Eich rhif cyfeirnod Treth y Cyngor (os oes un gennych)
 • Enw a chyfeirnod y cwmni sy'n darparu eich ynni gwresogi.
 • Os nad ydych yn talu Treth y Cyngor yn yr eiddo ac rydych yn talu am eich tanwydd trwy fil, copi o'ch bil ynni diweddaraaf i'w lanlwytho (fel dogfen pdf)
 • Os nad ydych yn talu Treth y Cyngor yn yr eiddo ac mae gennych fesurydd blaendal, bydd rhaid i chi anfon eich cadarnhad e-bost mwyaf diweddar yn dangos blaendal atodol diweddar a copi neu lun wedi'i sganio o dderbynneb Pay Point neu debyg yn dangos eich bod wedi gwneud tâl atodol yn ddiweddar.
 • Cais Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf Cais Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

 

Os ydych chi'n talu am danwydd nad yw ar y grid, mae yna gynllun y gallwch hawlio ar ei gyfer trwy'r  Gronfa Cymorth Dewisol.

Os oes angen help arnoch i ymgeisio neu gymorth ynghylch cyngor grant neu fudd-dal neu gymorth am ddyfarniad cefnogi yn gyffredinol, ffoniwch ni ar 01597 826345.

Efallai y byddwch yn dal i wynebu caledi ariannol difrifol hyd yn oed os ydych chi'n gallu hawlio'r grant hwn.  Os hynny, fe allech wneud cais i'r Gronfa Cymorth Dewisol Discretionary Assistance Fund (DAF) | GOV.WALES

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu