gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol Oedolion ym Mhowys

Image of a carer laughing with an older couple

Rydym yn cefnogi pobl i fyw'r bywyd gorau y gallant. Trwy ganolbwyntio ar hyr hyn sy'n wirioneddol bwysig, rydym yn gweithio ochr yn ochr ag unigolyn i'w helpu i ddarganfod yr atebion gorau.

Mae gan yr adran Gofal Cymdeithasol Oedolion amrywiaeth o dimau arbenigol sy'n darparu gwybodaeth, cyngor neu gymorth. Rydym yn gweithio mewn cydweithrediad ym maes Gofal Cymdeithasol ac Oedolion a Chomisiynu, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, a'r sectorau preifat a gwirfoddol.

Os nad ydych chi'n siwr beth yw'r swydd orau i chi, gallwn gynnig rhagor o wybodaeth yn ein hadran ar rolau'r swyddi. Gallwch hefyd ddarllen rhagor am fanteision gweithio gyda ni a'r buddion allai fod ar gael i chi.

Swyddi Gwag

Mae rhai o'n cyfleoedd presennol wedi'u nodi isod. Gallwch gael gwybodaeth am ein holl swyddi gwag ar ein gwefan recriwtio.

Trefnydd Gofal yn y Cartref ac Ail-alluogi

I gynorthwyo neu alluogi unigolion i barhau i aros o fewn y gymuned, a fydd yn ei dro'n cyfoethogi ansawdd eu bywydau.

Cydlynydd Ansawdd Data

Gwneud tasgau penodol sy'n ymwneud â dilysu data cleientiaid ar Systemau TGCh Gwasanaethau Cymdeithasol i gefnogi gwybodaeth reoli

Rheolwr Tîm Trosglwyddo Cleifion Ysbyty

Dyma gyfle cyffrous i chi arwain tîm trawsffiniol rhyddhau o'r ysbyty ym Mhowys

Gweithiwr Cymorth Ailalluogi - Ystradgynlais

Rydym yn gweithio mewn ffordd sy'n seiliedig ar gryfderau er mwyn helpu unigolion fod mor annibynnol a diogel â phosibl yn eu cartrefi a'u cymunedau

Uwch Ymarferydd Iechyd Meddwl

Cynorthwyo'r Rheolwr Tîm i reoli llwyth gwaith y tîm a hyrwyddo asesu, cynllunio gofal, ymyrryd ac adolygu

Uwch Weithiwr Cymdeithasol Tim Dyletswydd Argyfwng

Sicrhau bod gwasanaeth dyletswydd argyfwng effeithiol yn cael ei drefnu a'i gyflwyno tu allan i oriau arferol ym Mhowys.

Gweithiwr Cymdeithasol (Iechyd Meddwl)

Mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion am benodi Gweithwyr Cymdeithasol (gweithiwr proffesiynol iechyd meddwl cymeradwy) i ymuno â'r timoedd iechyd meddwl cymunedol ar draws Powys.