gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Mae Freedom Leisure yn dathlu 20 mlynedd o wella bywydau drwy hamdden

Freedom Leisure

4 Ebrill 2022

Freedom Leisure
Mae Freedom Leisure, un o brif ymddiriedolaethau hamdden elusennol nid-er-elw'r DU, yr wythnos hon yn dathlu 20 mlynedd o lwyddiant yng nghanolfannau hamdden a lleoliadau diwylliannol ar ran ei phartneriaid mewn awdurdodau lleol ledled Cymru a Lloegr.

Ffurfiwyd yr ymddiriedolaeth elusennol ar 1 Ebrill 2002, gan ddechrau trwy reoli pedair canolfan hamdden yn Nwyrain Sussex ar ran Cyngor Dosbarth Wealden. Dros yr 20 mlynedd diwethaf, gwelodd yr ymddiriedolaeth dwf eithriadol ac mae bellach yn rheoli 109 o gyfleusterau ledled Cymru a Lloegr, yn amrywio o byllau nofio cymunedol lleol, canolfannau hamdden rhanbarthol a theatrau i atyniadau twristaidd mawr.

Mae Freedom Leisure bellach yn un o ymddiriedolaethau hamdden nid-er-elw mwyaf blaenllaw'r DU ac un peth nad yw wedi newid yn yr 20 mlynedd diwethaf yw ei genhadaeth i wella iechyd a lles yr holl gymunedau y mae'n eu gwasanaethu.

Mae Freedom Leisure yn falch o ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio'n lleol ac mae wedi ymrwymo i'w datblygiad parhaus, gan gynorthwyo cymunedau lleol i aros yn iach ac yn hapus, er enghraifft mae 60,000 o blant bellach yn cymryd rhan yn ysgol nofio Freedom Leisure bob wythnos. Fel sefydliad nid-er-elw, mae ei holl arian dros ben yn cael ei ailfuddsoddi i gefnogi'r amcanion a rennir gyda phartneriaid awdurdodau lleol i gynyddu cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol a gwella iechyd a lles cymunedau lleol.

Un o gryfderau allweddol yr ymddiriedolaeth hamdden fu ei dull cydweithredol o weithio gyda'i phartneriaid a'r gred mewn rhedeg cyfleusterau mewn partneriaeth gref a dilys. Mae hyn yr un mor wir heddiw ag y bu erioed wrth i'r ymddiriedolaeth fynd allan o'r pandemig diweddar ac mae pethau'n gwella ar ôl gorfod cau canolfannau hamdden a wynebu realiti'r cynnydd mewn prisiau ynni sydd ar fin digwydd. Mae hyn yn fygythiad gwirioneddol i hyfywedd rhai gwasanaethau hamdden yn y DU.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Freedom Leisure, Ivan Horsfall Turner, sydd wedi bod yn yr ymddiriedolaeth ers ei sefydlu; "Rydym yn falch iawn o'r 20 mlynedd rydym wedi bod yn rhedeg lleoliadau hamdden a diwylliannol ledled y DU. Rydym wedi teithio'n bell ers 2002 ac rydym yn edrych ymlaen yn gadarn at y dyfodol a thwf parhaus Freedom Leisure gyda mwy o bartneriaethau, a gallu ehangu ein cyrhaeddiad i gymunedau newydd, gan barhau i wneud gwahaniaeth i iechyd ein cymunedau a gwella bywydau drwy hamdden."

Ychwanegodd Ivan, "Rydym yn wynebu heriau yn y dyfodol agos, yn enwedig gyda'r cynnydd mewn prisiau ynni a'r argyfwng mewn costau byw ond rydym yn mynd ati'n rhagweithiol i wynebu'r rhain. Enghraifft o'n dull arloesol yw lansio ein hymrwymiadau Amgylcheddol a Chynaliadwyedd i fod yn sero net erbyn 2030 a gweithio gyda'n partneriaid cleient a'n cwsmeriaid i gael effaith ystyrlon go iawn ar newid yn yr hinsawdd lle gallwn. "

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://www.freedom-leisure.co.uk/about-freedom-leisure/