gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Gwobrau Gwaith Diogelu yn cydnabod ymroddiad gweithwyr diogelu proffesiynol

Powys County Council’s Child Exploitation Team with Jonathan Griffiths Chair of the Mid and West Safeguarding Board for Adults

23 Mai 2022

Powys County Council’s Child Exploitation Team with Jonathan Griffiths Chair of the Mid and West Safeguarding Board for Adults
Cafodd ymroddiad, cadernid a gwaith caled ein gweithwyr diogelu proffesiynol ei gydnabod fel rhan o seremoni wobrwyo ranbarthol.

Cynhaliodd Byrddau Diogelu Plant Canolbarth a Gorllewin Cymru (CYSUR) a'r Byrddau Diogelu Oedolion (CWMPAS) ei seremoni wobrwyo gyntaf i gydnabod cyfraniad gweithwyr allweddol wrth gadw plant ac oedolion mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau'n ddiogel.

Cafodd pump aelod staff Cyngor Sir Powys eu rhoi ar y rhestr fer am eu gwaith ar draws Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Gwasanaethau Plant, gyda thri ohonynt yn derbyn cymeradwyaeth am eu gwaith.

Cafodd Zoe Ellams, Gweithiwr Llesiant yn nhîm Gwasanaethau Plant gymeradwyaeth uchel yn y categori Dangos Ymroddiad Eithriadol wrth Ddiogelu Plant mewn perygl yn ystod cyfyngiadau COVID.  Cafodd Zoe ei chydnabod am ei gwaith di-flino yn helpu teulu yn ystod y pandemig a'i harbenigedd wrth alluogi plentyn gydag anghenion cymhleth i fynegi a phrosesu teimladau ar ôl colli rhiant yn sydyn iawn.

Derbyniodd Jess Antrobus, Rheolwr Tîm Diogelu Oedolion gymeradwyaeth uchel yn y categori Dangos Gwaith Eithriadol wrth Ddiogelu Oedolion mewn Perygl.  Mae Jess wedi datblygu adnoddau hyfforddi i helpu ymarferwyr a phartneriaid wella'u dealltwriaeth yn y maes diogelu oedolion mewn perygl.

Cafodd Tîm Camfanteisio ar Blant Powys eu cymeradwyo yn y categori Arloesedd a Chreadigrwydd yn arwain at gwella gwaith diogelu i blant neu oedolion mewn perygl.  Mae'r tîm wedi llwyddo i hwyluso dull aml-asiantaeth i wella'r gefnogaeth i blant mewn perygl o gamfanteisio fel bod y bobl ifanc ac aelodau'r teulu'n teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u grymuso.

Dywedodd Ali Bulman, Cyfarwyddwr Gweithredol sy'n gyfrifol am Ofal Cymdeithasol i Oedolion a Gwasanaethau Plant: "Rwy wrth fy modd bod gwaith Jess, Zoe a Thîm Camfanteisio ar Blant Powys wedi cael ei gydnabod fel hyn.

"Mae'r timoedd wedi bod yn gweithio dan bwysau enfawr ac mae eu hymrwymiad i wneud eu gorau glas i deuluoedd a thrigolion yn rhyfeddol.  Da iawn chi a diolch yn fawr iawn i'r holl staff am eu holl waith yn cadw plant ac oedolion mwyaf bregus ein cymunedau'n ddiogel."

Yn bresennol ac yn annerch y seremoni oedd Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol Julie Morgan, a dywedodd: "Mae'n bleser ac yn anrhydedd gallu dathlu gwobrau Gwaith Diogelu sy'n cydnabod gwaith caled, sgiliau ac ymroddiad y rhai sydd yna, yn arbennig o gofio'r heriau aruthrol i wynebu'r sector ers mis Mawrth 2020."