gwelededd ddewislen symudol Toggle

Canolfan Addysg Cychwyn Newydd yn ehangu ei darpariaeth addysg

Image of opening of New Start Centre

30 Tachwedd 2022

Image of opening of New Start Centre
Cadarnhaodd y cyngor sir fod lleoliad addysg yn Aberhonddu wedi ehangu ei ddarpariaeth i helpu dysgwyr rhwng 6-11 oed oresgyn rhwystrau at ddysgu.

Mae'r Ganolfan Addysg Cychwyn Newydd sef yr Uned Atgyfeirio Disgyblion yn Aberhonddu, wedi bod yn cynnig darpariaeth addysg amgen i ddysgwyr oed uwchradd ers 2014.   Mae'n helpu gydag anghenion unigol pob dysgwyr trwy gynnig profiadau dysgu uwch ac anogaeth fel bod disgyblion yn gallu ffynnu a thyfu ym mhob agwedd o'u datblygiad.

Erbyn hyn mae'r ganolfan wedi ychwanegu darpariaeth Cyfnod Allweddol 2 i ddysgwyr rhwng 6 - 11 oed fel bod y cyngor yn gallu cynnig ymyriadau cynnar sydd wedi'u teilwra'n benodol yn ôl anghenion sy'n dod i'r amlwg.

Gyda thîm Cyfnod Allweddol 2 penodedig a phrofiadol, mae'r ganolfan yn gallu cynnig ymyriadau addysgol uniongyrchol a phriodol fel bod dysgwyr yn gallu goresgyn unrhyw rwystrau at ddysgu.

Bydd dysgwyr Cyfnod Allweddol 2 yn gallu mynychu'r ganolfan yn llawn amser am floc o 12 wythnos, ac ar ddiwedd hwnnw bydd yna gyfnod pontio.  Ar ôl y cyfnod pontio bydd dysgwyr yn dychwelyd i'w lleoliad addysg brif ffrwd gyda'r gefnogaeth iawn a chyfle i ailgodi o brofiadau'r gorffennol a ffynnu.

Cyfleuster arall yw ystafell hyfforddi benodol a fydd yn caniatau i staff y ganolfan ddarparu hyfforddiant pwrpasol ac unigryw i leoliadau addysg prif ffrwd a darparwyr gwasanaethau er mwyn uwchsgilio a rhannu'r strategaethau a'r dulliau diweddaraf i reoli, mynd i'r afael, cefnogi a diwygio heriau y mae dysgwyr heddiw nid yn unig yn eu harddangos ond hefyd yn eu profi.

Dywedodd y Cynghorydd Pete Roberts, Aelod Cabinet ar gyfer Powys sy'n Dysgu: "Mae'r Unedau Atgyfeirio Disgyblion yn hyrwyddo darpariaeth addysgol pwrpasol sy'n helpu gydag anghenion unigol y dysgwyr trwy gynnig profiadau dysgu uwch ac anogaeth fel bod disgyblion yn gallu ffynnu a thyfu ym mhob agwedd o'u datblygiad.

"Rwy wrth fy modd fod y Ganolfan Addysg Cychwyn Newydd wedi ehangu'r ddarpariaeth i gynnwys dysgwyr Cyfnod Allweddol 2. Dyma gyfnod cyffrous i'r ganolfan ac i Bowys a dyma un o'r ychydig iawn o unedau atgyfeirio disgyblion yng Nghymru sy'n gallu darparu ar gyfer dysgwyr rhwng 6 - 16 oed ar un safle.

"Bydd y ganolfan yn sicrhau bod pob dysgwr yn gadael gyda'r gallu a'r hyder i symud ymlaen i gam nesaf eu bywydau a dod yn aelodau gweithgar o'u cymuned."