Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cadeirydd newydd ar gyfer Bwrdd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru

Image of Emma Thomas

8 Rhagfyr 2022

Image of Emma Thomas
Yr hydref hwn yng nghyfarfod blynyddol Bwrdd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru, cyhoeddwyd mai Emma Thomas yw Cadeirydd newydd y Bwrdd.

Mae Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru yn chwarae rôl allweddol wrth helpu'r rhanbarth i ddatblygu ei weledigaeth ar gyfer dysgu a sgiliau, cynrychioli llais y sector preifat, dylanwadu a chefnogi'r broses o wneud penderfyniadau a hyrwyddo rhanbarth Canolbarth Cymru ar lefel genedlaethol.

Ar hyn o bryd, Emma Thomas yw Rheolwr Adnoddau Dynol ABER Instruments, Gwneuthurwr Gwyddor Bywyd, ac mae wedi bod gyda'r cwmni ers y saith mlynedd a hanner diwethaf. Gyda gradd mewn Marchnata a'r Gyfraith o Brifysgol Aberystwyth, Diploma Israddedig, a Diploma Ôl-raddedig o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mewn Rheoli Adnoddau Dynol, mae Emma hefyd yn y broses o gwblhau ei gradd Meistr.

Yn ystod cyfnod Emma yn ABER Instruments mae wedi gweithio gyda Gyrfa Cymru, yn fwy diweddar fel Partner Gwerthoedd gydag Ysgol Penglais. Mae hi hefyd wedi hwyluso Cynllun Addysg Beirianneg Cymru ers sawl blwyddyn ar brosiectau peirianneg gyda grwpiau bach o ddisgyblion chweched dosbarth lleol.  

Dywedodd Emma Thomas: "Rwy'n teimlo'n angerddol dros ddarparu swyddi o ansawdd da o fewn yr ardal leol. Fel rhan o bwrpas arweiniol ABER Instruments, ein nod yw darparu cyflogaeth sefydlog hirdymor yn Aberystwyth, gan gynnig cyfle i bob gweithiwr dyfu a ffynnu. Fel sefydliad sy'n tyfu, mae nifer ein gweithwyr wedi cynyddu 80% ers 2015. Rwy'n ffodus fy mod wedi cael y cyfle o weithio gydag ysgolion lleol, gan ddarparu teithiau o amgylch y cyfleuster a sgyrsiau ynglŷn â gyrfaoedd. Mae hyn wedi rhoi cyfle gwych i ni ymgysylltu â'r genhedlaeth nesaf a chodi ymwybyddiaeth pobl ifanc o'n sefydliad, yr hyn rydyn ni'n ei wneud a'r hyn y gallwn ei gynnig.

"Rwyf wedi fy nghyffroi gan rôl Cadeirydd y Bwrdd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol ac yn gobeithio y gallwn fel grŵp helpu i wneud gwahaniaeth drwy sicrhau bod y ddarpariaeth sgiliau gywir ar gael i ddiwallu anghenion a gofynion Canolbarth Cymru. Mae cadw ein pobl ifanc gyda'r sgiliau cywir yn hanfodol i'n heconomi."

Gwnaed y penodiad gan y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion a'r Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd Cyngor Sir Powys. Dywedon nhw: "Hoffem estyn croeso cynnes i Emma fel Cadeirydd newydd y Bwrdd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol. Bydd rhai meysydd gwaith pwysig i'r Bwrdd yn y flwyddyn i ddod, megis y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau 3 blynedd newydd 2022-2025, a'i roi ar waith.

"Hoffem ddiolch hefyd i Adrian Watkins am ei ymroddiad a'i waith caled wrth helpu i sefydlu'r Bwrdd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, yn gyntaf fel Cadeirydd dros dro ac yna fel Cadeirydd parhaol tan y cyfarfod blynyddol lle trosglwyddodd y rôl i Emma. Mae Adrian wedi bod yn allweddol wrth ddod ag aelodau'r Bwrdd at ei gilydd i gydweithio ar feysydd allweddol i'w cyflawni, megis yr adroddiad Gwarant i Bobl Ifanc."

Dywedodd Adrian Watkins: "Rwyf wedi mwynhau fy nghyfnod fel Cadeirydd y Bwrdd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol a chynrychioli barn busnesau a phartneriaid Canolbarth Cymru yng nghyfarfodydd Llywodraeth Cymru gydag uwch weision sifil. Er fy mod yn camu i lawr fel Cadeirydd, byddaf yn dal yn aelod o'r Bwrdd ac rwy'n edrych ymlaen at weithio gydag Emma a pharhau i gefnogi gwaith y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol."

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru a datblygiadau eraill Tyfu Canolbarth Cymru drwy fynd i www.tyfucanolbarth.cymru neu dilynwch @GrowingMidWales ar Twitter a Tyfu Canolbarth Cymru | Growing Mid Wales ar LinkedIn.

This autumn at the annual Mid Wales Regional Skills Partnership Board meeting, Emma Thomas was announced as the new Chair of the Board.

The Chair of the Mid Wales Regional Skills Partnership plays a key role in helping the region to drive its vision for learning and skills, represent the voice of the private sector, to influence and support decision-making and to champion the Mid Wales region at a national level.

Emma Thomas is currently the HR Manager at ABER Instruments, a Life Science Manufacturer, and has been with the company for the last seven and a half years. With a Marketing & Law degree from Aberystwyth University, an undergraduate Diploma, and a Postgraduate Diploma from University of Wales Trinity Saint David in Human Resource Management, Emma is also currently in the process of completing her Masters. During Emma's time at ABER Instruments she has worked with Careers Wales, more recently as a Values Partner with Penglais School. She has also facilitated EESW (Engineering Education Scheme Wales) for several years on engineering projects with small groups of local sixth form pupils.  

Emma Thomas said: "I'm passionate about providing good quality jobs within the local area. As part of ABER Instruments Guiding Purpose, we aim to provide long term stable employment in Aberystwyth, offering all employees the opportunity to grow and flourish. As a growing organisation, our employee headcount has increased by 80% since 2015. I am fortunate to have had the opportunity of working with local schools, providing tours of the facility and careers talks. This has provided us with a great opportunity to engage with the next generation and raise young people's awareness of our organisation, what we do and what we can offer.

"I am excited by the role of Chair for the RSP and hope that as a group we can help to make a difference by ensuring the correct skills provision is available to meet the needs and requirements of Mid Wales. Retaining our young people with the correct skills is essential to our economy."

The appointment was made by Councillor Bryan Davies, Leader of Ceredigion County Council and Councillor James Gibson-Watt, Leader of Powys County Council. They said: "We would like to extend a warm welcome to Emma as the new RSP Board Chair. This coming year will see some important areas of work for the Board such as the new 3-year Employment and Skills Plan 2022-2025 and its subsequent implementation.

"We would also like to thank Adrian Watkins for his dedication and hard work in helping to establish the RSP Board, firstly as interim Chair and then as substantive Chair until the annual meeting where he handed the role to Emma. Adrian has been instrumental in bringing the Board members together working in partnership, to collaborate on key areas for delivery, such as the Young Persons Guarantee report."

Adrian Watkins said: "I've enjoyed my time as the RSP Board Chair and representing views of Mid Wales businesses and partners at Welsh Government meetings with senior civil servants. Although I'm stepping down as Chair, I will still be a Board member and look forward to working with Emma and continuing to support the work of the RSP."

Keep up to date with the Mid Wales Regional Skills Partnership and other Growing Mid Wales developments by visiting www.growingmidwales.co.uk , or following @GrowingMidWales on Twitter and Tyfu Canolbarth Cymru | Growing Mid Wales on LinkedIn.