Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Gwybodaeth ar gyfer Noddwyr / Teulu Lletya

Helpwch rywun sy'n ffoi o Wcráin trwy eu noddi a'u cynnal yn eich cartref neu gynnig llety hunangynhwysol:Sut gallwch chi helpu pobl Wcráin | LLYW.CYMRU

Rydym eisiau cefnogi trigolion sy'n dymuno gwirfoddoli i fod yn noddwyr - o gynnal nosweithiau gwybodaeth i noddwyr sydd â diddordeb i'ch cefnogi pan fydd eich gwesteion yn cyrraedd.

Rydym yn cynnal y sesiynau galw heibio lletywyr/cyfeillgar i westeion isod mewn llyfrgelloedd lleol lle gallwch gael cymorth a gwybodaeth:

Gall noddwyr yng Nghymru ffonio'r llinell gymorth am ddim ar 0808 175 1508 i gael cyngor.

Os bydd angen i chi ddod â'r trefniant noddi i ben yn gynnar am unrhyw reswm, dylai noddwyr ein hysbysu cyn gynted â phosibl.

Cynlluniau Llywodraeth y DU

Os ydych wedi cofrestru ar Gynllun Cartrefi i'r Wcráin Llywodraeth y DU, Llywodraeth y DU sy'n delio â'ch cynnig. Bydd Cyngor Sir Powys yn derbyn gwybodaeth am yr holl noddwyr unwaith y bydd Llywodraeth y DU wedi prosesu'r cynigion hyn. Bydd Cyngor Sir Powys yn cysylltu â chi unwaith y byddwn wedi derbyn hwn.

Cynlluniau Llywodraeth Cymru

Ymweliadau cartref a Gwiriadau GDG

Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu bod ymweliadau cartref yn cael eu cynnal i wirio a yw eich llety yn addas. Bydd Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd a Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor yn cynnal ymweliad cartref cychwynnol ar amser sy'n gyfleus i chi. Os nad ydych yn berchennog preswyl h.y., rydych yn rhentu eich cartref, rhowch wybod i'r swyddog pryd i gysylltu â chi.

Bydd angen gwiriad GDG newydd ar bob noddwr ac aelod o'r cartref 16 oed a hŷn.

Bydd yr awdurdod lleol yn penderfynu pa wiriadau GDG (manwl neu sylfaenol) fydd eu hangen yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

Ni chodir tâl ar noddwyr am y gwiriadau hyn. Bydd awdurdod lleol ar gael i'ch cefnogi gyda'ch gwiriadau GDG a bydd wrth law i drafod unrhyw bryderon neu ymholiadau a allai fod gennych.

Yswiriant cartref

Dylai pob teulu lletya gysylltu â'u darparwr yswiriant cartref i roi gwybod iddynt eu bod yn lletya gwladolion Wcráin. Mae llawer o yswirwyr wedi cytuno i beidio â chodi ffioedd ychwanegol ond gallai hyn amrywio.

Taliad

Bydd y cyngor yn darparu taliad arian parod cychwynnol o £200 y pen i newydd-ddyfodiaid a thaliad "diolch" misol o £500 i chi fel lletywr. Mae'r swm misol wedi'i gyfyngu i £500 fesul cyfeiriad preswyl, ni waeth faint o bobl sy'n cael eu lletya.

Canllawiau'r Llywodraeth

Mae eich awdurdod lleol yn gyfrifol am:

  • Cofrestru plant gydag ysgolion
  • Darparu cyngor ar wasanaethau cymorth i deuluoedd, megis cymorth gyda chostau gofal plant dosbarthiadau Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL).
  • Gweithio gyda byrddau iechyd lleol i gyfeirio cyngor a llwybrau atgyfeirio at wasanaethau iechyd cyhoeddus arbenigol fel y bo'n briodol, er enghraifft ar gyfer brechiadau neu sgrinio TB
  • Dylid darparu cyngor ar wasanaethau cymorth pellach fel sefydlogi cychwynnol, cwnsela a chymorth iechyd meddwl, gofal cymdeithasol oedolion, a gwasanaethau plant yn ôl yr angen.
  • Trefnu apwyntiadau Canolfan Byd Gwaith lleol ar gyfer asesiadau budd-daliadau, gan gynnwys taliadau brys tra bod unrhyw fudd-daliadau'n cael eu trefnu.

Gwybodaeth Iechyd

Bydd y teulu'n gallu cofrestru gyda'r meddyg teulu lleol. Dylai meddygon teulu fod wedi cael gwybod am y rhai sy'n cyrraedd Wcráin a dylent drefnu i gynnal, neu drefnu, gwiriad sgrinio 'manwl' a hefyd darparu gwybodaeth am unrhyw frechiadau angenrheidiol, gan gynnwys Covid19.

O ran iechyd meddwl, mae'n debygol y bydd y rhai sy'n cyrraedd mewn trallod ac, o bosibl, angen cymorth. Os oes gennych bryderon yn hyn o beth, yna cysylltwch â'ch meddyg teulu yn y lle cyntaf.

Yn ogystal â chofrestru gyda Meddyg Teulu, mae'n ddoeth i'ch gwestai gofrestru gyda deintydd er ei fod yn cydnabod efallai nad oes gan rai deintyddfeydd lle ar gyfer cleifion y GIG.

Llinell Gymorth Ddeintyddol Powys ar 01686 252 808 neu gallwch chwilio ar 111.wales.nhs.uk

Sane Ukraine - Cyfoed/Cymorth Iechyd Meddwl, cyfarfod trawma a gwytnwch dyddiol ar-lein am ddim i ddinasyddion Wcráin i roi cyfle iddynt sgwrsio â phobl sy'n profi'r un pethau. Mae'r sesiynau yn 45 munud o hyd.

Dysgu Saesneg

Os hoffech chi a'ch teulu gael help gyda'u saesneg, cysylltwch ag Addysg Oedolion Cymru neu unrhyw Goleg Castell-Nedd Port Talbot ym Mhowys; byddant yn gymwys ar gyfer dosbarthiadau ESOL am ddim. Cyflwynir ar lein,  wyneb yn wyneb neu drwy addysg 'cyfunol'. Dylai eich Canolfan waith leol allu cynorthwyo gyda ESOL hefyd. 

Gyrru yng Nghymru

Os yw eich gwestai wedi dod â cherbyd i Gymru, a'i fod wedi'i drethu a'i gofrestru yn y Wcráin, nid oes angen iddo:

  • Datgan y cerbydau i'r tollau, neu
  • Talu unrhyw doll tollau, neu fewnforio TAW ar y cerbyd.

Caniateir hyn o dan y weithdrefn 'Derbyn Dros Dro (TA)'. O dan hyn, rhaid peidio â newid nwyddau neu eiddo a fewnforir (ond gellir eu trwsio), a rhaid eu hail-allforio o fewn amser penodol (6 mis fel arfer). Ond gall pobl o Wcráin sydd yng Nghymru am fwy na 6 mis wneud cais am estyniad (am hyd at 3 blynedd).

I wneud hyn rhaid iddynt anfon e-bost at ntis@hmrc.gov.uk ac anfon copi o'r Drwydded Preswylio Biometreg, neu unrhyw dystiolaeth arall o ganiatâd i aros yng Nghymru, atynt.

https://www.gov.uk/guidance/move-to-the-uk-if-youre-from-ukraine

Dolenni Defnyddiol