Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyhoeddi penodiad i Bartneriaeth Addysg Canolbarth Cymru

Image of the Mid Wales Education Partnership logo

19 Rhagfyr 2022

Image of the Mid Wales Education Partnership logo
Cyhoeddwyd bod Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru wedi penodi swyddog arweiniol strategol.

Mae Anwen Orrells wedi'i phenodi i'r rôl a bydd yn arwain ac yn rheoli Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru.

Mae cynghorau Ceredigion a Phowys yw rhan o Bartneriaeth Addysg Canolbarth Cymru, sydd wedi ffurfio dull cyfunol tuag at rai agweddau o wasanaethau gwella ysgolion er mwyn cefnogi ysgolion ar draws y rhanbarth.

Dywedodd Prif Swyddogion Addysg Ceredigion a Phowys, Meinir Ebbsworth a Lynette Lovell: "Gweledigaeth Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru yw sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i'n dysgwyr, beth bynnag fo'u cefndir, drwy gefnogi ymarferwyr ac ysgolion i wireddu'r pedwar amcan galluogi 'Addysg yng Nghymru:  Cenhadaeth ein Cenedl'.

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi penodi Anwen i'r rôl hollbwysig hon. Credwn fod ganddi'r holl rinweddau i weithredu cyfeiriad strategol y bartneriaeth a chydlynu dull integredig dwyieithog ar draws y rhanbarth a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n dysgwyr."

Cafodd Anwen ei haddysgu yn Ysgol Gynradd Trefeglwys ac Ysgol Uwchradd Llanidloes, a dechreuodd ei gyrfa dysgu fel athrawes Ddaearyddiaeth yn Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt ar ôl ennill gradd mewn Daearyddiaeth ac yna Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Uwchradd o Brifysgol Aberystwyth.

Yn ddiweddarach symudodd Anwen i Ysgol Uwchradd Caereinion lle bu'n gweithio am 20 mlynedd gan weithio fel Pennaeth Daearyddiaeth a Phennaeth Cynorthwyol cyn ymuno â Chyngor Sir Powys fel Ymgynghorydd Gwella Ysgolion yn 2016.

Bydd Anwen, sydd hefyd yn Arolygydd Estyn, yn gadael ei rôl bresennol fel Rheolwr Gwasanaeth ar gyfer Gwasanaethau Cymorth Addysg i ymuno â'r bartneriaeth.

"Mae hwn yn gyfle cyffrous ac rwy'n falch iawn o gael fy mhenodi i'r rôl hon," meddai Anwen.

"Rwy'n edrych ymlaen at weithio gydag uwch weithwyr addysg proffesiynol ar draws y ddwy sir wrth i ni geisio cefnogi ysgolion i wella ansawdd yr addysgu a'r dysgu yn barhaus fel eu bod yn rhoi'r dechrau gorau posibl i ddysgwyr, a'r hyn maen nhw'n ei haeddu."